NHO Europanytt 23.02.2015

Enighet om implementeringen av leveringsforpliktelsen | Økning i EUs handelsoverskudd | Denne uken i EU

Publisert 23.02.15

NHO Brussel

FISKERI: Enighet om implementeringen av leveringsforpliktelsen
EU-landenes stedlige representanter til EU, COREPER, godkjente nylig en politisk avtale om implementeringen av leveringsforpliktelsen for fiskeri. Avtalen inneholder flere punkter som skal forenkle og redusere administrative byrder for fiskere og tilsynsmyndigheter. Avtalen må endelig vedtas i Rådet og i Europaparlamentet før den kan tre i kraft. Les mer her 

ØKONOMI: Overskudd i EUs driftsbalanse
Ifølge tall nylig lagt fram av Eurostat, hadde EU i fjerde kvartal i fjor et overskudd i driftsbalansen på 33,4 milliarder euro. Det er en økning på 18,3 milliarder fra kvartalet før, og en økning på 3,5 milliarder sammenlignet med fjerde kvartal i 2013. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN skal legge fram strategien for Energiunionen. Strategien følges av to meddelelser, en om veien til klimatoppmøtet i Paris og en om 10 prosentmålet for sammenkobling av elektrisitetsnettverkene. Kommisjonen arrangerer også et stakeholderforum for digital politikk, der de skal presentere en ny indeks som viser hvor digitale de ulike EU-landene er. I tillegg legger Kommisjonen fram sin månedlige oversikt over medlemslandenes brudd på EU-regelverk og vinterens økonomiske pakke i forbindelse med d/Det europeiske semester. Kommisjonen arrangerer også en konferanse for kulde- og varmesektoren og en konferanse om forskningens rolle i skifergassutvinning.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Brussel og komitéuke. Parlamentarikerne skal diskutere Energiunionen og gå gjennom den europeiske sentralbankens aktiviteter i 2013. Økonomikomiteen har situasjonen i Hellas på agendaen og fondet for strategiske investeringer. Justiskomiteen skal stemme over et direktivforslag om et passasjerdataregister. Miljøkomiteen skal stemme over et lovforslag om markedsstabilitetsreserven i EUs kvotehandelssystem (EU ETS) og et forslag om biodrivstoff. Budsjettkomiteen skal stemme over sine innspill til neste års EU-budsjett. TTIP-forhandlingene står på agendaen i flere av komiteene.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss