NHO Europanytt 20.06.2014

Etterlyser tøffere prioriteringer og modigere handlinger | Vekst, effektivitet og kvalitetstjenester i jernbanesektoren | Variasjon i prisnivåer | Frihandelsavtale mellom EFTA og GCC | Oppfordrer til kvalitetsheving og rett til barnehage | Ny standard for sosial konsekvensanalyse

Publisert 20.06.14

NHO Brussel

KONKURRANSEEVNE: Etterlyser tøffere prioriteringer og modigere handlinger
BUSINESSEUROPE har nylig sendt sitt innspill til møtet i Det europeiske råd som skal finne sted 26.-27. juni. Organisasjonen etterlyser få, men riktige prioriteringer og reell implementering av forslag som vedtas. Organisasjonen regner videre med et godt og positivt samarbeid mellom Rådet og Europaparlamentet for å få på plass en sterk og effektiv ny Europakommisjon. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

SAMFERDSEL: Vekst, effektivitet og kvalitetstjenester i jernbanesektoren
Europakommisjonen publiserte i går en rapport om det europeiske jernbanemarkedet. Rapporten viser at markedet er i vekst, men at mye kan gjøres for å forbedre effektiviteten og kvaliteten på jernbanetjenester i en rekke medlemsland. Les mer her

VARER OG TJENESTER: Variasjon i prisnivåer
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, var det store variasjoner i prisnivået på varer og tjenester i Europa i 2013. Danmark hadde det høyeste prisnivået av EUs medlemsland, med 140 prosent av gjennomsnittet for EU, mens Bulgaria hadde det laveste prisnivået med 48 prosent. Prisnivået i Norge var 155 prosent av gjennomsnittet i EU. Les mer her

HANDEL: Frihandelsavtale mellom EFTA og GCC
EFTA skrev nylig i en pressemelding at frihandelsavtalen mellom EFTA og GCC (Gulfstatenes Samarbeidsråd) vil tre i kraft 1. juli 2014. Handelsavtalen, som dekker varer, tjenester og offentlige innkjøp, vil skape nye muligheter for økonomiske aktører fra begge parter. Les mer her

LÆRINGSLIVET: Oppfordrer til kvalitetsheving og rett til barnehage
En rapport publisert av Europakommisjonen i går, viser at kun åtte land i Europa, blant annet Norge, har lovfestet rett til barnehageplass umiddelbart etter foreldrepermisjon. Kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i Europa preges av manglende finansiering, underskudd på ansatte, ansatte med for lav kompetanse og fravær av læreplaner. Les mer her

ENTREPRENØRSKAP: Ny standard for sosial konsekvensanalyse
Europakommisjonen publiserte i dag en rapport om sosial konsekvensanalyse. Rapporten introduserer en ny standard for å måle og demonstrere effektene av sosialt entreprenørskap. Målet er at bedrifter innenfor denne sektoren lettere skal kunne vise sitt bidrag og dermed i større grad kunne dra nytte av finansieringsmuligheter. Les mer her

TALER:
Energikommissær Günther Oettinger: The European Energy Policy for 2020 and beyond
Administrasjonskommissær Maroš Šefčovič: Lobbying in Brussels – transparence oblige: scope and prospects of the transparency register
Justiskommissær Viviane Reding: Justice past, justice present and justice future – three messages to the European Council
Arbeidskommissær László Andor: Basic European unemployment insurance as an automatic fiscal stabiliser for an ‘EMU 2.0’ 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss