NHO Europanytt 21.05.2015

Europakommisjonens forenklingspakke vedtatt | Næringslivet ønsker forenklingspakken velkommen | Møte i EØS-rådet | Arbeidstakeres mobilitet må styrkes | Sak om traktatsbrudd mot Tyskland | Parlamentet ønsker framgang på forslag om foreldrepermisjon | Syv hovedstadsregioner blant de 10 rikeste

Publisert 21.05.15

NHO Brussel

FORENKLING: Europakommisjonens forenklingspakke vedtatt
Europakommisjonen vedtok nylig sin agenda for bedre regulering. Pakken dekker hele den politiske prosessen og har som målsetning å styrke åpenheten i EUs beslutningsprosesser. Målet er å sikre høyere kvalitet på lovforslagene som blir vedtatt gjennom bedre konsekvensanalyser og en kontinuerlig revidering av eksisterende lover og regler. Les mer her

FORENKLING: Næringslivet ønsker forenklingspakken velkommen
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, uttalte nylig i en pressemelding at Europakommisjonens nye forenklingspakke sannsynligvis vil forbedre politikkutviklingen i EU. Organisasjonen mener bedre regulering er avgjørende for å sikre konkurransekraft, vekst og sysselsetting og at alle EUs institusjoner må samarbeide for å sette forenkling i sentrum av lovgivningsprosessen. Les mer her

EØS: Møte i EØS-rådet
På det 43. møte i EØS-rådet denne uken, var blant annet EØS-samarbeidet generelt, EØS-finansieringsmekanismen og EUs digitale strategi på agendaen. Den økte innsatsen for å få ned etterslepet i implementeringen av EU-rettsakter i EØS-landene ble tatt godt imot samtidig som alle parter ble oppfordret til å finne konstruktive løsninger på vanskelige utestående saker. Ministrene oppfordret også til å komme fram til en snarlig løsning i forhandlingene om EØS-midlene som har pågått siden januar 2014. Les mer her og her

ARBEIDSLIV: Arbeidstakeres mobilitet må styrkes
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sin posisjon til arbeidsmobilitet. Organisasjonen mener det er behov for å promotere arbeidstakeres mobilitet i Europa i årene framover, både på nasjonalt og europeisk nivå. Mobilitet må fasiliteres av konkrete tiltak på EU-nivå, samtidig må man jobbe for større aksept for mobilitet ved å adressere smutthull i gjeldende lovgivning. Les mer her

TRANSPORT: Sak om traktatsbrudd mot Tyskland
Europakommisjonen vil åpne traktatbruddsprosedyre mot Tyskland i forbindelse med innføring av den tyske minstelønnsordningen som får spesielt uheldige konsekvenser for transportsektoren. Etter å ha innhentet informasjon og foretatt en juridisk vurdering av det tyske tiltaket, har Kommisjonen formelt notifisert Tyskland. Kommisjonen støtter i utgangspunktet Tysklands innføring av minstelønn, men anser anvendelsen for alle transportoperasjoner som berører tysk territorium til å uforholdsmessig begrense retten til å tilby tjenester og fri flyt av varer i det indre marked. Les mer her

ARBEIDSLIV: Parlamentet ønsker framgang på forslag om foreldrepermisjon
Europaparlamentet stemte i går for en resolusjon der de presser Kommisjonen til å ikke trekke tilbake et direktivforslag om mammapermisjon. Parlamentarikerne oppfordrer også Rådet til å gjenoppta samtaler om forslaget. På EU-nivå reguleres foreldrepermisjon av et direktiv fra 1992, som gir rett til minst 14 ukers permisjon for mor. Det nye lovforslaget innebærer å øke mammapermisjonen fra 14 til 20 uker og gi far rett til to uker. Les mer her

ØKONOMI: Syv hovedstadsregioner blant de 10 rikeste
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, varierte regionalt BNP per kapita mellom 27 og 325 prosent av EUs gjennomsnitt i 2013. Indre London er regionen med høyest BNP per kapita, etterfulgt av Luxembourg, Brussel, Hamburg, Groningen, Bratislava, Stockholm, Paris og Praha.  I andre enden av skalaen finner vi med unntak av Mayotte i Frankrike, som har lavest BNP, utelukkende regioner i Bulgaria og Romania. Les mer her

TALER:
Visepresident for digital indre marked Andrus Ansip: Making the Digital Single Market a reality
Utvidelseskommissær Johannes Hahn: 1st Media Conference of the Eastern Partnership

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605