NHO Europanytt 20.03.2017

Norge får godkjent støtte til CCS-prosjekt | Denne uken i EU

Publisert 20.03.17

NHO Brussel

INDRE MARKED: Norge får godkjent støtte til CCS-prosjekt
EFTA sitt overvåkningsorgan, ESA, godkjente nylig norsk statlig støtte til forstudiene for demonstrasjon av fullskala karbonfangst og –lagring (CCS), med formål om å redusere CO2-utslipp. Regjeringens CCS-strategi ble lagt frem i 2014 og har som mål å realisere minst ett demonstrasjonsprosjekt innen 2020, noe det er satt av 360 millioner kroner til i 2017. Les mer her

TALE:
Presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk: to Speakers of EU Parliaments in Rome

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i rådet for økonomiske og finansielle saker tirsdag. Landrapporter skal diskuteres i konteksten av Europakommisjonens rapport for det europeiske semesteret. Rådet skal også se nærmere på fremskritt som er gjort i behandlingen av et lovforslag om redusert merverdiavgift for elektroniske publikasjoner, og diskutere status på et antall liggende lovforslag knyttet til finansielle tjenester. Videre skal Rådet diskutere resultatet av G20-møtet forrige uke. Det vil bli avholdt et uformelt møte i Det europeiske råd (medlemslandenes stats- og regjeringssjefer) i forbindelse med markeringen av Romatraktatens 60års jubileum i Roma kommende lørdag.
EUROPAKOMMISJONEN presenterer sin hvitbok om Europas fremtid i forbindelse med markeringen av Romatraktatens 60års jubileum. Ellers arrangerer Kommisjonen konferanse om hensiktsmessigheten ved eksisterende EU-lovgivning for ny teknologi innen finansielle tjenester. Kommisjonen arrangerer også konferanser om bransjeorganisasjoners rolle i forsyningskjeden av mat, samt innovative energiløsninger for europeiske regioner og byer. Energiforum for Nordsjøen arrangeres også i tillegg til en workshop om utviklingen fra avansert materialforskning til innovasjon og vekst.
EUROPAPARLAMENTET har komiteuke. Romatraktatens 60års jubileum markeres denne uken og i den forbindelse arrangeres et "borgerparlament" ("Citizens Parliament"), for å samle borgere fra hele Europa til diskusjoner om EUs fremtid. Komiteen for indre markedssaker skal stemme over et lovforslag som skal gi nasjonale myndigheter større myndighet til å håndheve forbrukerrettigheter. For eksempel ved å kontrollere hvorvidt nettsteder forskjellsbehandler forbrukere og beordre stenging av nettsider som inneholder svindel. Komiteen for rettslige saker skal stemme over et forslag til innstilling til et lovforslag som gir unntak fra opphavsrettsregler for å forsørge blinde og synshemmede med bøker og annet trykt materiale. Komiteen for utvikling forventes å vedta en anmodning til Kommisjonen om ny lovgivning for å bedre vilkårene for tekstilarbeidere i den globale industrien. Komiteen for borgerrettigheter skal diskutere Kommisjonens pågående sondering om respekten for rettsikkerhet i Polen med vise-president Frank Timmermans.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss