NHO Europanytt 14.12.2015

Klimaavtalen er et steg i riktig retning | Næringslivets innspill til EU-toppmøtet | Næringslivets innspill om databeskyttelse | 1 av 2 handler på Internett | Store variasjoner i privat konsum | Denne uken i EU

Publisert 14.12.15

NHO Brussel

KLIMA: Klimaavtalen er et steg i riktig retning
BUSINESSEUROPE uttalte i en pressemelding nylig at klimaavtalen i Paris er et viktig steg framover, men at den ikke gir hele svaret (ennå). Organisasjonen uttaler at det nå blir viktig at alle land leverer på forpliktelsene sine. Ifølge BUSINESSEUROPE må andre av verdens regioner øke ambisjonsnivået sitt til EUs nivå, ellers vil det ikke være tilstrekkelig for å løse klimautfordringene. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ØKONOMI: Næringslivets innspill til EU-toppmøtet
BUSINESSEUROPE sendte nylig sitt innspill til EU-toppmøtet der den uttaler at Europa må stå sammen for å forsvare europeiske verdier. Organisasjonen understreker behovet for å ferdigstille den økonomiske og monetære union og at europeisk konkurranseevne må ivaretas i regelverksutforming. Les mer her og her 

JUSTIS: Næringslivets innspill om databeskyttelse
BUSINESSEUROPE sendte nylig sitt innspill til det luxemburgske formannskapet om det forventede vedtaket av forordningen om databeskyttelse. Ifølge organisasjonen er regelverket avgjørende for utviklingen av det digitale indre marked og Europas konkurranseevne. BUSINESSEUROPE gir sine anbefalinger som de ber om at blir vektlagt i trilogforhandlingene. Les mer her 

DIGITAL AGENDA: 1 av 2 handler på Internett
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, handlet en av to personer på Internett i 2015. Blant dem som ikke handlet på nett, oppgav 75 prosent at de foretrekker å handle i butikken mens 27 prosent oppgav at de var bekymret for betalingssikkerhet og personvern. 70 prosent av dem som handlet på nett uttalte at de ikke hadde møtt på problemer. De mest populære varene å bestille er klær og sportsutstyr, etterfulgt av reiser og opphold. Les mer her 

ØKONOMI: Store variasjoner i privat konsum
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, varierte faktisk personlig konsum i kjøpekraftstandarder mellom 51 prosent og 141 prosent av EU-gjennomsnittet i 2014. I Norge var faktisk personlig konsum uttrykt i kjøpekraftstandarder 135 prosent av EU-gjennomsnittet i 2014. Les mer her 

TALER:
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Historic climate deal in Paris
Finanskommissær Jonathan Hill: The Impact of the CRR and CRD IV on Bank Financing of the Economy 

DENNE UKEN I EU:
EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringssjefer. På dagsordenen står migrasjon, terrorisme, den økonomiske og monetære union og det indre marked. Folkeavstemmingen i Storbritannia om fortsatt EU-medlemskap og internasjonale spørsmål står også på agendaen.
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker, i Rådet for landbruk og fiskeri, i Rådet for generelle saker og i Rådet for miljø. Utenriksministrene har terrorbekjempelse, utviklingen i Libya og Irak på dagsordenen. Fiskeriministrene skal forsøke å komme til politisk enighet om en forordning om fiskemulighetene for 2016 for EUs medlemsland. Landbruksministrene skal drøfte bærekraftig landbruk, skogdrift og fiskeri i bioøkonomien. Rådet for generelle saker forbereder EU-toppmøtet der den økonomiske og monetære union og den årlige vekstundersøkelsen er på agendaen. Ministrene skal også godkjenne en midlertidig avtale med Europaparlamentet om bedre regulering og gi sin støtte til det neste 18-måneders arbeidsprogrammet til de tre neste formannskapene. Miljøministrene skal drøfte det nye takdirektivet, direktivforslaget om reduksjon av nasjonale utslipp av visse forurensninger til luft. Midtveisevalueringen av EUs strategi for naturmangfold til 2020 står også på agendaen.  
EUROPAKOMMISJONEN deltar på den 10. ministerkonferansen i WTO.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Europaparlamentarikerne skal få en orientering om forslaget om å styrke EUs grensekontrollbyrå, Frontex, og å etablere en europeisk grensekontroll og kystvakt. De skal drøfte resultatet av klimaforhandlingene i Paris og sakene på EU-toppmøtets agenda. En diskusjon med lederen for Eurogruppen om EUs økonomiske og sosiale prioriteringer for 2016 er på dagsordenen. Parlamentarikerne skal stemme over en resolusjon om Energiunionen, en resolusjon med parlamentets anbefalinger for å styrke åpenheten rundt bedriftsskatt og en resolusjon om den økonomiske og monetære union.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss