NHO Europanytt 13.06.2016

Agenda for økt kompetanse | EU ønsker en rask ratifisering av Paris-avtalen | Tiltak for å sikre flypassasjerers rettigheter | Økonomisk gevinst ved økt ressurseffektivitet | Denne uken i EU

Publisert 13.06.16

NHO Brussel

UTDANNING: Agenda for økt kompetanse
Kommisjonen vedtok nylig en ny kompetanseagenda for Europa, som skal sikre brede ferdigheter fra ung alder og redusere strukturledighet, samt øke konkurranseevne og vekst. Agendaen består av ti tiltaksforslag som skal legges frem over de neste to årene. Les mer her

KLIMA: EU ønsker en rask ratifisering av Paris-avtalen
Kommisjonen la nylig frem forslag om europeisk ratifikasjon av Paris-avtalen, på vegne av EU.  Les mer her

FORBRUKER: Tiltak for å sikre flypassasjerers rettigheter
Kommisjonen vedtok nylig retningslinjer som skal sikre bedre oppfølging og håndheving av flypassasjerers rettigheter i EU. Retningslinjene skal styrke europeisk luftfarts konkurranseevne og opprettholde høye standarder. Blant annet omfatter tiltakene retten til å kompenseres ved forsinkelse og tiltak ved ekstraordinære hendelser. Les mer her

RESSURSBRUK: Økonomisk gevinst ved økt ressurseffektivitet
Det europeiske miljøbyrå (EEA) publiserte nylig en rapport om ressursbruk i Europa. Rapporten viser at ressursbruk i EU ble redusert med 12 prosent totalt fra 2000-2014, og at økonomisk gevinst er den viktigste drivkraften bak forbedret ressurseffektivitet. Samtidig trekker de frem at mer handling er nødvendig for å sikre at denne trenden fortsetter. Les mer her

TALER:
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Structural reforms 2.0: for a stronger and more inclusice recovery
Visepresident vekst og sysselsetting Jyrki Katainen: Keynote speech at Brussels Economic Forum
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks following the afternoon session of the Justice and Home Affairs Council

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse- og forbrukersaker og i Rådet for økonomi og finans. Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse- og forbrukersaker skal diskutere det europeiske semesteret 2016, og ta for seg statusrapporter på følgende: tilgjengelighetsdirektivet for produkter og tjenester, direktivet for utstasjonering av arbeidere, forslaget om gjennomgang av direktivet for å beskytte arbeidere mot risikoer relatert til eksponering fra karsinogener og mutagener på arbeidsplassen, og direktivet om lik behandling. Ministrene skal vedta konklusjoner om en plan for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering og en ny start for en sterkere sosial dialog. Rådet skal vedta konklusjoner som svar til Kommisjonens engasjement for kjønnslikestilling og tiltak for likestilling for LHBTI. På agendaen står og vedtak om matvareforbedring, om bekjempelse av antimikrobiell resistens og om balanse i EUs farmasøytiske system. Rådet for økonomi og finans har på agendaen et vedtak om et direktiv for bekjempelse av skatteunndragelse, og vedtak om et nytt prospektdirektiv. Ministrene skal ta for seg fremskritt på forslaget om en europeisk innskuddsgarantiordning, og gjennomgå status for et direktivforslag om utvidet samarbeid om avgift på finansielle transaksjoner. Rådet skal diskutere muligheten for bredere bruk av snudd avregning for å forhindre merverdiavgiftsbedrageri.
EUROPAKOMMISJONENS visepresident Federica Mogherini er i Norge for å delta på Oslo Forum, og Justiskommissær Vĕra Jourová tar imot EU- og EØS-minister Elisabeth Aspaker. Aspaker møter også Regionalkommissær Corina Creţu.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komitéuke. Komitéen for offentlig helse skal stemme over et forslag om å nedlegge veto i et forslag fra Kommisjonen om å tillate reklamering for positive effekter ved koffein på sukkerholdige drikker. Energikomitéen skal stemme over et forslag om å innføre ny standard for merking av energieffektive husholdningsprodukter.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss