NHO Europanytt 15.12.2014

Næringslivet er del av løsningen på klimautfordringene | Rådsmøte om ungdom og utdanning | Høyest arbeidskraftkostnader i finans- og forsikringssektoren | Denne uken i EU

Publisert 15.12.14

NHO Brussel

KLIMA: Næringslivet er del av løsningen på klimautfordringene
Ifølge en pressemelding fra BUSINESSEUROPE i går, kan næringslivet spille en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene hvis det globale rammeverket legger til rette for like konkurransevilkår og stimulerer til innovasjon og investeringer. Organisasjonens administrerende direktør, Markus Beyrer, viser til EUs ambisiøse utslippsmål og etterlyser tilsvarende forpliktelser fra andre store utslippsøkonomier som Kina, USA og India. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

UTDANNING: Rådsmøte om ungdom og utdanning
Rådet for utdanning, ungdom, kultur og idrett vedtok nylig konklusjoner om entreprenørskap innenfor utdanning og opplæring. Konklusjonene har til hensikt å synliggjøre viktigheten av å utvikle ferdigheter i entreprenørskap fra tidlig alder og styrke båndene mellom utdanningssystemet og næringslivet. Ministrene vedtok også konklusjoner om ungdommers rettigheter og sosioøkonomiske utfordringer. Les mer her

ØKONOMI: Høyest arbeidskraftkostnader i finans- og forsikringssektoren
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, var den gjennomsnittlige arbeidskraftkostnaden per time i EU i 2012 på 24,2 euro. Den gjennomsnittlige arbeidskraftkostnaden var lavest i Bulgaria (3,4 euro per time) og høyest i Danmark (40,1 euro per time). Finans- og forsikringssektoren hadde de høyeste arbeidskraftkostnadene i alle EUs medlemsland. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringssjefer. EUs ledere skal blant annet bli enige om en ny investeringspolitikk for Europa, og vil på bakgrunn av dette diskutere Kommisjonens foreslåtte vekst- og investeringspakke og opprettelsen av et europeisk fond for strategiske investeringer. EUs eksterne relasjoner står også på agendaen.
RÅDSMØTE
i Rådet for utenrikssaker, Rådet for landbruk og fiskeri, Rådet for generelle saker og Rådet for miljø.
Fiskeriministrene skal bli enige om et forslag til forordning om fiskemuligheter i 2015. Landbruksministrene skal blant gjøre opp status for lovforslag knyttet til frukt, grønt og melk i skolen og produksjon og merking av økologiske produkter. På agendaen står også meierisektorens fremtid, EUs politikk for unge bønder og feilraten for landbruksutgifter.
På agendaen for Rådsmøtet for generelle saker står blant annet forberedelser til EU-toppmøtet, Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015, midtveisevalueringen av Europa 2020-strategien, Kommisjonens årlige vekstundersøkelse og det latviske formannskapets veikart for første halvdel av 2015.
Miljøministrene skal bli enige om en forordning om overvåking, rapportering og verifisering av CO2-utslipp fra skip og et direktiv om reduksjon i forbruk av plastposer. Direktivforslaget om utslippsbegrensninger for enkelte luftforurensere fra forbrenningsanlegg og Doha-endringen til Kyoto-protokollen, står også på agendaen.
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta arbeidsprogrammet for 2015 og den månedlige oversikten over medlemslandenes brudd på EU-lovgivningen.
EUROPAPARLAMENTET
har årets siste plenumssamling og komitémøter i Strasbourg. På agendaen står blant annet Kommisjonens arbeidsprogram for 2015, EUs budsjett for 2015 og forberedelser til denne ukens EU-toppmøte.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss