NHO Europanytt 17.11.2016

Ønsker tydeligere forslag til forordning om geoblokking | EUs institusjoner enige om 2017-budsjett | Høstpakken for europeisk semester 2017 klar | Reduserte kvoter for dyphavsfiske | Foreslår nytt registreringssystem for reisende | Resultattavle for makroøkonomisk ubalanse | Rådsmøte i EØS-rådet | Vil øke europeeres kompetanse

Publisert 17.11.16

NHO Brussel

INDRE MARKED: Ønsker tydeligere forslag til forordning om geoblokking
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, publiserte nylig sammen med EuroCommerce, DIGITALEUROPE og EMOTA, en felles uttalelse hvor de etterspør mer juridisk tydelighet i Europakommisjonens forslag til en forordning om geoblokking. Forordningens hensikt er å hindre diskriminering av forbrukere ved e-handel, men interesseorganisasjonene ønsker tydeligere spilleregler for aktørene. Les mer her

ØKONOMI: EUs institusjoner enige om 2017-budsjett
Rådet og Europaparlamentet ble i dag enige om EUs budsjett for 2017. Det endelige budsjettet beholdt sentrale element fra Europakommisjonens budsjettforslag, der stimulering av økonomisk vekst, sysselsetting og konkurranseevne, støtte til EUs jordbruk, og økte midler til å takle flyktningkrisen forble viktige utgiftsposter. Les mer her

ØKONOMI: Høstpakken for europeisk semester 2017 klar
Europakommisjonen publiserte i går høstpakken, hvor de kartlegger EU, euroområdet og medlemslands økonomiske og sosiale prioriteringer for 2017. Kommisjonen anbefaler medlemsland å styrke tiltakene for økonomisk vekst ved å stimulere investeringer, gjennomføre strukturelle reformer og opprettholde en ansvarlig finanspolitikk. Høstpakken inneholder også en evaluering av medlemslandenes individuelle budsjettforslag for 2017. Les mer her

FISKERI: Reduserte kvoter for dyphavsfiske
Rådet ble nylig enstemmig enige om fangstbegrensninger i dyphavsfiske for 2017 og 2018. Fangstbegrensningene angår dyphavsfiske i EUs hav og internasjonale farvann nordøst i Atlanterhavet. Den samlede tillatte fangstmengden er redusert for de fleste bestander, i den hensikt å redusere overfisket av sårbare bestander. Les mer her

SIKKERHETSPOLITIKK: Foreslår nytt registreringssystem for reisende
Europakommisjonen foreslo i går å opprette et europeisk reiseinformasjons- og autorisasjonssystem (ETIAS). Forslaget er en del av EUs strategi for en sikkerhetsunion, og hensikten er å samle informasjon om de som reiser til EU og Schengenområdet uten visum. Dermed vil det bli lettere å oppdage irregulær migrasjon og styrke sikkerheten ved EU og Schengens ytre grenser. Les mer her

ØKONOMI: Resultattavle for makroøkonomisk ubalanse
Eurostat publiserte i går indikatorene for tidlig oppdagelse av makroøkonomisk ubalanse i EU (MIP). Resultattavlen har 14 indikatorer og evaluerer hvert medlemsland innen eksterne og interne ubalanser, samt arbeidsledighet. Interne og eksterne ubalanser måles ved å se på balansen i faktorer som nasjonalt budsjett, investeringer og handel. Les mer her

EØS: Rådsmøte i EØS-rådet
EØS-rådet hadde nylig sitt 46. rådsmøte, hvor ministre fra Norge, Island, Liechtenstein og Slovakia diskuterte samarbeidet i EØS-området. Det ble også lagt vekt på viktigheten av å opprettholde og videre utvikle et homogent indre marked. Andre tema som ble diskutert var Europakommisjonens strategi for det indre marked, og utviklinger siden forrige EØS-rådsmøte, herunder folkeavstemningen om EU-medlemskap i Storbritannia. Les mer her

UTDANNING: Vil øke europeeres kompetanse
Et EØS- og EFTA-forum for lokale og regional myndigheter vedtok nylig en posisjon til Europakommisjonens nye kompetanseagenda for Europa. Forumet argumenterer for at man må redusere forskjellene mellom arbeidsmarkedenes behov og befolkningens kompetanse ved å øke kvalifikasjonen til alle sosiale grupper. Dette krever samarbeid mellom sosiale aktører, utdanningsaktører og lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Les mer her

TALER:
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the European Commission press conference on the Autumn Economic Package
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Remarks on the 2017 Joint Employment Report at the European Commission press conference on the Autumn Economic Package
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Speech at Bruegel – “What next for Europe’s banking system?
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Energy Union’s 2016 Year of delivery

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss