NHO Europanytt 18.02.2016

Kvotehandelssystem må fungere for alle sektorer | Nødvendig med effektiv oppfølging av konkurranseregler | Internettplattform for å løse uenigheter | Kommisjonen legger frem energisikkerhetspakke | Formannskapets prioriteringer for første halvdel av 2016 | Økt eksport av varer i EU | Ønsker å redusere bruken av antibiotika | Et statistisk overblikk over landbruk i EU | Europakommisjonen styrker innsatsen for forsyningssikkerhet

Publisert 18.02.16

NHO Brussel

KLIMA: Kvotehandelssystem må fungere for alle sektorer
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sin posisjon på reformen av EUs kvotehandelssystem, EU ETS. Ifølge organisasjonen er en markedsbasert tilnærming som ETS det viktigste tiltaket vi har for å redusere utslipp i industrien. BUSINESSEUROPE understreker samtidig at konkurranseevnen må opprettholdes i alle sektorer for at systemet skal være effektivt. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

KONKURRANSE: Nødvendig med effektiv oppfølging av konkurranseregler
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt standpunkt på Europakommisjonens initiativ for bedre håndheving av konkurranseregelverket. Ifølge organisasjonen fører konkurranse til økt effektivitet, innovasjon og valgmuligheter. BUSINESSEUROPE uttaler at det derfor er nødvendig å sikre konsistens i den nasjonale implementeringen og håndhevingen av konkurranseregelverket i det indre marked. Les mer her

FORBRUKER: Internettplattform for å løse uenigheter
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt syn på EUs plattform for tvisteløsning på internett (online dispute resolution). Organisasjonen roser tiltaket, og trekker frem at det vil øke forbrukere og selskapers tillit betydelig, når eventuelle tvister kan løses på kortere og rimeligere vis. Les mer her

ENERGI: Kommisjonen legger frem energisikkerhetspakke
Europakommisjonen la nylig frem en pakke med forslag som skal sikre EUs energitilgang i en global omstilling av energisektoren. Energipakken vektlegger gass som en sikker energikilde, og tilrettelegging for gassimport er en viktig del av dette. Pakken er en del av Kommisjonens mål om å etablere en Energiunion som skal sikre borgere og næringsliv tilgang på bærekraftig og rimelig energi. Les mer her

EFTA: Formannskapets prioriteringer for første halvdel av 2016
Det sveitsiske formannskapet for EFTA la nylig frem sine prioriteringer for første halvdel av 2016. De vektlegger blant annet forhandlingene med Georgia og Filippinene med sikte på å ferdigstille dem, forhandlingene med Tyrkia om å utvide frihandelsavtalen, og å gjenoppta forhandlingene med India og Indonesia. Oppdatering av frihandelsavtalen med Mexico og avtalen med Canada står også på agendaen. Les mer her

HANDEL: Økt eksport av varer i EU
Eurostat publiserte nylig sine estimater for vareeksporten i EU for 2015. Tallene viser at at EU-land eksporterte varer for 1 789,1 milliarder euro ut av unionen fra Januar til Desember 2015. Dette er en økning på 5 prosent fra 2014. EU eksporterte varer til Norge for 48,9 milliarder euro i 2015, og importerte varer fra Norge for 74,3 milliarder euro. Både eksport til og import fra Norge ble redusert fra 2014 til 2015, med henholdsvis 3 prosent og 13 prosent. Les mer her

LANDBRUK: Ønsker å redusere bruken av antibiotika
Europaparlamentets Miljøkomité stemte i går over forslag som skal oppdatere EU-lovgivning om veterinærmedisin. Parlamentarikerne tar til orde for å stramme inn reglene for bruk av antibiotika i behandlingen av husdyr, og vil forby preventiv antibiotikabehandling av dyr og støtter tiltak som skal stimulere til forskning på nye medisiner. Målet er å bekjempe økningen i antibiotikaresistente bakterier. Les mer her

LANDBRUK: Et statistisk overblikk over landbruk i EU
Eurostat publiserte i dag en statistisk rapport over landbruket i EU. Rapporten tar for seg strukturer i gårdsdrift, landbruksregnskap og -priser, landbruksprodukter, landbruk og miljø, skogbruk og fiskeri. Les mer her

ARTIKKEL: Europakommisjonen styrker innsatsen for forsyningssikkerhet
Europakommisjonen la 16. februar fram den såkalte vinterpakken som skal styrke EUs energisikkerhet. Energisikkerhet er en av hjørnesteinene i Energiunionen og pakken skal styrke EUs motstandsdyktighet mot mulige brudd på energiforsyningen gjennom å redusere energiavhengigheten av eksterne leverandører og gi EU de nødvendige verktøy i den globale energiomleggingen verdens ledere ble enige om i Paris i 2015. Les mer her 

TALER:
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech at the Security of Supply Package Press Conference
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovsksi: Remarks at the European Semester Conference
Finanskommissær Jonathan Hill: Speech at the European Forum for Manufacturing and Association for Financial Markets in Europe Dinner Debate

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss