NHO Europanytt 20.04.2015

TTIP positivt for SMBer | Nærmer seg utdanningsmålene | Enklere innkreving av utestående beløp for næringslivet | Hvordan er det å være ung i Europa | Denne uken i EU

Publisert 20.04.15

NHO Brussel

HANDEL: TTIP positivt for SMBer
Ifølge en rapport lagt fram av Europakommisjonen i dag, vil en transatlantisk handels- og investeringsavtale gi betydelige fordeler for små og mellomstore bedrifter (SMB). Ifølge rapporten vil mange av utfordringene SMBene står overfor når de eksporterer til USA kunne løses gjennom inngåelsen av en ambisiøs og omfattende avtale som opprettholder EUs høye standarder for regulatorisk beskyttelse. Les mer her

UTDANNING: Nærmer seg utdanningsmålene
Eurostat la i dag fram tall som viser at EUs medlemsland er på god vei til å nå utdanningsmålene i Europa 2020-strategien. Andelen som fullførte høyere utdanning i 2014 var i gjennomsnitt på 37,9 prosent, 2020-målet er på 40 prosent. Andelen frafall i skolen er redusert til 11,1 prosent, der målet er å komme under 10 prosent innen 2020. Les mer her

JUSTIS: Enklere innkreving av utestående beløp for næringslivet
Justiskomiteen i Europaparlamentet stemte nylig for planer for å forbedre og spre bruken av en forenklet prosedyre for innkreving av utestående beløp over landegrensene. Planene innebærer å redusere kostnader og papirarbeid for forbrukere og næringsliv. Les mer her 

SOSIALT: Hvordan er det å være ung i Europa
Eurostat la nylig fram en oversikt over hva det betyr å være ung i Europa i dag. Oversikten er delt inn i sju kapitler, som dekker demografi, familie og samfunn, helse, utdanning, adgang til og deltakelse i arbeidsmarkedet, levekår og den digitale verden. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: The Capital Markets Union: breaking down the barriers to completing the single market

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri, i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for generelle saker. EUs landbruks- og fiskeriministre skal diskutere et forslag til forordning om å etablere en flerårig forvaltningsplan for fiskestammer i Østersjøen. Ministrene skal også konkludere om EUs posisjon til det kommende møtet i FNs skogforum. I tillegg skal ministrene få en orientering om obligatorisk opphavsmerking av visse matvarer. Utenriksministrene skal drøfte de seneste hendelsene i Middelhavet, forberede det kommende møtet med de latinske og karibiske landene i EU-CELAC. Utviklingen i Den europeiske sikkerhetsstrategien, Libya, Jemen og forberedelsene til det neste toppmøtet i Det østlige partnerskap står også på agendaen. Rådet for generelle saker skal drøfte sine prioriteringer for et kommende forslag fra Europakommisjonen om en inter-institusjonell avtale om bedre lovgivning. Eurogruppen har også møte.
EUROPAKOMMISJONEN deltar på den niende forhandlingsrunden av TTIP, presenterer et initiativ mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske, og organiserer et nytt møte med Den afrikanske unions kommisjonskollegium. I tillegg arrangerer Kommisjonen et forum om framtidens likestillingspolitikk.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Budsjettkomiteen og økonomikomiteen skal stemme over Junckers strategiske investeringsplan, og over å starte forhandlinger med Rådet om tidspunkt for oppstart av fondet. Industrikomiteen organiserer en høring på energiunionen. Utviklingskomiteen skal stemme over hvordan EUs utviklingshjelp skal finansieres og FNs nye utviklingsmål. Indre markedskomiteen skal stemme over to lovutkast. Det ene gjelder å styrke sikkerheten til verneutstyr som livvester og sykkelhjelmer, den andre å forhindre kullosforgiftning fra gassapparater. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss