NHO Europanytt 15.02.2017

Godt nytt - Europaparlamentet godkjente i dag CETA-avtalen | Europaparlamentet har stemt over ETS-reformen

Publisert 15.02.17

NHO Brussel

HANDEL: Godt nytt -  Europaparlamentet godkjente i dag CETA-avtalen
Gode nyheter i dag for tilhengere av verdenshandelen; Europaparlamentet godkjente tidligere i dag den omfattende nye handelsavtalen som har blitt forhandlet mellom EU og Canada (CETA). Avtalen vil bidra til å øke vare- og tjenestehandelen mellom EU og Canada; tariffer fjernes,og det etableres felles  sertifisering godkjennes og innføres for en rekke produkter. Offentlige tjenester audiovisuelle tjenster og transport tjenester, samt enkelte landbruksprodukter er imidlertid unntatt fra avtalen. Før den formelt kan tre i kraft må CETA-avtalen også godkjennes av nasjonale og regionale parlamentene i EUs medlemsland, men avtalen vil tre i kraft midlertidig så snart EU og Canada har avsluttet de nødvendige vedtaksprosessene. Det forventes at dette vil skje tidligst i april i år. Les mer her

NHO og BusinessEurope, hvor NHO er medlem, er meget positive til dagens vedtak i Europaparlamentet. EU viser med dette åpenhet og villighet til å dele sine verdier og visjoner for global handel i en vanskelig tid med økende proteksjonistiske trender, sier BusinessEurope i en kommentar til dagens vedtak i Europaparlamentet. Les mer her 

MILJØ: Europaparlamentet har stemt over ETS-reformen
Europaparlamentet stemte i dag over Europakommisjonens forslag til endring av reglene for EUs kvotesystem (EU-ETS) for å møte klimamålene fra Paris-avtalen. Parlamentet støtter forslagene fra Kommisjonen om bl.a. en årlig reduksjon av antall utslippskvoter med 2,2 prosent. Parlamentet anerkjenner risikoen for karbonlekkasje som følge av økte CO2-kostnader som videreføres i kraftprisen, men vil av konkurransehensyn begrense mulighetene for enkelte land til å kompensere industrien for slike indirekte CO2-kostnader. Les mer her

Norge har nesten 100% utslippsfri kraftproduksjon, og har en etablert kompensasjonsordning. Parlamentets posisjon på kompensasjon for indirekte kostnader kan sette ordningen i fare. Det ville være meget uheldig både for miljøet og kraftintensiv industri i Norge og Europa forøvrig. Den videre oppfølgingen av vedtaket i Rådet senere i måneden vil være svært viktig for norske interesser. Den europeiske metallindustrien er bekymret over hvordan de løsninger for kompensasjon for indirekte kostnader som Parlamentet foreslår svikter konkurranseevnen til denne industrien globalt. Les mer her 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss