NHO Europanytt 17.10.2016

Solidaritetsmekanisme for gasstilførsel | EUs fjerde jernbanepakke godkjent | EUs årlige regnskap friskmeldt | Ytterligere arbeiderrettigheter i EUs fiskerisektor | Denne uken i EU

Publisert 17.10.16

NHO Brussel

ENERGI: Solidaritetsmekanisme for gasstilførsel
Europaparlamentets energikomité endret og godkjente nylig et lovforslag som lar EU-land søke om hjelp fra naboland i krisetilfeller med gassmangel. Lovforslaget skal opprette en solidaritetsmekanisme på regionalt nivå, hvor EU deles inn i syv samarbeidsregioner der landene er forbundet med EUs gasskorridorer. Energikomitéen godkjente også et lovforslag som binder medlemsland til å melde fra til Europakommisjonen om de forhandler om energitilførsel fra tredjeland. Les mer her

TRANSPORT: EUs fjerde jernbanepakke godkjent
Rådet godkjente i dag et nytt regelverk som skal styrke togtransporten i Europa. Reformen skal åpne nasjonale marked for togreiser ved å skape mer rettferdige forhold for togselskaper og redusere forskjellsbehandling. Det blir dermed enklere for nye selskap å komme inne på markedene. Hensikten med den fjerde jernbanepakken er å øke konkurransen, og dermed også øke kvaliteten på togtilbudet. Les mer her

ØKONOMI: EUs årlige regnskap friskmeldt
Den europeiske revisjonsretten friskmeldte nylig EUs årlige regnskap for det 9. år på rad. Revisjonsretten melder i rapporten at især samhold- og landbrukspolitikken inneholder få feil, der prosentandelen feil har sunket fra 4,4 prosent i 2014, til 3,8 prosent i 2015. Administrative utgifter fortsetter å være området med færrest antall feil. Les mer her

FISKERI: Ytterligere arbeiderrettigheter i EUs fiskerisektor
Rådet godkjente nylig et direktiv som etablerer arbeiderrettigheter for ansatte i fiskeindustrien. Rettighetene er en del av Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjon for arbeid i fiskerisektoren fra 2007. Rådets godkjenning vil tillate EU å implementere konvensjonen i medlemslandenes fiskerisektorer. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: “The road to Rome: from crisis management to governing the EU”
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Statement on the adoption by the Council of the Commission’s proposal to create a European Travel Document for Return

DENNE UKEN I EU:
EU-TOPPMØTE for stats- og regjeringssjefer. På agendaen står migrasjon, der EUs ytre grenser og migrasjonsruter gjennom sentrale og østlige deler av Middelhavet blir sentrale tema. Stats- og regjeringssjefene skal også diskutere EUs handelspolitikk, der handelsfordeler med åpne marked, pågående handelsavtaleforhandlinger og instrument for handelsforsvar blir vektlagt i diskusjonene. Det europeiske råd skal også holde en politikkdebatt om forholdet til Russland.
RÅDSMØTE i Miljørådet, i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for generelle anliggender. Miljørådet skal diskutere utslippsreduksjoner og holde en politikkdebatt om LULUCF-direktivet. Ministerne skal også diskutere bærekraftig vannressursforvaltning og biologisk mangfold. Rådet for utenrikssaker skal godkjenne et sett med avgjørelser angående den ferdigforhandlede handelsavtalen med Canada (CETA). Ministerne skal også diskutere situasjonen og nylige utviklinger i Syria, EUs globale strategi, migrasjon og EUs forhold med Tunisia. Rådet for generelle anliggender skal forberede denne ukens EU-toppmøte, ved å diskutere konklusjonsforslag. Ministerne skal også diskutere midtveisevalueringen av EUs langtidsbudsjett for 2014-2020, og de skal bli informert om implementeringen av en mellominstitusjonell avtale om bedre regulering.
EUROPAKOMMISJONEN deltar på treparts sosialt toppmøte med europeiske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Handelskommissær Cecilia Malmström skal til Oslo for å delta i WTOs uformelle ministermøte. I den anledning skal hun også delta i NHOs konferanse for handel og investeringer. Kommisjonens ekspertgruppe for elektrisitetsforbindelser skal ha sitt første møte for å diskutere hvordan energi- og klimaforhold påvirker energisystemene i Europa. Justisdirektoratet skal organisere en forbrukerkonferanse hvor man skal diskutere hvorvidt forbrukerlovene etterlever sin hensikt. Det europeiske institutt for likestilling organiserer i samarbeid med Kommisjonens Direktorat for forskning og innovasjon en høynivåkonferanse om likestilling i forskningssektoren.
EUROPAPARLAMENTET skal ha politisk gruppe- og komitéuke. Parlamentets undersøkelseskomité for utslippsmålinger i bilbransjen skal fortsette sitt arbeid med høringer. Parlamentarikere fra komitéen for utenrikssaker skal utarbeide sine anbefalinger for hvordan man kan skape en europeisk forsvarsunion. Politiske grupper skal forberede neste ukes plenumssamling i Strasbourg. Europaparlamentets president Martin Schulz skal holde åpningstalen ved Progressive Alliance Parliamentarian Conference i Brussel, holde tale ved Frankfurt Book Fair 2016, møte Hellas’ alternative innvandringspolitikkminister Yanis Mouzalas og Sri Lankas statsminister Ranil Wickremasinghe, og tale til Det europeiske råd. Parlamentets pressetjeneste skal holde et seminar om Europas framtid, hvor journalister kan debattere med parlamentarikere om sentrale tema i EU.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss