NHO Europanytt 17.11.2017

Norske regler for foreldrepermisjon bryter med EØS-regler | Europeisk business ber May om fortgang i forhandlingene | Sosialt toppmøte med fokus på rettferdige jobber og vekst | Nye anti-dumping regler I EU | Future of Europe | EØS-ministrene møttes for å diskutere brexit | EFTAs konsultative komité om Europa i bevegelse og arbeidslivs-balanse

Publisert 17.11.17

NHO Brussel

Denne uken har både EU, EFTA og EØS vært aktive. EØS´ tilsynsorgan, ESA, har uttalt det mener at norske myndigheter ikke lever opp til EØS-reglene vedrørende foreldrepermisjon og likestilling for foreldre i arbeid. EØS-ministrene møttes denne uken for å diskutere brexit og hvilke konsekvenser utfallet vil få for EØS-landene. BusinessEurope, som NHO er fullverdig medlem av, og andre næringslivsorganisasjoner møtte med britenes statsminister, Theresa May, mandag denne uken for å understreke viktigheten ved en fortgang i prosessen for europeisk verdiskaping. I dag møtes Europakommisjonens President, Jean-Claude Juncker og Sveriges statsminister, Stefan Löfven, for EUs første sosiale toppmøte på to tiår, for å diskutere strategier for rettferdig arbeid og vekst i EU. Og på onsdag ble det stemt for strengere regler for å bekjempe dumping og subsidiert import fra tredjeland i Europaparlamentet.

LIKESTILLING: Norske regler for foreldrepermisjon bryter med EØS-regler
EØS-tilsynet ESA har nylig sent sin begrunnelse til Norge, hvor de sier at norske myndigheter ikke lever opp til de forpliktelsene vi har ovenfor EØS når kvinner og menn ikke får like rettigheter. ESA anser dagens ordning for foreldrepermisjon i Norge for kjønnsdiskriminerende, og at det bryter med Likestillingsdirektivet i EØS. Les mer her

BREXIT: Europeisk business ber May om fortgang i forhandlingene
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, og den britiske næringsorganisasjonen CBI møtte mandag med Theresa May sammen med flere andre europeiske næringsprganisasjoner. Partene diskuterte blant annet viktigheten av progresjon i brexit-forhandlingene, behovet for en umiddelbar enighet om overgangsperioden, samt begynte de diskusjonen om et fremtidig økonomisk forhold som bygger på eksisterende økonomiske bindinger. BusinessEurope ba britiske myndigheter om å holde seg til lovnadene fra talen i Firenze om å komme med konkrete forslag i forhandlingene om de tre trykkende punktene: borgerrettigheter, det finansielle skillsmisseoppgjøret og grenseproblematikken i Irland. Les mer her

INSTITUSJONELT: Sosialt toppmøte med fokus på rettferdige jobber og vekst
I går og i dag inviterer Kommisjonens President, Jean-Claude Juncker, og Sveriges statsminister, Stefan Löfven, sammen til EUs første sosiale toppmøtet på 20 år. EU-institusjonenes presidenter, lederne av medlemslandene, sosiale partnere og andre viktige stakeholders er invitert til å diskutere strategier for å promotere rettferdige jobber og vekst i EU. Fokus vil ligge på hvordan man best kan benytte seg av muligheter, og hvordan å takle felles utfordringer for arbeidsmarkedet og dagens, samt morgendagens velferdsmodell. I den anledning vil også Juncker annonsere den europeiske sosiale søylen, som først ble annonsert i hans State of the Union-tale tidligere i høst. Statsminister Erna Solberg deltar også. Les mer her

ARBEIDSLIV: Nye anti-dumping regler I EU
På onsdag stemte Europaparlamentet igjennom strengere regler for å bekjempe dumping og subsidiert import fra tredjeland, for å beskytte jobber og business i EU mot urettferdig billig import fra tredjeland. Det er første gang handelsregler i EU krever at handelspartnere utenfor EU møter internasjonale sosiale og miljømessige standarder. Dette skal ikke pålegge EU-selskaper noen ekstra byrde i forhold til dagens prosedyrer, og SMB skal få støtte i håndteringen av prosedyrene. De nye reglene vil tre i kraft når de formelt er blitt godkjent av Rådet og er publisert i Den offisielle EU journalen. Les mer her

INSTITUSJONELT: Future of Europe – President Juncker lager en spesialgruppe som skal undersøke hvordan EU kan bli mer effektivt, samt overlate mer til medlemslandenes egne nasjonale institusjoner
Denne spesialgruppen skal undersøke og komme med anbefalinger til President for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker 15. juli 2018. Hovedansvaret for denne gruppen er å undersøke hvordan EUs institusjoner kan bli mer effektiv og gjøre mindre arbeid – som ellers kunne vært delegert til medlemslandene det gjelder. Dette skal gjøre Kommisjonen mindre byråkratisk, hvor de skal fokusere på de store oppgavene, og la medlemsland ta hånd om de mindre på egenhånd – som President Juncker også omtalte i sin State of the Union-tale tidligere i høst. Les mer her

EØS/BREXIT: EØS-ministrene møttes for å diskutere brexit
EØS-rådet møttes tidligere denne uken i Brussel, for å diskutere hvordan Storbritannias utgang av EU vil påvirke EØS-landene og europeisk dataøkonomi. Norges EØS- og EU-minister, Marit Berger Røsland, deltok på møtet og uttrykte Norges bekymringer. Dersom EU og Storbritannia kommer til enighet om en overgangsperiode som inkluderer britene i det indre marked, så er det i Norges, og EØS-landenes, beste interesser at vi blir inkludert i en slik avtale. Les mer her og her

ARBEIDSLIV: EFTAs konsultative komité om Europa i bevegelse og arbeidslivs-balanse
På tirsdag møttes EFTAs konsultative komité i Brussel for å diskutere to nye forslag fra Europakommisjonen: Europa i bevegelse, og initiativet om arbeidslivs-balanse. Sistnevnte omhandler de utfordringene foreldre og forsørgere har i arbeid. Initiativet bygger på den sosiale pilaren, som skal støtte opp mot rettferdig og velfungerende arbeidsmarked og velferdssystem. Europa i bevegelse dekker veitransport-sektoren og flere arbeidsmarkedsrelaterte problemer. Les mer her

*******************************************************   

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.   

 

 

Kontakt oss