NHO Europanytt 12.11.2014

Økt nasjonal fleksibilitet innen GMO-dyrking | Nye regler for erstatningskrav | Fiskemuligheter for 2015 og 2016 | Økt industriproduksjon | Endrer reglene for medlemslandenes budsjettbidrag

Publisert 12.11.14

NHO Brussel

MILJØ: Økt nasjonal fleksibilitet innen GMO-dyrking
Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte i går for økt fleksibilitet for medlemslandene når det gjelder kultivering av genmodifiserte organismer (GMOer). Komiteen stemte for at medlemslandene skal ha rett til å begrense eller forby GMO-avlinger på eget territorium, til tross for at det er tillatt på EU-nivå. Europaparlamentet starter nå forhandlinger med Rådet om forslaget. Les mer her

KONKURRANSE: Nye regler for erstatningskrav
Rådet vedtok nylig nye regler for erstatningskrav for ofre for brudd på EUs kartellregelverk. Det nye direktivet skal harmonisere erstatningsreglene i EU, og sørge for at ofre for kartellvirksomhet kan motta full kompensasjon for faktisk tap og tapt fortjeneste. Les mer her

FISKERI: Fiskemuligheter for 2015 og 2016
På møtet i Rådet for landbruk og fiskeri denne uken, oppnådde fiskeriministrene en politisk avtale om fiskemuligheter for dypvannsbestander for 2015 og 2016. Totalt tillatt fangstmengde og fiskekvoter for dypvannsbestander, fastsettes på EU-nivå annethvert år. Les mer her

INDUSTRI: Økt industriproduksjon
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, økte industriproduksjonen i EU med 0,6 prosent i september 2014 sammenlignet med september 2013. Industriproduksjonen i Norge økte med 7,8 prosent i samme periode. Les mer her

ØKONOMI: Endrer reglene for medlemslandenes bidrag til EU-budsjettet
Europakommisjonen har i dag foreslått en lovendring som endrer reglene for medlemslandenes budsjettbidrag. Forslaget innebærer at medlemsland som oppfyller bestemte kriterier, kan få betalingsfristen utsatt fram til 1. september 2015. Les mer her

TALER:
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: European Union: a Global Leader in Climate Action
Utvidelseskommissær Johannes Hahn: EU-Turkey: Important milestones leading to new opportunities

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss