NHO Europanytt 19.05.2016

Næringslivets syn på luftfartsstrategi | Motstand mot markedsøkonomistatus for Kina | Økt sikkerhet for nettverks- og IT-systemer | Bedre beskyttelse mot kreftfremkallende kjemikalier | Fremdeles behov for strukturelle reformer | Økning i BNP i EU

Publisert 19.05.16

NHO Brussel

LUFTFART: Næringslivets syn på luftfartsstrategi
BUSINESSEUROPE publiserte nylig et posisjonsdokument angående Europakommisjonens strategi for europeisk luftfart. Organisasjonen gir sine innspill til de konkrete tiltakene Kommisjonen presenterer, og tar til orde for EU-ledede forhandlinger om globale luftfartsavtaler, med mål om likere konkurranseklima globalt. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her og her

HANDEL: Motstand mot markedsøkonomistatus for Kina
BUSINESSEUROPE uttalte nylig i en pressemelding at de støtter Europaparlamentets resolusjon om å ikke automatisk innvilge Kina status som markedsøkonomi. Organisasjonen trekker frem viktigheten av å vurdere dagens markedssituasjon i samråd med andre store medlemmer av Verdens handelsorganisasjon og å involvere Kina i diskusjonene. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Økt sikkerhet for nettverks- og IT-systemer
Rådet vedtok nylig nytt regelverk for å styrke sikkerheten til nettverks- og IT-systemer i EU. Direktivet om nettverks- og informasjonssikkerhet (NIS) skal øke samarbeidet på cybersikkerhet på tvers av medlemsland. Det fastsetter sikkerhetsforpliktelser for operatører av kritiske tjenester som energi, transport, helse og finans, samt tilbydere av digitale tjenester som markedsplasser, søkemotorer og skytjenester. Ifølge regelverket må hvert medlemsland etablere en strategi for å håndtere digitale trusler. Direktivet forventes å tre i kraft i august 2016. Les mer her

ARBEIDSLIV: Bedre beskyttelse mot kreftfremkallende kjemikalier
Europakommisjonen la nylig frem et forslag om endringer i direktivet om karsinogener og mutagener. Målet er å redusere eksponeringen for 13 kreftfremkallende kjemikalier på arbeidsplassen. Innføring av nye eller endrede grenseverdier for flere kjemikalier skal føre til færre tilfeller av yrkesrelatert kreft, bedre arbeidsmiljø og mer rettferdige konkurransevilkår i EU. Les mer her

ØKONOMI: Fremdeles behov for strukturelle reformer
Europakommisjonen presenterte nylig sine landspesifikke anbefalinger for økonomisk politikk i EUs medlemsland. Mange medlemsland har satt i gang reformer for å håndtere makroøkonomiske ubalanser, men det er fremdeles behov for reformer. Anbefalingene legger vekt på å fremme investeringer, gjennomføre strukturelle reformer og føre en ansvarlig finanspolitikk. Les mer her

ØKONOMI: Økning i BNP i EU
Eurostat publiserte nylig beregninger for økonomisk utvikling i første kvartal i 2016. I EU steg brutto nasjonalprodukt med 0,5 prosent, en økning på 1,7 prosent sammenlignet med første kvartal i 2015. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Speech at the public hearing on the 'Call for Evidence' - a review of the EU regulatory framework for financial services
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Speech on the Spring 2016 European Semester package
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks on the Spring 2016 European Semester package   

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss