NHO Europanytt 16.01.2017

Oppfordrer Europaparlamentet til å støtte CETA | Redusert ekstern handel i EU under fjoråret | Etterlyser felles EU-regler for bruken av robotikk | Norge må bedre kontrollen av produkter med kjøtt

Publisert 16.01.17

NHO Brussel

HANDEL: Oppfordrer Europaparlamentet til å støtte CETA
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, sendte nylig sammen med en rekke andre europeiske næringslivs- og bransjeorganisasjoner et brev til Europaparlamentet om frihandelsavtalen med Canada, den såkalte CETA-avtalen. I brevet oppfordrer organisasjonene Europaparlamentet på det sterkeste til å godkjenne avtalen, for å sikre tettere handels- og investeringsbånd mellom EU og Canada til fordel for økt økonomisk vekst og jobbskaping i begge parters territorier. Les mer her

HANDEL: Redusert ekstern handel i EU under fjoråret
Den eksterne eksporten fra EU sank med 5 prosent i perioden januar – november 2016 sammenlignet med januar – november 2015. I den samme perioden sank også den eksterne importen fra tredje land til EU med 2 prosent sammenlignet med den samme perioden i 2015. Samtidig økte den interne handelen i EU med 1 prosent i perioden januar – november 2016 sammenlignet med januar – november 2015. Les mer her

INDUSTRI: Etterlyser felles EU-regler for bruken av robotikk
Europaparlamentets komité for juridiske spørsmål vedtok nylig en anmodning til Europakommisjonen om ny felles EU-lovgivning for å håndtere de juridiske og etiske utfordringer som oppstår som følge av den økte bruken av robotikk og kunstig intelligens. Blant annet oppfordres Kommisjonen til å vurdere og opprette et særskilt standardiseringsbyrå på området, som kan gi teknisk, etisk og regulatorisk ekspertstøtte til offentlige myndigheter. Behovet for ansvarsregler for selvkjørende biler blir også som tatt opp som et viktig tema i anmodningen til Kommisjonen. Les mer her

INDRE MARKED: Norge må bedre kontrollen av produkter med kjøtt
Kontrollsystemet for sporing og merking samt bruk av tilsetninger i produkter med kjøtt er i dag ikke godt nok utviklet og gjennomført i Norge. Det konkluderte EFTAs overvåkingsorgan ESA nylig etter å ha gjennomført inspeksjoner i Norge i oktober i fjor. Bl.a. peker ESA på at tilsynssystemet hos Mattilsynet og hyppigheten av tilsynet ikke er basert på risikoen på en systematisk måte. Som svar på kritikken fra ESA har mattilsynet laget en handlingsplan for å forbedre bristene identifisert av ESA. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker. På agendaen står Syria, fredsprosessen i Midtøsten samt resultatet av presidentvalget i Libanon.
EUROPAKOMMISJONEN organiserer en konferanse om arbeidet med å fremme energieffektivitet i finanssektoren.
EUROPAPARLAMENTET har plenumsuke. Det skal velges en ny parlamentspresident blant de politiske gruppene sine kandidater. Parlamentarikerne skal også debattere og stemme over forslag til innspill fra Parlamentet til Kommisjonen om gjennomføringen av det kommende initiativet til å skape en europeisk søyle for sosiale rettigheter. Videre vil parlamentarikerne holde en utspørring av vise-presidenten i Kommisjonen, Jyrki Katainen, og presidenten i Rådet, Donald Tusk, om resultatet fra EU-toppmøtet i desember samt generelle politiske utfordringer i EU i 2017. Parlamentarikerne vil også holde en utspørring av Rådet og Kommisjonen vedrørende deres planer om å oppdatere eksisterende regelverk for å sikre rask utveksling av kritisk informasjon mellom medlemslandene for å kunne forhindre fremtidige terrorangrep.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

                                                                                             

Kontakt oss