NHO Europanytt 21.11.2016

Forventer mer av COP22 | EFTAs ministermøte om brexit og handel | Godkjenner revidering av rammeverk for systemrisiko | EFTA med nytt verktøy for handelsstatistikk | Denne uken i EU

Publisert 21.11.16

NHO Brussel

KLIMA: Forventer mer av COP22
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, publiserte nylig en pressemelding om FNs klimaforhandlinger i Marrakech (COP22) hvor de uttaler at konferansen har økt åpenheten rundt Parisavtalen, men ikke ført til nok framdrift innen markedsbaserte klimatiltak. BusinessEurope kommenterer videre at Europa vil holde seg forpliktet til avtalen, og det er viktig at alle andre parter, inkludert USA, gjør det samme. Les mer her

HANDEL: EFTAs ministermøte om brexit og handel
EFTA har i dag holdt sitt halvårlige ministermøte, hvor ministerne diskutere konsekvensene av Storbritannias mulige utmelding av EU, og potensielle fremtidige handelsavtaler med Storbritannia og andre tredjeland. Det ble også lagt vekt på hvor viktig det er å legge til rette for stabilitet og forutsigbarhet i overgangen til et nytt juridisk rammeverk i forholdet til Storbritannia. Les mer her

EØS: Godkjenner revidering av rammeverk for systemrisiko
EØS-landene i EFTA formulerte nylig en kommentar til Europakommisjonens offentlige konsultasjon om revideringen av EUs politikkrammeverk for systemrisiko. Rammeverket ble opprettet i respons på den økonomiske krisen i 2008, men har siden blitt mer etablert i EUs poltikk. EØS-landene er positive til muligheten å kunne delta i Det europeiske utvalg for systemrisiko (ESRB) slik som de kan i andre kontrollorgan gjennom EØS-avtalen. Les mer her

HANDEL: EFTA med nytt verktøy for handelsstatistikk 
EFTA lanserte nylig et verktøy som gir innsikt i EFTA-landenes handelsrelasjoner med EU og tredjeland. Internasjonale investeringer og handel er viktige for økonomisk vekst i EFTA-landene, som er i høy grad integrert i verdensmarkedet. Det statistiske verktøyet viser at Norge, Sveits, Island og Liechtenstein kom samlet på åttendeplass i varehandel og femteplass i tjenestehandel på verdensbasis. Hensikten med det nye verktøyet er å vise viktigheten av disse relasjonene. Les mer her

TALER:
Helsekommissær Vytenis Andriukaitis: Speech at the EU-Level Launch Event: European Antibiotics Awareness Day “The Future is Now”
Justiskommissær Věra Jouravá: Closing remarks of the second Fundamental Rights Colloquium on Media Pluralism and Democracy  

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utdanning, ungdom, kultur og idrett. Ministerne skal vedta en resolusjon om en ny kompetanseagenda og nå enighet om en anbefaling til å opprette en ferdighetsgaranti. Rådet skal også vedta konklusjoner om promoteringen av nye tilnærminger i ungdomsarbeidet, forhindring av radikalisering som leder til voldelig ekstremisme, og diplomatisk bruk av idrett i promoteringen av positive europeiske verdier. Ministerne skal se på arbeidet med et utkast til et direktiv for audiovisuelle mediatjenester (AVMS). Hensikten med lovforslaget er å tilpasse den nåværende lovgivningen til endringer i teknologi og forbrukernes vaner. Rådet skal også vedta en generell tilnærming til vedtaket om å etablere et europeisk år for kulturarv.
EUROPAKOMMISJONEN organiserer et møte i nettverket for energi- og forvaltningsmyndigheter (EMA). Representanter fra de nasjonale energimyndighetene skal sammen med representanter fra samhørighetspolitikkmyndighetene diskutere hvordan bruke samhørighetspolitikk i promoteringen av energieffektivitet, fornybar energi, smart energiinfrastruktur og forskning og innovasjon innen energi. Kommisjonen organiserer også De europeiske kontorene for teknologioverførings (TTO) tredje årlige workshop for best praksis. EUs felles forskningssenter (JRC) og DG Connect holder en konferanse om europeisk innovasjonspolitikk rettet mot det digitale skiftet. Kommisjonen organiserer en workshop om REACH reguleringen og risikoen for arbeidstakere og forbrukere som er utsatte for kreftfremkallende stoffer. Kommisjonen organiserer også en konferanse om smart, innovativ og bærekraftig bytrafikk. Den europeiske regionkomitéen (CoR) holder en konsultasjon med interessenter om EUs samhørighetspolitikk etter 2020.
EUROPAPARLAMENTET har plenumsuke. Parlamentet skal debattere og stemme over en resolusjon om forhandlingene for tyrkisk EU-medlemskap skal fryses eller gjennomføres med andre betingelser med visepresident og høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Federica Mogherini. Parlamentarikerne skal oppfordre EUs medlemsland til å øke samarbeidet innen forsvar for å håndtere den forverrede sikkerhetssituasjonen i Europa. De skal også stemme over en resolusjon om militært treningssamarbeid for medlemsland i Irak. Parlamentet skal stemme over mer ambisiøse nasjonale utslippsbegrensninger for å bekjempe luftforurensning ytterligere innen 2030. Parlamentet skal også debattere og stemme over EUs respons på russisk og islamistisk propaganda. Parlamentarikerne skal debattere geografisk ujevn økonomisk vekst i euroområdet med presidenten for Den europeiske sentralbanken Mario Draghi. De skal også stemme over en resolusjon om temaet. Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis skal informere Parlamentet om EUs økonomiske prioriteringer for 2017, samt medlemslandenes årlige arbeid med politikkordinering innen det europeiske semester.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss