NHO Europanytt 16.03.2017

Europaparlamentet gir sitt syn på politikken for Arktis | Europaparlamentet vil se mer resirkulering og mindre matavfall | Sterkere rettigheter for aksjonærer i selskap registrert i EU | Europaparlamentet ønsker strengere våpenlover | Enighet om å styrke matkontroll

Publisert 16.03.17

NHO Brussel

MILJØ/KLIMA: Europaparlamentet gir sitt syn på politikken for Arktis
Europaparlamentet vedtok i dag en resolusjon om hvordan EU bør utforme sin felles politikk for Arktis. Resolusjonen, som ikke er juridisk bindende, utgjør Parlamentets innspill til oppfølgingen av det forslag til felles EU-politikk for Arktis som Europakommisjonen presenterte i april i fjor. Parlamentet vil bl.a. at EU skal arbeide for et forbud mot oljeboring i islagte arktiske farvann ("icy Arctic waters") innenfor EU og EØS-landene sine territorier i Arktis. Dette omfatter etter NHOs vurdering ikke norske territorier i Barentshavet eller Norske hav. Les mer her

Det er positivt at Parlamentet i sitt innspill til europeisk politikk på dette området tar hensyn til det faktum at naturområdene og økosystemet i Arktis er forskjellig. Ikke alle områder i Arktis er dekket av is. f.eks. ligger alle olje- og gassressurser på norsk sokkel i isfrie deler av Arktis.

MILJØ: Europaparlamentet vil se mer resirkulering og mindre matavfall
Europaparlamentet vedtok nylig sine posisjoner på lovforslagene i den såkalte Avfallspakken ("Waste Package") som ble lagt frem av Europakommisjonen i desember 2015 som en del av EUs sirkulær økonomi strategi. Her vil Parlamentet bl.a. se en økning i resirkuleringsmålene for avfall til 70 prosent innen 2030. Parlamentet vil også begrense landdeponeringen av avfall til 50% og redusere matavfallet til halvparten av dagens nivå innen 2030. Etter at Rådet har blitt enig internt om sine posisjoner på lovforslagene venter forhandlinger mellom Parlamentet og Rådet om endelige lovtekster for de nye reglene.  Les mer her

INDRE MARKED: Sterkere rettigheter for aksjonærer i selskap registrert i EU
Europaparlamentet godkjente nylig en overenskomst med Rådet om vedtak av et forslag til nye EU-regler som skal bidra til mer langsiktige investeringer i Europa. De nye reglene gir mulighet til innflytelse for aksjonærer over direktørlønninger, og skal bidra til å gjøre det enklere for selskap å identifisere sine aksjonærer for å underlette en fellesdialog. De nye reglene inkluderer også nye krav til gjennomsiktighet for institusjonelle investorer og kapitalforvaltere. Før de nye reglene kan trå i kraft må de også godkjennes av Rådet. Les mer her 

INNENRIKS: Europaparlamentet ønsker strengere våpenlover
Europaparlamentet godkjente nylig en avtale med Rådet om endringer i EUs våpendirektiv. Strengere kontroll og krav til medlemsland om adekvat overvåkningssystem for forsikring og lisensfornying er blant de endringer som Parlamentet og Rådet har blitt enig om. Regelendringene skal lukke smutthull i den eksisterende lovgivningen og med det bidra til å redusere sikkerhetstrusler ved å forhindre at våpen kommer i feil hender. Les mer her

INDRE MARKED: Enighet om å styrke matkontroll
Europaparlamentet vedtok nylig en overenskomst med Rådet om nye regler for matinspeksjoner. Målet er å styrke matvarers sporbarhet, bekjempe svindel og gjenreise konsumenters tillit til matkjedens integritet. Et mer omfattende, effektivt og integrert system skal heretter gjelde for områder som matvarer, sikkerhet, veterinærer og organisk produksjon. De nye reglene vil trå i kraft så snart de har blitt vedtatt også av Rådet. Les mer her

TALER:
Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker: at the European Parliament on the European Council of 9 March and of the Informal Meeting of 27 Heads of State or Government

Kommissær for helse og mattrygghet Vytenis Andriukaitis: on the Adoption of the Regulation on Official Controls 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss