NHO Europanytt 12.12.2016

Enighet om russisk gass | 1 av 6 er lavtlønnede arbeidstakere | Ny handlingsplan mot reisedokumentsvindel | Nytt lovverk for kapitalmarkedet | Nye regler for aksjonærrettigheter | For høy ødeleggelse av landområder | Denne uken i EU

Publisert 12.12.16

NHO Brussel

ENERGI: Enighet om russisk gass
Europakommisjonen holdte nylig et trilateralt møte med Russland og Ukraina, hvor de diskuterte fremtidige russiske gassforsyninger til EU og Ukraina. Kommisjonen, energiministrene til Russland og Ukraina og representanter fra Gazprom og Naftogaz ble enige om at Ukraina og EU skal fortsatt ha tilgang til forsyninger over den kommende vinteren. Partene ble også enige om å fortsette å holde en dialog på alle nivå. Les mer her

ARBEIDSLIV: 1 av 6 er lavtlønnede arbeidstakere
Eurostat publiserte nylig en rapport som viser at 1 av 6 arbeidstakere i EU kan karakteriseres som lavtlønnede arbeidere. Det betyr at de tjente to tredjedeler, eller mindre, av medianverdien av den nasjonale bruttotimelønnen. Rapporten viser også at det er stor variasjon mellom ulike medlemsland, utdanningsnivå og kjønn. I Norge faller 1 av 12 arbeidstakere innenfor denne gruppen. Les mer her

SIKKERHETSPOLITIKK: Ny handlingsplan mot reisedokumentsvindel
Europakommisjonen vedtok nylig en handlingsplan for å styrke motvirkningen av reisedokumentsvindel. Handlingsplanen inneholder konkrete anbefalinger til medlemsland og en omfattende tiltakspakke for Kommisjonen. Sikkerhet ved reisedokument anses som en viktig del av kampen mot terrorisme og styrkningen av sikkerhetsunionen. Les mer her

FINANS: Nytt lovverk for kapitalmarkedet
Rådet og Europaparlamentet ble nylig enige om et nytt lovverk for utstedelsen av aksjer og obligasjoner. Forordningen skal redusere de administrative forpliktelsene ved publiseringen av prospekter og sikre at investorer har god tilgang til informasjon. Forslaget er et viktig steg mot fullføringen av kapitalmarkedsunionen, ettersom hensikten er å redusere hindringene som virksomheter møter ved kapitaltransaksjoner. Les mer her

FINANS: Nye regler for aksjonærrettigheter
Rådet og Europaparlamentet ble nylig enige om revideringen av aksjonærrettighetsdirektivet. Lovendringsforslaget skal oppfordre til åpenhet og deltakelse ved å involvere aksjonærene i bedriftenes beslutningsprosesser. Ett av hovedpunktene skal sikre aksjonærenes medbestemmelse ved evaluering og lønning av direktører. Les mer her

MILJØ: For høy ødeleggelse av landområder
Det europeiske miljøbyrået publiserte nylig en rapport som viser at byutvikling og ødeleggelse av landområder truer kritiske økosystem. Områder som er viktige for vann- og matproduksjon og klimaregulering må vedlikeholdes og gjenopprettes med tiltak som gjenbruk av landområder. Miljøbyrået publiserte også en annen rapport som viser at medlemsland må gjennomføre flere tiltak for å iverksette EUs politikk for beskyttelse av biologisk mangfold, naturresurser og borgeres helse. Les mer her og her

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Speech at the 25th Anniversary of the Maastricht Treaty: “EU and Me”
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos og kommissær for sikkerhetsunionen Julian King: Remarks at the press conference ahead of the EU Internet Forum.

DENNE UKEN I EU:
EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringssjefer. På agendaen står migrasjon, der migrasjonsavtaler mellom EU og tredjeland, og EUs asylpolitikk blir sentrale tema. Stats- og regjeringssjefene skal også diskutere sikkerhetspolitikk, med fokus på EUs globale strategi, handlingsplanen på forsvarsområdet og felleserklæringen til EU og NATO. Toppmøtet skal også handle om økonomi, sosial utvikling og ungdom, der investeringer, indre markedsstrategi og ungdomsledighet blir viktige tema. På agendaen står også eksterne relasjoner med Ukraina og Russland og situasjonen i Syria. I forbindelse med møtet toppmøtet skal stats- og regjeringssjefene for 27 av EUs medlemsland også ha et uformelt møte om EUs oppfølging av brexit etter at Storbritannia har aktivert artikkel 50.
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker, Rådet for jordbruk og fiskeri og Rådet for allmenne saker. I forkant av rådsmøtet, skal ministrene i Rådet for utenrikssaker signere en avtale om politisk dialog mellom EU og Cuba. Rådet skal også vedta konkusjoner om Sør-Sudan, og diskutere forholdet mellom EU og afrikanske land, utviklingen i Syria og migrasjon. Etter møtet skal ministrene møte Colombias president Santos og signere avtalen om et EU-fond for Colombia. Rådet for jordbruk og fiskeri skal vedta konklusjoner om bønders rolle i verdikjeder. Ministrene skal også diskutere fangstmulighetene i 2017 for de viktigste fiskebestandene innen og utenfor EUs farvann og fangstbegrensningene i Svartehavet for 2017. Rådet for allmenne saker skal forberede EU-toppmøtet 15. desember og godkjenne Rådets, Europaparlamentets og Kommisjonens felleserklæring om EUs prioriteringer for 2017. På agendaen står også utvidelsespakken for 2016, midtveisevalueringen av langtidsbudsjettet for 2014-2020 og den årlige vekstutredningspakken for 2017. 
EUROPAKOMMISJONEN organiserer Forumet for eksportkontroll 2016, workshop for profesjonalisering innen offentlige anskaffelser, workshop for effektiv bruk av teknologi og sosiale media i flyktningers integrering i arbeidsmarkedet, seminar om Den europeiske investeringsbankens klimatiltak, og plenumssamling for den europeiske økonomi- og sosialkomité (EESC).
EUROPAPARLAMENTET har plenumsuke. Parlamentarikerne skal debattere og stemme over nytt lovverk i jernbanepakken, grunnleggende menneskerettigheter i EU og nye regler for visumkrav. På agendaen står også tildelingen av Sakharov-prisen, forberedelser til EU-toppmøtet, en diskusjon om Slovakias formannskap i Rådet, og signeringen av Rådets, Europaparlamentet og Europakommisjonens felleserklæring om EUs prioriteringer for 2017. Parlamentets miljøkomité skal stemme over lovforslaget til å samkjøre EUs kvotehandelssystem for drivhusgasser med målene i Paris-avtalen. Forslaget innebærer også tiltak mot karbonlekkasje, hvor bedrifter flytter virksomhet utenfor EU for å unngå klimamål.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss