NHO Europanytt 24.10.2017

Medlemslandene enig om Europakommisjonens sosiale pilar | Nye direktiver for å sikre passasjerer ombord på ferger og skip | Europaparlamentarikere vil forby all bruk av glyphosat baserte ugressmidler

Publisert 24.10.17

NHO Brussel

I går kom EUs medlemsland til enighet internt om ordlyden for en felles erklæring på den europeiske pilaren for sosiale rettigheter ved et møte i Rådet for sysselsetting og sosiale saker i Luxembourg i går. NHO og søsterorganisasjonene fra Sverige, Danmark og Finland støtter EUs arbeid for et grunnleggende godt sosialt nivå i arbeidsmarkedet i Europa, men er opptatt av at dette ikke må gå ut over og på bekostning av de allerede velfungerende arbeidslivsmodeller som er i landene i dag.

Tirsdag i forrige uke arrangerte NHO og flere andre søsterorganisasjoner fra arbeidsgiversiden i Sverige, Danmark og Finland, et seminar i Brussel om forholdet mellom den nye europeiske pilaren for sosiale rettigheter som har blitt lansert av Europakommisjonen og dagens nordiske arbeidsmarkedsmodeller. NHO og LO arrangerer denne uken et særskilt seminar om trepartssamarbeidet i den norske arbeidslivsmodellen i Brussel.

ARBEIDSLIV: Medlemslandene enig om Europakommisjonens sosiale pilar EUs medlemsland kom i går til enighet internt om ordlyden for en felles erklæring på den europeiske pilaren for sosiale rettigheter, ved et møte i Rådet for sysselsetting og sosiale saker i Luxembourg i går. Den felles erklæringen vil bli undertegnet formelt av medlemslandene ved et kommende toppmøte om sosiale saker (Social Summit) i Gøteborg i november. Pilaren er en politisk forpliktelse som ikke er juridisk bindende, som sikter på å bidra til den sosiale fremgangen ved å støtte rettferdig og velfungerende arbeidsmarkeds- og velferdssystemer. NHO arrangerte sammen med sine søsterorganisasjoner fra Sverige, Danmark og Finland forrige uke et seminar i Europaparlamentet der problematikken rundt hvorvidt den nordiske modellen og Europakommisjonens sosiale pilar vil utfylle eller motstride hverandre. Les mer her og her

MARITIMT: Nye direktiver for å sikre passasjerer ombord på ferger og skip
Europarådet har vedtatt å tillegge tre nye direktiver som skal sikre sikkerheten for passasjerer ombord i passasjerskip. Direktivene endrer nåværende regler og standarder for sikkerhet ombord, digitalisere registreringen av passasjerer som skal reise med ferge eller passasjerskip og fjerne overlapping av ulike reguleringer mellom medlemsland i EU. Les mer her

MILJØ OG HELSE: Europaparlamentarikere vil forby all bruk av glyphosat baserte ugressmidler
Medlemmer i miljøkomiteen i Europaparlamentet foreslår i en ikke juridisk bindende resolusjon om bruken av glyphosat baserte ugressmidler, et fult forbud mot bruk av slike midler i hjemmet med umiddelbar virkning og innen 2020 for jordbruket. Forslaget er en reaksjon på Kommisjonens forslag om å fornye den kontroversielle lisensen for bruken av stoffet med 10 nye år. Parlamentarikerne ber om at Kommisjonen legger en plan for å fase ut bruken av stoffet i tilfeller der biologiske alternativer fungerer like godt når det gjelder å kontrollere ugress. Parlamentet skal stemme over resolusjonen som helhet ved denne ukens plenumssesjon i Strasbourg. Les mer her

DENNE UKEN I EU
EUROPAPARLAMENTET har denne uken plenumssesjon i Strasbourg. Her skal Parlamentet bl.a.debattere konklusjonene fra møtet i Det europeiske råd forrige uke og en presentasjon av Ledernes Agenda. Videre skal det stemmes over fornyelse av autorisasjonen for bruk av glyphosat. Forslaget om å registrere all ferdsel inn og ut av EU av borgere fra ikke-medlemsland skal også stemmes over denne uken, også gjeldende for Schengenborgere. Det skal også denne uken velges en ny visepresident til Europaparlamentet.

I RÅDET skal det denne uken holdes møte i rådet for transport, telekommunikasjon og energi der blant annet implementering av strategien for det digitale indre markedet og cybersikkerhet skal diskuteres.

EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken Energy info days 2017 der blant annet europeisk energipolitikk og energiprioriteringer i Horizon 2020-programmet vil være tema. Kommisjonen arrangerer også et arrangement for å informere nye talenter innenfor forskning om "Charter and Codes"-prinsippet og implementeringen av dette anbefalt gjennom multi-støtteordningen, som en del av Horizon 2020-programmet.

 

*******************************************************  

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.   

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391