NHO Europanytt 15.09.2017

Vind i de europeiske seil | State of the European Union 2017 | Europakommisjonen med ny industripolitisk agenda for EU | Interkontinentale flyvninger forblir unntatt avgifter for CO2-utslipp til 2020 | Norge får godkjent utvidet tilskuddsordning til shippingselskaper med EØS-ansatte | Ønske om mer fleksible regler for grensekontroll

Publisert 14.09.17

NHO Brussel

VIND I DE EUROPEISKE SEIL 
Pessimismen fra ifjor var byttet ut med optimisme i president Junkers årlige State of the Union tale til Europaparlamentet; EU feiret sin 60 årsdag ien periode med økonomisk vekst og redusert arbeidsledighet og det indre markedet leverer basert frihet, likhet og rettssikkerhet. En vind av muligheter til å styrke EU ytterligere benyttes, er budskapet 

Flere nye initiativ ble lansert, herunder forslag om en moderne industripolitikk for å videreutvikle en moderne industri i en digital verden,bidra til et grønt skifte og med innovasjonskraft. Dette skal sikre videre verdiskaping og arbeidsplasser fremover i en global konkurransesituasjon for Europa.  

Med andreordfortsatt god grunn for norsk næringsliv til å være tett koblet opp til det indre markedet gjennom EØS avtalen og deltagelse i forskningsprogrammene. 

INSTITUSJONELT: State of the European Union 2017 
Presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, holdt på onsdag sin årlige tale til medlemmene av Europaparlamentet i Strasbourg, den såkalte State of the Union-talen om prioriteringene for det kommende året, og hans visjon for hvordan EU kan utvikle seg innen 2025. Dette ble presentert som et veikart for hvordan EU kan bli en mer forent, sterkere og mer demokratisk union.  

Juncker reflekterte i talen over den turbulente tiden Europa har hatt, med terroraksjoner, lav økonomisk vekst, høy arbeidsledighet i flere av medlemslandene, og Brexit og hva som kommer til å følge på grunn av Storbritannias utgang av EU, men fremhevet samtidig atEuropa blir sterkere igjen, med raskere økonomisk vekst og at nesten 8 millioner arbeidsplasser ble skapt under Juncker-kommisjonens mandat. Likevel måvi ta situasjonen på alvor, og vi må stå sammen om å løse de utfordringene vi har innen klima, teknologi, og økonomi for å sikre Europas fremtid, understreker Juncker. Her viste han bl.a. til de nye handelsavtaler med Canada og Japan som har blitt landet, EUs felles posisjon på Paris-avtalen samt avskaffing av roaming-kostnader i EU og EØS som viktige fremskritt EU har oppnådd. Veikartet som ble presentert er basert på europeiske verdier, rettssikkerhet, og prioriteringen om at EU skal gjøre Europa til et bedre sted å være. Et viktig delmål for Juncker i denne sammenhengen er å sikre et mer rettferdig indre marked, med en styrket industriell base for å sikre konkurranse, innovasjon og teknologi. Og for å styrke industrien i Europa,lanserte Juncker i talen, blant annet, en ny industri-politisk agenda for EU. Les mer her og her.  

NÆRINGSLIV: Europakommisjonen med ny industripolitisk agenda for EU 
I Junkers State ofthe European Union tale onsdag la han frem kommisjonens fornyede industrielle strategi.Han la deretter frem hovedpunktene for hva som vil bli fokus i industripolitikkens nye agenda. EU må benytte seg av den vinden av økonomiske forbedringer og vekst Europa nå opplever for å styrke den Europeiske Union. I Kommisjonen vil det være et sterkt fokus på handel og utviklingen av en ny europeisk industriell strategi for langtidsplaner for fremgang og sysselsetting. Den nye industrielle strategien skal hjelpe industrien til å forbli eller bli verdensledende innen innovasjon, digitalisering og dekarbonering. Det ble også lagt frem en rekke initiativer for å gjøre handel rettferdig ved å la EU forbli åpent for verdensmarkedet samtidig som det blir åpnet for markedsmuligheter for europeiske selskaper både i utviklings- og industrielle økonomier. Koordinering av skattepolicy blant medlemslandene var også et tema, samt forslag om en felles europeisk finansminister og et europeisk Monetary Fund. Les mer her og her

LUFTFART: Interkontinentale flyvninger forblir unntatt avgifter for CO2-utslipp til 2020 
Europaparlamentet vedtok denne uken at interkontinentale flyvninger bør forbli utenfor EUs utslippssystem (EU Emission Trading System; EU-ETS) frem til desember 2020, men at deretter skal kun halvparten av de kvotene som lufttransportsektoren tildeles innen EUs kvotesystem være gratis i motsetning til dagens ordning som gir 85% gratiskvoter. Parlamentet vil også at medlemslandene skal måtte øremerke midler fra kvoteauksjoner til klimatiltak innenfor lufttransport.Dersom Parlamentet får gjennomslag for sin posisjon i kommende forhandlingene med Rådet om endelig lovtekst, så ville det bety at det frem til 2020fortsatt kun vil være utslipps-avgifter knyttet til flyvninger innen EU. Les mer her 

KONKURRANSE: Norge får godkjent utvidet tilskuddsordning til shippingselskaper med EØS-ansatte 
EFTAs overvåkningsorgan ESA ga i går grønt lys for en utvidelse av den norske tilskuddsordningen for tilbakebetaling av skatter og sosiale tilskudd for shippingselskaper. Endringen innebærer en årlig økning av tilbakebetalinger på 80 millioner norske kroner frem til 2026. Ordningen dekker norskregistrerte selskaper som har ansatte fra EØS-landene. Norske myndigheter sikter gjennom videreføring av denne ordningen mot å oppfordre selskapene til å fortsette å rekrutterenorske sjøfarere eller sjøfarere som er fra andre EØS-land. Les mer her

SCHENGEN: Ønske om mer fleksible regler for grensekontroll 
Norge, sammen med Danmark, Tyskland, Østerrike og Frankrike, har nå sendt et felles forslag til Europakommisjonen, hvor de fem landene ber om mer fleksible regler for grensekontroll i Schengen-området. Saken ble tatt opp til diskusjoni Brussel av EUs justis- og innvandringsministermøte, hvor Norge møtte med tostatssekretærer. De fem landene ønsker at det skal innføres midlertidig grensekontroll, dersom det oppstår alvorlige sikkerhetstrusler mot et land. Les mer her  

******************************************************* 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.  

 

 

Kontakt oss