NHO Europanytt 14.11.2016

Forlenger grensekontrollen i Schengen | Godkjenner forlengelse av skattesystem for shipping | Vil inkludere droner i luftfartssikkerhetsstandarder | Ecuador innlemmet i handelsavtale med EU | EUs borgere jobber lengre enn før | Vil fortsette å støtte landbrukssektoren | Denne uken i EU

Publisert 14.11.16

NHO Brussel

JUSTIS: Forlenger grensekontrollen i Schengen
Rådet vedtok nylig en gjennomføringsavgjørelse hvor de anbefaler å forlenge den midlertidige grensekontrollen i Schengen med tre måneder. Hensikten er å komme tilbake til normaltilstanden i Schengenområdet, men Rådet ser ikke god nok forbedring av sitasjonen. Vedtaket omfatter en rekke grenseoverganger i Europa, inkludert norske havner med fergeforbindelser til Danmark, Tyskland og Sverige. Les mer her

SKATT: Godkjenner forlengelse av skattesystem for shipping
EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente nylig den midlertidige forlengelsen av det norske skattesystemet for shipping med seks måneder. Skattesystemet reduserer skattesatsen for maritim transport betydelig og baseres på skipsvekt. Norske myndigheter planlegger en revidering og fornyelse av systemet, og ESAs forlengelse av det nåværende systemet gir overvåkningsorganet tid til å evaluere Norges planer. Les mer her

LUFTFART: Vil inkludere droner i luftfartssikkerhetsstandarder
Europaparlamentets transport- og turismekomité godkjente nylig utkastet til nye EU-regler for luftfartssikkerhet for droner. Revideringen av luftfartsikkerhetsstandardene kommer som respons på den nye sikkerhetsrisikoen som ubemannede luftfartøy kan utgjøre. Hensikten med oppdateringen av forordningen er å introdusere EU-krav for droner og sikre sikkerhet og personvern. Les mer her

HANDEL: Ecuador innlemmet i handelsavtale med EU
Handelskommissær Cecilia Malmström signerte nylig tiltredelsesprotokollen for innlemmelsen av Ecuador i EUs handelsavtale med Colombia og Peru. Avtalen fokuserer på utvikling og skal åpne markedene på begge sider, øke stabilitet og forutsigbarhet for handel og investeringer i begge retninger, og fremme inkluderende og bærekraftig utvikling. Les mer her

SYSSELSETTING: EUs borgere jobber lengre enn før
Eurostat publiserte i dag en rapport som viser at EUs befolkning arbeider i gjennomsnitt 1,9 år lengre enn det de gjorde i 2005. På ti år har lengden gått fra 33,5 år til 35,4 år. I Norge har det gjennomsnittlige arbeidslivet økt fra 38,4 år i 2005, til 39,8 år i 2015. Les mer her

LANDBRUK: Vil fortsette å støtte landbrukssektoren
Arbeidsgruppen for landbruksmarkedet presenterte i dag en rapport til Kommisjonen, med anbefalinger for politikkutforming i tråd med EUs støtte til landbrukssektoren. Arbeidsgruppen argumenterer for at bøndene skal få en mer sentral rolle i verdikjeden og at de skal bli sikret en rettferdig inntekt for deres produksjon. Rapportens konklusjoner er påvirket av bekymringer for at EUs bønder er for utsatte for prissvingninger og forlengede perioder med lav pris. Les mer her

TALER:
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech on the “State of Play of the Energy Union – Outlook and Priorities"

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker, Rådet for landbruk og fiskeri, Rådet for generelle anliggender, Rådet for økonomi og finans og Rådet for justis- og innenrikssaker. Ministerne i Rådet for utenrikssaker skal diskutere nylige utviklinger i Tyrkia, Syria, Irak og Libya. Rådet skal også diskutere og vedta konklusjoner om samarbeidet med de seks Østlige partnerskapslandene og implementeringsplanen for sikkerhet og forsvar. Ministerne skal også diskutere EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk, og samarbeidet mellom EU og NATO med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Ministerne i Rådet for landbruk og fiskeri skal bli enige om mulighetene for dyphavsfiske i 2017 og 2018. Videre skal rådet diskutere langtidsplanen for fiskebestander i Nordsjøen, de samlede effektene av handelsavtaler, forskning og innovasjon i landbruk, EUs felles jordbrukspolitikk etter 2020, dyrs velferd, antimikrobisk resistans, hormonforstyrrende stoffer og organisk produksjon. Ministerne i Rådet for generelle anliggender vil bli informert om midtveisevalueringen av EUs langtidsbudsjett for 2014-2020, veikart for det europeiske semester for samordningen av den økonomiske politikken i 2017 og Europakommisjonens arbeidsprogram for 2017. Rådet skal også forberede EU-toppmøtet i desember og evaluere rettsstatsmekanismen. Ministerne skal diskutere og vedta konklusjoner om nye elementer i EUs samhørighetspolitikk og struktur- og investeringsfondet. Rådet for økonomi og finans skal forberede forhandlingene med Europaparlamentet om EUs budsjett for 2017. Ministerne i Rådet for justis- og innenrikssaker skal ha en politikkdebatt om det kommende kommisjonsforslaget til et europeisk reiseinformasjon- og autorisasjonssystem (ETIAS). Rådet skal også diskutere framskrittene i informasjonsutveksling innen justis- og innenrikssaker, Schengenavtalens informasjonssystem, implementeringen av direktivet for bruk av informasjon om passasjerer (PRN), og implementeringen av antiterrortiltak.
EUROPAKOMMISJONEN organiserer en konferanse om EUs strategi for et gigabitsamfunn og lovforslagene for en revidering av EUs Ekom-regelverk. Kommisjonens DG for justis og forbrukere organiserer den internasjonale produktsikkerhetsuken 2016.
EUROPAPARLAMENTET skal ha politisk gruppe- og komitéuke. Parlamentarikere og medlemslandenes finansministere skal prøve å bli enige om EUs budsjett for 2017. Undersøkelseskomitéen for hvitvasking av penger og skatteunndragelse (PANA) skal høre nobelprisvinner og tidligere rådgiver i Panamas regjering Joseph Stiglitz, og representanter fra europeiske myndigheter for håndhevelse av skatt. En delegasjon med 12 parlamentarikere skal delta i FNs klimakonferanse COP22 i Marrakech. Parlamentarikere i komitéen for utenrikssaker skal stemme over EUs rapport om menneskerettigheter og demokrati i verden for 2015. Politiske grupper skal forberede Parlamentets plenumssamling neste uke.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss