NHO Europanytt 21.02.2014

Næringslivets innspill om den felles europeiske salgsloven | Innspill til nye energi- og miljøretningslinjer | Retningslinjer for støtte til flyplasser og -selskaper | Oppdaterte HMS-regler og rapporteringskrav ved energiinfrastruktur | Strategi for kyst- og maritim turisme | Stemte for offentlig register over reelle eiere | Stemte over regler for betalinger | Bekymringsfullt bilde av Europas hav og sjøer

Publisert 21.02.14

NHO Brussel

JUSTIS: Næringslivets innspill om den felles europeiske salgsloven
BUSINESSEUROPE sendte i går et innspill til Europaparlamentet om forslaget til en felles europeisk salgslov (CESL), sammen med flere andre næringslivsorganisasjoner.  Næringslivet mener det er behov for mer arbeid for å sikre rettssikkerhet og en hensiktsmessig balanse for å gjøre instrumentet attraktivt for virksomheter. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

STATSSTØTTE: Innspill til nye energi- og miljøretningslinjer
BUSINESSEUROPE sendte i går sitt innspill til Europakommisjonen om revideringen av energi- og miljøretningslinjene (EEAG). Organisasjonen støtter initiativet for å klargjøre hvordan statsstøttereglene skal anvendes på støttetiltak for energi- og miljøformål. BUSINESSEUROPE skisserer hvordan energimarkedenes funksjonalitet kan forbedres. Les mer her

STATSSTØTTE: Retningslinjer for støtte til flyplasser og -selskaper
Europakommisjonen vedtok i går nye retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og -selskaper. Hensikten er å sikre gode forbindelser og innbyggernes mobilitet samtidig som konkurransevridning holdes på et minimum. Retningslinjene omfatter investeringer i flyplassinfrastruktur, støtte til regionale flyplasser med mindre enn 3 millioner passasjerer i året og starthjelp til flyselskaper. Les mer her 

KONKURRANSE: Oppdaterte HMS-regler og rapporteringskrav ved energiinfrastruktur
Rådet for konkurranseevne vedtok i går et direktiv som oppdaterer fem gjeldende direktiver innenfor helse, miljø og sikkerhet i henhold til det nye systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP). Ministrene vedtok også en forordning om notifisering til Europakommisjonen om investeringsprosjekter for energiinfrastruktur. De hadde også industriens konkurranseevne, den årlige vekstundersøkelsen og det indre marked på agendaen. Les mer her

REISELIV: Strategi for kyst- og maritim turisme
Europakommisjonen presenterte i går en ny strategi for kyst- og maritim turisme. Strategien omfatter en rekke tiltak for å hjelpe kystregioner og virksomheter å håndtere utfordringene de står overfor og styrke sektorens posisjon som en viktig drivkraft for Europas blå økonomi. Les mer her

FINANS: Stemte for offentlig register over reelle eiere
Europaparlamentets økonomikomité og komiteen for borgerrettigheter stemte i går for nye regler om hvitvasking. Ifølge lovforslaget skal reelle eiere av selskaper og fond ikke lenger kunne være anonyme. Kasinoer inkluderes i lovutkastet, mens regulering av andre gamblingtjenester overlates til medlemslandene. Les mer her 

ØKONOMI: Stemte over regler for betalinger
Europaparlamentets økonomikomité stemte i går for nye regler for online betaling og kortbetaling. Komiteen går inn for å styrke sikkerheten, redusere gebyrene og å øke valgmulighetene for forbrukerne ved online betaling. Når det gjelder kortbetaling vil parlamentarikerne sette et tak på gebyrene forhandlere må ut med til bankene. Les mer her og her

MILJØ: Bekymringsfullt bilde av Europas hav og sjøer
Europakommisjonen la i går fram en rapport som viser at tilstanden i Europas sjøer og hav er bekymringsfull. For å nå en tilfredsstillende miljøtilstand innen 2020 må tiltak settes i verk raskt. Les mer her

TALER:
Konkurransekommissær Joaquín Almunia, Introductory remarks on new guidelines for state aid to airports and airlines
Handelskommissær Karel de Gucht: Making the most of Europe – the EU's common commercial policy as a driver for growth 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss