NHO Europanytt 17.03.2016

Ny start for en sterkere sosial dialog | Europa trenger en sterk økonomi | Sterk industri viktig for europeisk økonomi | Felles uttalelse om flyktningkrisen | Fornybar energi erstatter fossile brensler | Økt sysselsetting i EU | Handelsoverskudd i EU | Vil regulere gjenbruk av gjødsel

Publisert 17.03.16

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Ny start for en sterkere sosial dialog
BUSINESSEUROPE, der NHO er medlem, publiserte nylig et posisjonspapir om en deklarasjon for en sterkere sosial dialog mellom arbeidslivets parter. Les mer her

NÆRINGSLIV: Europa trenger en sterk økonomi
BUSINESSEUROPE sendte nylig et åpent brev til presidenten av det europeiske råd med en oppfordring på vegne av europeisk næringsliv i forkant av toppmøtet i Brussel denne uken. Organisasjonen vektlegger viktigheten av en sterk europeisk økonomi for å kunne møte utfordringene kontinentet står ovenfor, og tar til orde for å sikre Schengen-samarbeidet. Les mer her

INDUSTRI: Sterk industri viktig for europeisk økonomi
BUSINESSEUROPE og den europeiske arbeidstakerorganisasjonen (ETUC) publiserte nylig en felles oppfordring til de europeiske institusjonene, i forbindelse med treparts sosialt toppmøte. Organisasjonene viser til viktigheten av en sterk industri for å ha en sterk økonomi, og ber om at konkurransedyktig og bærekraftig industri igjen settes på EUs politiske agenda. Les mer her

ARBEIDSMARKED//ØKONOMI: Felles uttalelse om flyktningkrisen
BUSINESSEUROPE publiserte nylig, sammen med andre europeiske økonomiske og sosiale partnere, en uttalelse om flyktningkrisen i forbindelse med treparts sosialt toppmøte som fant sted denne uken. Organisasjonene trekker frem viktigheten av at Europa står sammen om håndtering av menneskestrømmen, samt integrering i arbeidsmarkedet. Viktigheten av at Schengen-samarbeidet består blir også vektlagt. Les mer her

ENERGI: Fornybar energi erstatter fossile brensler
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte nylig en rapport om fremgangen i bruken fornybar energi. Rapporten viser at bruken av fossile brensler har blitt redusert, til dels som følge av økt bruk av fornybare energikilder. Analyser viser også at miljøvennlig energiteknologi er en viktig drivkraft for å redusere klimagassutslipp, samt for jobbskapning i Europa. Les mer her

SYSSELSETTING: Økt sysselsetting i EU
Eurostat publiserte nylig statistikk for sysselsettingen i EU fjerde kvartal i 2015. Tallene viser at sysselsettingen økte med 0,1 prosent, sammenlignet med foregående kvartal. Sammenlignet med året før var det en økning på 1,0 prosent. For Norge var endringen henholdsvis en nedgang på 0,1 prosent og en økning på 0,3 prosent. Les mer her

HANDEL: Handelsoverskudd i EU
Eurostat publiserte i dag statistikk for handelsbalansen i EU. Handelsoverskuddet var 145,3 milliarder euro i januar 2016, en nedgang på 2 prosent sammenlignet med januar 2015. Les mer her

MILJØ//INDUSTRI: Vil regulere gjenbruk av gjødsel
Europakommisjonen presenterte i dag sitt første forslag til regulering som del av pakken om sirkulærøkonomi vedtatt i desember 2015. Forslaget omfatter organisk og vannbasert gjødsel, og har som mål å gjøre disse mer tilgjengelig ved å resirkulere råmaterialer. Les mer her

TALER:
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks during his visit to Idomeni, Greece  

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss