NHO Europanytt 14.05.2014

41. møte i EØS-rådet | Nye krav til transformatorer | Harmonisering av regelverk for gassapparater | Finansierer innovasjon for lavutslippsproduksjon | Resolusjoner om fornybar energi og likestilling | Styrker privat sektor i utviklingsland

Publisert 14.05.14

NHO Brussel

EØS: 41. møte i EØS-rådet
På gårsdagens møte i EØS-rådet sto EØS/EFTA-deltagelse i EUs tilsynsorgan for finansmarkeder, innlemmelse av de nye EU-programmene i EØS-avtalen og EØS-midlene for neste periode på agendaen. Rådet evaluerte også innsatsen som er gjort de siste årene for å redusere antall utestående EØS-relevante EU-rettsakter. Les mer her

ENERGI: Nye krav til transformatorer
Europakommisjonen vedtok i dag en økodesignforordning som skal sikre at transformatorer gradvis blir mer effektive. Fra 1. juli 2015 skal transformatorer oppfylle minimumskrav til effektivitet. Energisparingen som følge av dette tiltaket er estimert til 16TWh i året fra og med 2020. Les mer her 

INDRE MARKED: Harmonisering av regelverk for gassapparater
Europakommisjonen foreslo i dag å erstatte EUs gassapparatdirektiv med en direkte gjeldende forordning. Forslaget erstatter 28 nasjonale regelverk med en felles europeisk lov. Hensikten er å øke gasstryggheten i Europa og redusere kostnader for produsenter. Les mer her

INNOVASJON: Finansierer innovasjon for lavutslippsproduksjon
Europakommisjonen lanserte i dag initiativet ‘Sustainable Industry Low Carbon II’ (SILC II) under Horisont 2020. Initiativet skal stimulere til forskning og innovasjon for å bidra til lavutslippsproduksjon og å realisere EUs klima- og energimål. Fristen for å søke om prosjektstøtte er 2. september 2014. Les mer her

EØS: Resolusjoner om fornybar energi og likestilling
Europas sosiale og økonomiske komite og sosiale partnere fra Norge, Island og Liechtenstein møttes nylig i den konsultative komité for EØS. Komiteen vedtok to resolusjoner, en om fornybar energi og økonomisk konkurranseevne, og en om likestilling i arbeidsmarkedet. Les mer her

UTVIKLING: Styrker privat sektor i utviklingsland
Europakommisjonen vedtok i dag en meddelelse med et strategisk rammeverk for næringslivsaktivitet i utviklingsland. Hensikten er å sikre at næringslivets tilstedeværelse har positiv innvirkning på samfunnet, Les mer her

TALER:
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: A new approach to ranking universities worldwide – with the personal touch

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss