NHO Europanytt 19.12.2017

Østerrikes prioriteringer for presidentskapet høsten 2018 | Rådets posisjoner til forslagene i Vinterpakken i Energiunionen | Enighet om lovforslagene i avfallspakken | Synkronisering av de baltiske staters elektrisitetsnettverk og EUs system vil styrke leveringssikkerheten

Publisert 19.12.17

NHO Brussel

Det merkes i Brussel at det nærmer seg jul. Forrige uke var det toppmøte for medlemslandenes stats- og regjeringsoverhoder, der det ble vedtatt at brexit-forhandlingene har nådd tilstrekkelig fremgang slik at forhandlingene kan gå over i andre fase. Forhandlingene vil tas opp igjen etter jul, men som flere har nevnt så vil dette bli en utfordrende del av forhandlingene. Denne uken er det delegasjonsuke i Europaparlamentet, altså er parlamentarikerne hjemme i sine valgkretser og det er lite aktivitet i Parlamentet i Brussel. Hvert semester rulleres formannskapet i rådet mellom de ulike medlemslandene. Nå har Estland hatt formannskapet, og etter jul vil Bulgaria overta stafettpinnen. Disse er de to første formannskapene i pågående omgang av den såkalte trioordning som er tradisjonen i Rådet, hvor tre medlemsland av gangen går sammen og koordinerer agendaene og prioriteringen for sine formannskap – for å sikre en bedre kontinuitet i arbeidet i Rådet. Fra sommeren 2018 vil Østerrike fullføre denne trioens 18 måneders periode. Østerrikes formannskap vil måtte ta hensyn til valget i Europaparlamentet som vil følge våren 2019, og det vil være stort fokus på ferdigstillelser av forslag.

INSTITUSJONELT: Østerrikes prioriteringer for presidentskapet høsten 2018
Denne høsten har Estland hatt presidentskapet i EU, hvilket Bulgaria vil overta fra januar 2018. Etter Bulgaria vil Østerrike følge, som siste land ut i denne troikaen av formannskap i Rådet. Denne måten å organisere presidentskapet på gjør overgangen mellom de roterende presidentskapene mer glidende, samt gir bedre mulighet for langsiktige felles prioriteringer og øker kontinuiteten i rådets arbeid. Blant prioriteringene for Østerrike er arbeidet for at EU skal være en union for vekst, arbeid og konkurransedyktighet, en union som beskytter sine borgere, sikkerhet og rettferdighet. For Østerrike vil også arbeidet for at EU skal være en sterk global aktør og videre arbeid med Energiunionen og fremtidsrettet klimapolitikk være viktig. Et annet viktig aspekt for Østerrike vil være parlamentsvalget som vil avholdes våren 2019. Ettersom en legislativ periode tar slutt vil det være viktig at presidentskapet forbereder ferdigstillelse av flest mulig individuelle forslag som ligger til behandling i Parlamentet. Les mer her og her

ENERGI: Rådets posisjoner til forslagene i Vinterpakken i Energiunionen
Mandag kom Rådet frem til posisjoner på forslagene i Vinterpakken som omhandler direktivene for økt bruk av fornybar energi, felles regler i EUs indre elektrisitetsmarked for å sikre at EUs indre elektrisitetsmarkedet er konkurransedyktig, forbrukersentrert, fleksibelt og ikke-diskriminerende, samt styringsregler i Energiunionen generelt. I Rådets posisjon til direktivet om fornybar energi fastsettes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med fornybar selvforsyning og fornybar energi-samfunn, mål for transportsektoren, bio-drivstoff og nasjonale støtteordninger, samt årlig økning av fornybar energi i forbindelse med varme og avkjøling. Rådets posisjon til direktivet om fastsettelse av felles regler innebærer at leverandører skal fritt kunne fastsette priser for å øke konkurranse som vil føre til lavere salgspriser, samt mulighet til å tilby dynamiske priser for å gjøre forbrukere mer engasjerte og aktive i markedet, gjennom nasjonale rammeverk. I Rådets posisjon til direktivet for styringsregler i Energiunionen generelt fremgår det at medlemslandene skal fremlegge nasjonale energi- og klimaplaner. De ulike medlemslandenes oppnåelse i forbindelse med EUs mål om økning av fornybar energi skal følges opp gjennom tre kriterier. Rådet introduserer også i sin posisjon tiltak for å styrke tilrettelegging av måloppnåelse for alle medlemslandene i det indre energimarkedet. Posisjonene gir Rådet mulighet til å forhandle med Parlamentet neste år. Les mer her, her og her

AVFALL: Enighet om lovforslagene i avfallspakken
I de tidlige morgentimer mandag kom det estiske formannskapet og representanter fra Europaparlamentet til enighet om lovforslagene i avfallspakken, som er del av EUs pakke om sirkulær økonomi. Pakken inneholder bindende målsetning for reduksjon av avfall, oppdaterte regler for å senke generering av avfall, bedre kontroll over avfallshåndtering og oppfordring til gjenbruk av produkter, samt forbedring av resirkulering i alle EU-land. Disse målene og reglene er satt for å promotere sirkulær økonomi, øke vekst og beskytte miljøet ved å øke graden av bærekraft. Mandagens enighet innebærer blant annet at innen 2025 skal 55% av husholdningsavfall gjenvinnes, 60% i 2030 og 65% i 2035. Gjenvinningsraten i Norge i dag er betydelig lavere enn 55%, altså er målene ambisiøse også for Norge. Det er nedsatt høye ambisjoner for gjenvinning av emballasje av tre, papir og plast. Videre skal det fra 2025 innføres løsninger for separat innsamling av bio-avfall, tekstiler og farlig avfall fra husholdningene. 20. desember vil det siste forhandlingsmøtet finne sted, deretter vil medlemslandenes EU-ambassadørene bli underrettet. Videre må lovteksten formelt bli vedtatt i Rådet og Parlamentet. Les mer her

ENERGI: Synkronisering av de baltiske staters elektrisitetsnettverk og EUs system vil styrke leveringssikkerheten
I et møte mandag ble visepresident i kommisjonen med ansvar for energiunionen Sefcovic, kommisær for klima og energi Cañete, energi-ministeriene for Latvia, Litauen, Estland og Polen enige om retningen å arbeide for å finne beste mulige måte or synkronisering av det baltiske og EUs kontinentale system. Dette er en viktig oppnåelse på veien mot Energiunionen, som vil gi EUs borgere rimelig, sikker og bærekraftig energi. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDET: Rådet for transport, telekommunikasjon og energi skal denne uken møtes for å diskutere energipakken. Det forventes at rådet vil diskutere styresett, fornybar energi og det indre markedet for elektrisitet.
EUROPAKOMMISJONEN: Denne uken arrangeres Export Control Forum av Kommisjonen i samarbeid med det estiske presidentskapet, det industri- og sivilsamfunnet inviteres til å delta. Formålet med forumet er informasjonsutveksling om pågående implementering av eksportkontroll i EU, samt få en oversikt over hvordan medlemslandene ligger an i den lovgivende prosessen i forbindelse med forslaget om modernisering av EUs eksportkontroll.

*******************************************************    

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.  

 

Kontakt oss