NHO Europanytt 16.03.2015

Rådets posisjon på «one-stop-shop»-mekanismen | Nye regler for økonomisk opphenting | Ønsker klausuler om menneskerettigheter i internasjonale avtaler | Passasjerrettigheter ikke godt nok ivaretatt | Denne uken i EU

Publisert 16.03.15

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Rådets posisjon på «one-stop-shop»-mekanismen
Rådet kom nylig til enighet om sentrale elementer i forordningsforslaget om personvern. Tilnærmingen gjelder «one-stop-shop»-mekanismen og prinsipper for beskyttelse av personlige data. Ifølge Rådet bør «one-stop-shop»-mekanismen kun spille en rolle i viktige saker som går på tvers av landegrensene. I tillegg støttet ministrene et sett prinsipper for lovlig, rettferdig og gjennomsiktig behandling av data. Les mer her

FINANS: Nye regler for økonomisk opphenting
Rådet vedtok nylig sin posisjon om nye EU-regler om insolvensbehandling. Reglene skal gjøre insolvensbehandling over landegrensene enklere og mer effektiv. Vedtaket i Rådet legger til rette for at Europaparlamentet kan vedta lovteksten ved andre gangs behandling. Les mer her 

HANDEL: Ønsker klausuler om menneskerettigheter i internasjonale avtaler
Europaparlamentet stemte nylig for at alle EUs internasjonale avtaler, inkludert handelsavtaler med tredjeland, skal inneholde bindende klausuler om menneskerettigheter. Det må samtidig sikres at avtalene legger til rette for økonomisk og sosial utvikling i de gjeldende landene. Les mer her 

TRANSPORT: Passasjerrettigheter ikke godt nok ivaretatt
Ifølge en rapport nylig lagt fram av Europakommisjonen, gjenstår det mye arbeid før jernbanepassasjerers rettigheter er godt nok beskyttet. De siste fem årene har kun fire av EUs medlemsland fullt ut anvendt forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter, mens 22 land har innvilget unntak i forskjellig grad. Rapporten understreker at den utstrakte bruken av unntak har ført til rettslig usikkerhet for både passasjerer og jernbaneindustrien. Les mer her 

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Pensions, investment and Europe: the new agenda
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: A New Deal for Europe's Energy Consumers

DENNE UKEN I EU
EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringssjefer. På agendaen står Energiunionen, avslutning av første fase av Det europeiske semester 2015, fondet for strategiske investeringer og forhandlingene om en handels- og investeringsavtale med USA. I tillegg skal de drøfte Russland og Ukraina, og forberede toppmøtet i Det østlige partnerskap.
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri, i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for generelle saker. I Rådet for landbruk og fiskeri skal ministrene drøfte et forslag om produksjon og merking av økologiske produkter. Meierisektoren, samt implementering og forenkling av EUs felles landbrukspolitikk er også på agendaen. Rådet for utenrikssaker skal drøfte EUs relasjoner med Afrika, forberede toppmøtet i Det østlige partnerskap og drøfte migrasjonsutfordringer.
Rådet for generelle saker skal forberede EU-toppmøtet. De har også Det europeiske semester 2015 på dagsorden.
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta en første tiltakspakke for større åpenhet på skatteområdet. Kommisjonen arrangerer en høynivåkonferanse om fornybar energi og en informasjonsdag om finansieringsordningen for utbygging av transport-, telekom- og energiinfrastruktur (CEF).
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke og eksterne møter. Komiteen for internasjonal handel skal drøfte investeringsbeskyttelse og investor-stat tvisteløsning i TTIP og holde en høring om fordelene ved TTIP. Komitéen skal også stemme over innvilgelse av økonomisk bistand til Ukraina. Indre markedskomiteen skal stemme over en avtale inngått med Rådet om nødanropssystemet eCall i biler. Transportkomiteen arrangerer en høring om hvitboken på transport. Komiteen for borgerrettigheter skal drøfte personvern med sine amerikanske kolleger i Washington. En delegasjon har møter med parlamentarikere fra Euronest-landene om styrking av forholdet mellom EU og de østlige nabolandene.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss