NHO Europanytt 19.12.2016

Stemte for innstramming av kvotehandelssystemet | Vil styrke aksjonærers engasjement i selskaper | Rådets forhandlingsposisjon om risikokapital | Støtter avtale for styrket beskyttelse mot kvikksølv | Regler for gjeninnføring av visumkrav | Avtale om 5G internett innen 2020 | Bil- og varebilprodusentene nådde utslippsmålene | Mer gjenstår for bedre håndtering av farlig avfall

Publisert 19.12.16

NHO Brussel

KLIMA: Stemte for innstramming av kvotehandelssystemet
Europaparlamentets miljøkomité stemte nylig for planer for å styrke begrensningene på drivhusgassutslipp gjennom EUs kvotehandelsregime, EU ETS. Parlamentarikerne foreslår å redusere karbonkredittene som skal auksjoneres bort, med 2,4 prosent hvert år og å doble kapasiteten til markedsstabiliseringsreserven for å absorbere overskuddet av utslippstillatelser i markedet. Les mer her 

JUSTIS: Vil styrke aksjonærers engasjement i selskaper
Rådet godkjente nylig en avtale med Europaparlamentet om revideringen av direktivet om aksjonærrettigheter. Revideringen av lovverket skal oppmuntre til åpent og aktivt engasjement fra aksjonærer i børsnoterte europeiske selskaper. Avtalen må vedtas formelt av Rådet og Europaparlamentet før den kan tre i kraft. Les mer her 

FINANS: Rådets forhandlingsposisjon om risikokapital
Rådet ble nylig enig om sin forhandlingsposisjon om endringer av EUs regler for risikokapital. Hensikten med regelendringene er å styrke investeringene i risikokapital og sosiale virksomheter. Den foreslåtte forordningen er del av EUs plan for å utvikle en fullt fungerende kapitalmarkedsunion gjennom å skape flere finansieringskilder for europeisk næringsliv og langsiktige prosjekter. Forhandlinger kan innledes med Europaparlamentet når de har kommet til enighet om sin forhandlingsposisjon. Les mer her 

MILJØ: Støtter avtale for styrket beskyttelse mot kvikksølv
Rådet gav nylig sin støtte til en avtale inngått med Europaparlamentet om nye regler som skal styrke beskyttelsen mot kvikksølvforurensing. Les mer her

SCHENGEN: Regler for gjeninnføring av visumkrav
Europaparlamentet stemte nylig for nye regler om visumkrav. Ifølge de nye reglene vil visumkrav for ikke-EU-borgere bli gjeninnført raskere når EU-landene står overfor irregulære oppsving i migrasjonen eller ved sikkerhetsrisikoer. Regelverket må formelt godkjennes av Rådet før det kan tre i kraft. Les mer her 

DIGITAL: Avtale om 5G internett innen 2020
Europaparlamentet og Rådet kom nylig til enighet om at EUs medlemsland skal gjøre 700 MHz-båndet tilgjengelig for trådløst bredbånd innen 2020. Dette vil gjøre det mulig å gjennomføre et skifte til 5G mobilt internett. Ifølge parlamentarikerne må medlemslandene sikre at kostnadene ved migrasjon og omdisponering i radiospektrumet er raskt kompensert, særlig til forbrukerne. Les mer her 

KLIMA: Bil- og varebilprodusentene nådde utslippsmålene
Ifølge en rapport lagt fram av Det europeiske miljøbyrået nylig, møtte så godt som alle bil- og varebilprodusenter sine konkrete CO2-utslippsmål i 2015, basert på de gjeldende testingsreglene. Rapporten bekrefter foreløpige funn publisert tidligere i år som viser at EU samlet ligger godt under sitt gjennomsnittlige utslippsmål for det samme året. Les mer her 

MILJØ: Mer gjenstår for bedre håndtering av farlig avfall
I følge en rapport publisert av Det europeiske miljøbyrået nylig, er det behov for flere tiltak for å forhindre opphopning av farlig avfall i Europa. Rapporten går gjennom anvendelsen av avfallsforebyggende programmer for avfallstyper som er vurdert å være de farligste for menneskers helse og miljøet. Til tross for forbedringer i håndteringen av farlig avfall, må mer gjøres. Les mer her 

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for Miljø. Ministrene har ETS-reformen, byrdefordelingsforordningen og forordningen om klimavirkninger av utslipp og opptak i skog og andre landarealer (LULUCF) på dagsordenen. Ministrene skal også konkludere om beskyttelse av folkehelsen gjennom god håndtering av kjemikalier, få en orientering om lovforslag om avfall innenfor sirkulær økonomi og om FNs klimakonferanse i Marrakech. Det kommende maltesiske formannskapet skal presentere arbeidsprogrammet for sin formannskapsperiode.
EUROPAKOMMISJONEN organiserer en konferanse om de bærekraftige utviklingsmålene. Kommisjonen arrangerer en workshop om status for medlemslandenes gjennomføring av eIDAS -forordningen om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked.
EUROPAPARLAMENTET har ekstern uke. En delegasjon deltar på møte i den felles parlamentarikerforsamlingen for EU og de afrikanske, karibiske og stillehavslandene, ACP-EU. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss