NHO Europanytt 21.03.2014

Klargjøring av regler for persontransport | Implementeringen av vikarbyrådirektivet | Rapport om arbeidet mot proteksjonisme | Avtale om felles avviklingsmekanisme for banker | Uformell avtale om alternative drivstoffstasjoner | Tiltak mot ulovlig frakt av avfall | Nytt regime for teknologioverføringsavtaler | Rett til grunnleggende bankkonto

Publisert 21.03.14

NHO Brussel

TRANSPORT: Klargjøring av regler for persontransport
Europakommisjonen presenterte i dag retningslinjer for EU-reglene for offentlig persontransport på vei og bane. Retningslinjene legger føringer på offentlige myndigheters kontraktsinngåelser for levering av kollektivtransporttjenester. Les mer her

ARBEIDSLIV: Implementeringen av vikarbyrådirektivet
Europakommisjonen presenterte i dag en rapport om implementeringen av vikarbyrådirektivet. Ifølge rapporten har alle medlemsland iverksatt tiltak for å implementere direktivet og generelt oppfyller implementeringen formålet med direktivet. Kommisjonen ser ikke behov for å endre direktivet og vil heller følge opp implementeringen av det aktuelle regelverket. Les mer her

HANDEL: Rapport om arbeidet mot proteksjonisme
Europakommisjonen offentliggjorde i går fjerde utgave av rapporten om handels- og investeringsbarrierer (TIBR) som hindrer europeiske selskapers adgang til viktige markeder. Rapporten ser på framgang gjort på tidligere identifiserte barrierer og analyserer de viktigste tiltakene som er iverksatt. Les mer her

FINANS: Avtale om felles avviklingsmekanisme for banker
Forhandlere fra Europaparlamentet kom i går til enighet med Rådet om den felles avviklingsmekanismen for banker. Avtalen skal sikre systemets uavhengighet og raske og troverdige beslutninger. Les mer her 

TRANSPORT: Uformell avtale om alternative drivstoffstasjoner
Forhandlere fra Europaparlamentet og Rådet inngikk i går en uformell avtale om å promotere bruk av alternative drivstoff for transport. Ifølge avtalen må medlemslandene sikre et tilstrekkelig antall drivstoffstasjoner slik at biler, lastebiler og skip som bruker alternativt drivstoff kan bevege seg fritt i EU. Avtalen må godkjennes formelt av Rådet og Parlamentet i plenum før den kan tre i kraft. Les mer her

MILJØ: Tiltak mot ulovlig frakt av avfall
Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte nylig for et lovforslag som skal begrense ulovlig frakt av avfall internt i EU og til tredjeland. Regelverket vil stenge dagens smutthull og sikre flere inspeksjoner. Les mer her

KONKURRANSE: Nytt regime for teknologioverføringsavtaler
Europakommisjonen har vedtatt nye regler for vurderingen av teknologioverføringsavtaler under EUs kartell- og monopolsregler. Formålet med slike avtaler er å gi selskaper muligheten til å lisensiere bruken av patenter, kunnskap eller software utviklet av andre selskaper i produksjonen av varer og tjenester. De reviderte reglene skal legge til rette for slik deling av immaterielle rettigheter og styrke insentivene for forskning og innovasjon. Les mer her

FINANS: Rett til grunnleggende bankkonto
Forhandlere fra Europaparlamentet og Rådet inngikk i går en uformell avtale om retten til bankkonto. Ifølge avtalen skal alle som har lovlig opphold i et medlemsland ha rett til å opprette en grunnleggende bankkonto. Les mer her 

TALER:
Energikommissær Günther Oettinger: The 2030 energy targets: What challenges for innovation?
Kommisjonspresident José Manuel Barroso: Remarks following the Tripartite Social Summit
Kommissær for utdanning og kultur, Androulla Vassiliou: Youth and Jobs: How Erasmus+ can help 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605