NHO Europanytt 21.05.2015

Europakommisjonens forenklingspakke vedtatt | Næringslivet ønsker forenklingspakken velkommen | Møte i EØS-rådet | Arbeidstakeres mobilitet må styrkes | Sak om traktatsbrudd mot Tyskland | Parlamentet ønsker framgang på forslag om foreldrepermisjon | Syv hovedstadsregioner blant de 10 rikeste

Publisert 21.05.15

NHO Brussel

FORENKLING: Europakommisjonens forenklingspakke vedtatt
Europakommisjonen vedtok nylig sin agenda for bedre regulering. Pakken dekker hele den politiske prosessen og har som målsetning å styrke åpenheten i EUs beslutningsprosesser. Målet er å sikre høyere kvalitet på lovforslagene som blir vedtatt gjennom bedre konsekvensanalyser og en kontinuerlig revidering av eksisterende lover og regler. Les mer her

FORENKLING: Næringslivet ønsker forenklingspakken velkommen
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, uttalte nylig i en pressemelding at Europakommisjonens nye forenklingspakke sannsynligvis vil forbedre politikkutviklingen i EU. Organisasjonen mener bedre regulering er avgjørende for å sikre konkurransekraft, vekst og sysselsetting og at alle EUs institusjoner må samarbeide for å sette forenkling i sentrum av lovgivningsprosessen. Les mer her

EØS: Møte i EØS-rådet
På det 43. møte i EØS-rådet denne uken, var blant annet EØS-samarbeidet generelt, EØS-finansieringsmekanismen og EUs digitale strategi på agendaen. Den økte innsatsen for å få ned etterslepet i implementeringen av EU-rettsakter i EØS-landene ble tatt godt imot samtidig som alle parter ble oppfordret til å finne konstruktive løsninger på vanskelige utestående saker. Ministrene oppfordret også til å komme fram til en snarlig løsning i forhandlingene om EØS-midlene som har pågått siden januar 2014. Les mer her og her

ARBEIDSLIV: Arbeidstakeres mobilitet må styrkes
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sin posisjon til arbeidsmobilitet. Organisasjonen mener det er behov for å promotere arbeidstakeres mobilitet i Europa i årene framover, både på nasjonalt og europeisk nivå. Mobilitet må fasiliteres av konkrete tiltak på EU-nivå, samtidig må man jobbe for større aksept for mobilitet ved å adressere smutthull i gjeldende lovgivning. Les mer her

TRANSPORT: Sak om traktatsbrudd mot Tyskland
Europakommisjonen vil åpne traktatbruddsprosedyre mot Tyskland i forbindelse med innføring av den tyske minstelønnsordningen som får spesielt uheldige konsekvenser for transportsektoren. Etter å ha innhentet informasjon og foretatt en juridisk vurdering av det tyske tiltaket, har Kommisjonen formelt notifisert Tyskland. Kommisjonen støtter i utgangspunktet Tysklands innføring av minstelønn, men anser anvendelsen for alle transportoperasjoner som berører tysk territorium til å uforholdsmessig begrense retten til å tilby tjenester og fri flyt av varer i det indre marked. Les mer her

ARBEIDSLIV: Parlamentet ønsker framgang på forslag om foreldrepermisjon
Europaparlamentet stemte i går for en resolusjon der de presser Kommisjonen til å ikke trekke tilbake et direktivforslag om mammapermisjon. Parlamentarikerne oppfordrer også Rådet til å gjenoppta samtaler om forslaget. På EU-nivå reguleres foreldrepermisjon av et direktiv fra 1992, som gir rett til minst 14 ukers permisjon for mor. Det nye lovforslaget innebærer å øke mammapermisjonen fra 14 til 20 uker og gi far rett til to uker. Les mer her

ØKONOMI: Syv hovedstadsregioner blant de 10 rikeste
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, varierte regionalt BNP per kapita mellom 27 og 325 prosent av EUs gjennomsnitt i 2013. Indre London er regionen med høyest BNP per kapita, etterfulgt av Luxembourg, Brussel, Hamburg, Groningen, Bratislava, Stockholm, Paris og Praha.  I andre enden av skalaen finner vi med unntak av Mayotte i Frankrike, som har lavest BNP, utelukkende regioner i Bulgaria og Romania. Les mer her

TALER:
Visepresident for digital indre marked Andrus Ansip: Making the Digital Single Market a reality
Utvidelseskommissær Johannes Hahn: 1st Media Conference of the Eastern Partnership

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss