NHO Europanytt 23.05.2016

Direktiv om energieffektivitet må være insentiv til kostnadseffektive tiltak | Kvotehandelssystemet bør forbedres på flere områder | 10 millioner deltidsansatte ønsker å jobbe mer | Denne uken i EU

Publisert 23.05.16

NHO Brussel

ENERGI: Direktiv om energieffektivitet må være insentiv til kostnadseffektive tiltak
BUSINESSEUROPE publiserte nylig et posisjonsdokument angående gjennomgangen av Energieffektivitetsdirektivet. Organisasjonen vektlegger viktigheten av en politikk som gir insentiv til kostnadseffektive tiltak og som sikrer effektivisering av industrien fremfor redusert produksjon. Ifølge BUSINESSEUROPE bør målet for energieffektivitet være i samsvar med post-2020 rammeverket for energi og klima, og sektorene med størst forbedringspotensial bør prioriteres. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ENERGI: Kvotehandelssystemet bør forbedres på flere områder
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt syn på industrikomitéen i Europaparlamentet sitt rapportutkast om reformen av EUs kvotehandelssystem. Organisasjonen er positive til deler av rapporten, men uttaler at det er flere kjernesaker som trenger forbedring. BUSINESSEUROPE nevner frikvoter for de mest velfungerende 10 prosent av installasjonene, å unngå en båndløsning for tildeling av kvoter, såkalt tiered approach, samt å justere forholdet mellom frikvoter og auksjonskvoter som noen av de viktigste prioriteringene i posisjonsdokumentet. Les mer her

ARBEIDSLIV: 10 millioner deltidsansatte ønsker å jobbe mer
Eurostat publiserte nylig resultatene fra en undersøkelse om arbeidsstyrken i EU i 2015. 10 millioner personer med kun deltidsjobb, hvorav to tredeler var kvinner, oppgir at de ville foretrukket å arbeide mer. 80 prosent av ansatte i EU jobbet fulltid i 2015. I Norge var 77 000 deltidsansatte undersysselsatt og ønsket å jobbe flere timer. I Norge jobbet 27 prosent av arbeidsstyrken deltid i 2015. 10,8 prosent av de deltidsansatte var undersysselsatte, hvorav 68 prosent var kvinner. Les mer her

TALER:
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks on the occasion of the presentation of the first progress report on trafficking in human beings
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks following the Justice and Home Affairs Council  

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker, i Rådet for økonomi og finans, i Rådet for telekommunikasjon, i Rådet for generelle saker og i Rådet for konkurranseevne. Rådet for utenrikssaker skal diskutere EUs regionale strategi for Syria og Irak, samt trusselen fra IS. Det er forventet at det blir vedtatt konklusjoner på disse områdene. Ministrene skal også drøfte de eksterne aspektene ved migrasjon, og høyrepresentanten skal gi en oppsummering av EUs globale strategi. Rådet for økonomi og finans skal komme til enighet om sitt syn på et direktivforslag for bekjempelse av skatteunndragelse og vedta formelt et direktiv om utveksling av skatterelatert informasjon om multinasjonale selskaper. Rådet skal konkludere på Kommisjonens meddelelse om en ekstern skattestrategi og dens anbefalinger til tiltak mot misbruk av skatteavtaler. I tillegg skal Kommisjonens handlingsplan for merverdiavgift drøftes, og ministrene skal ta for seg en rapport fra den europeiske revisjonsretten om merverdigavgiftsvindel over landegrensene. Rådet skal også drøfte makroøkonomiske ubalanser i 19 medlemsland under Det europeiske semester og få en orientering om implementeringen av bankunionen. Rådet for telekommunikasjon skal vedta en generell tilnærming til et drøftingsforslag rundt bruken av ultrahøyt frekvensbånd i EU. Det skal også debattere den kommende gjennomgangen av EUs telekommunikasjonsregelverk og strategien for et digitalt indre marked. Rådet for konkurranseevne skal bli enig om en generell tilnærming til portabilitet av nettbaserte innholdstjenester og vedta konklusjoner på teknologier knyttet til det digitale indre marked og moderniseringen av offentlige tjenester. Ministrene skal drøfte påvirkning fra digitalisering på produktiviteten i tjenestesektoren og drøfte bedre regulering for styrket konkurranseevne. Rådet skal evaluere det syvende rammeverksprogrammet for forskning, og har også status for forslaget til gjennomgang av Utsendingsdirektivet på agendaen.
EUROPAKOMMISJONEN deltar på Verdens humanitære toppmøte i Istanbul og på G7-toppmøte i Japan. Kommisjonen skal også legge frem regelverksforslag for e-handel som en del av det digitale indre marked.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke og miniplenumssamling i Brussel. Parlamentarikerne skal drøfte Kommisjonens EU-USA personvernsforslag, og stemme over en ikke-bindende resolusjon som parlamentets innspill til det nye rammeverket. Parlamentarikerne skal også stemme over sitt innspill til energiunionens virkning for forbrukerne. Miljøkomitéen skal stemme over foreslått markedsadgang for visse genmodifiserte planter. I tillegg skal Nederlands konge holde innlegg for Parlamentet.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss