NHO Europanytt 21.09.2017

Raskere innlemming av nye finansmarkedsregler i EØS-avtalen | Deltok på EUs uformelle energirådsmøte i Tallinn | Et sterkere og mer integrert europeisk finanstilsyn | CETA trer midlertidig i kraft | Norge innfrir ikke EØS-rettighetene for sykehuspasienter

Publisert 21.09.17

NHO Brussel

Finansminister Siv Jensen er i dag på besøk for et møtet angående etterslep av rettsakter som er vedtatt i EU. De skal diskutere hvordan EU og EFTA best kan samarbeide, for å tilpasse og innlemme relevante EU-rettsakter i finansmarkedsområdet på en raskere måte. Møtet er viktig for norsk næringsliv, fordi eksportnæringen er avhengig av en god tilgang til EU-markedet.

Statssekretær Elnar Remi Holmen deltok på EUs uformelle energirådsmøte i Tallinn 19. og 20. september. Det er viktig for norsk industri og næringsliv at vi deltar på slike møter, for å kunne fremme norske interesser. Holmen la vekt på at EU måtte unngå overlappende politikk som svekker EUs kvotesystem.

I dag trer handelsavtalen mellom EU og Canada i kraft, CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), som kommer til å spare bedrifter innad i EU for 590 millioner euro i året i forbindelse med tariff og produkttesting i forkant av eksport til ulike land.

FINANS: Raskere innlemming av nye finansmarkedsregler i EØS-avtalen
I dag kom finansminister Siv Jensen til Brussel for å få fortgang i arbeidet med å innlemme nye regler på finansmarkedsområdet, i EØS-avtalen. Finansministeren skal møte visepresidenten i EU-Kommisjonen, Valdis Dombrovskis, med sine finansministerkolleger fra de to andre EØS/EFTA-landene Island og Liechtenstein. Det er viktig for en liten økonomi som Norges, å ha et godt EØS-samarbeid. Den norske eksportnæringen er avhengig av god tilgang til det indre marked, og for det norske næringslivet er det viktig at norske finansforetak kan følge virksomhetene ut, og at de utenlandske investorene lettere kan bidra med kapital i et felles EØS-marked. Les mer her

ENERGI: Deltok på EUs uformelle energirådsmøte i Tallinn
Statssekretær Elnar Remi Holmen deltok på EUs uformelle energirådsmøte i Tallinn 19. – 20. september. EU-kommisjonen la frem en rekke lovforslag i november 2016, også kjent som Clean Energy for All Europeans. Innholdet i denne pakken stod på dagsordenen, og Holmen la vekt på at utviklingen av EUs energipolitikk måtte bygge på velfungerende markeder med tilpasset infrastruktur, og at EU måtte unngå overlappende politikk som kunne svekke EUs kvotesystem.
Les mer her

FINANS: Et sterkere og mer integrert europeisk finanstilsyn
Den europeiske kommisjonen la 20. september frem et bredt sett med forslag som skal reformere EUs finanstilsyn og styrke den økonomiske og monetære unionen. Dette forslaget tar sikte på å styrke og gi et stabilt tilsyn på finansområdet i det indre marked. Når disse forslagene blir implementert, så vil det forsterke mandater, styresett og finansiering av de europeiske tilsyns-myndigheter for bank, sikkerhet og finansmarkeder, og for forsikring og pensjon. Les mer her

Handel: CETA trer midlertidig i kraft
Handelsavtalen mellom EU og Canada trer i dag i kraft. Denne handelsavtalen kommer til å spare bedrifter innad i EU for €590 millioner i året, som er den kostnaden de betaler i tariffer på varer som blir eksportert til Canada. Denne avtalen vil spesielt hjelpe mindre bedrifter, som har hatt vansker for å eksportere til Canada på grunn av blant annet tariffen og kravene for testing av produkter som blir eksportert. Les mer her

INDRE MARKED: Norge innfrir ikke EØS-rettighetene for sykehuspasienter
Norske myndigheter gjør det altfor vanskelig for innbyggerne sine å søke sykehusbehandling i andre EØS-land, sier EFTAs overvåkningsorgan (ESA) som sendte uttalelsene sine til Norge 20. september. ESA har mottatt flere klager, som ledet til at overvåkningsorganet fant flere problemer ved at norsk lovgivning ikke var i tråd med EØS-loven. Norge mangler en oversiktlig og presis fremstilling av de rettighetene pasientene har. Les mer her

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss