NHO Europanytt 24.11.2016

Støtter Kommisjonsinitiativ rettet mot insolvens | ESA godkjenner statsstøtte til nærskipsfart | Kommisjonsforslag til bankreform | Godkjenner informasjonsutveksling mellom europeiske skattemyndigheter | Kommisjonen med ny bærekraftig utviklingsstrategi | Godkjenner ny avtale om transatlantiske dataoverføringer | Vedtok ambisiøse mål mot luftforurensning | Tillater lengre fiskeritid til sjøs

Publisert 24.11.16

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Støtter Kommisjonsinitiativ rettet mot insolvens BusinessEurope, hvor NHO er medlem, la nylig ut en pressemelding hvor de støtter Europakommisjonens initiativ til en ny tilnærming til insolvens i europeisk næringsliv. Initiativet kommer som en del av en større pakke som skal støtte nystartede bedrifter. BusinessEurope påpeker at 50 prosent av nystartede bedrifter i Europa overlever ikke de første 5 årene, og derfor er det viktig å innføre et system som tilbyr assistanse ved økonomiske utfordringer. Les mer her og her

TRANSPORT: ESA godkjenner statsstøtte til nærskipsfart
EFTAs overvåkningsorgan ESA erklærte nylig at statsstøtten til mer miljøvennlig frakt ikke bryter med EØS-rett. Norge planlegger å innføre en støtteordning der staten kompenserer for høyere utgifter for tilbydere av kystfart eller nærskipsfart som unngår landtransport. Ordningen er ment til å støtte overgangen fra landtransport til skipsfart, og dermed fremme en miljøvennlig utvikling innen norsk varetransport. Les mer her

FINANS: Kommisjonsforslag til bankreform
Europakommisjonen presenterte i går et forslag til en omfattende reform av EUs bankregelverk, med hensikt å gjøre Europas banker enda mer motstandsdyktige. Hovedelementet i forslaget er å fullføre responsen på den siste finansielle krisen ved å svare på gjenværende utfordringer med finansiell ustabilitet, samtidig som man sikrer bankenes rolle i realøkonomien. Les mer her

SKATT: Godkjenner informasjonsutveksling mellom europeiske skattemyndigheter
Europaparlamentet støttet nylig Rådets posisjon om å tillate ulike skattemyndigheter i Europa å utveksle informasjon som kan brukes ved bekjempelsen av skatteunndragelse. I lys av skatteunndragelsesskandaler som Panama papers-saken, ønsker parlamentarikerne å tillate og forplikte institusjoner til å samarbeide på tvers av Europas grenser. Les mer her

UTVIKLING: Kommisjonen med ny bærekraftig utviklingsstrategi
Europakommisjonen presenterte i går en strategisk tilnærming til hvordan man skal oppnå bærekraftig utvikling i Europa og verden. Strategien fastslår hvordan EU skal innføre FNs 2030 agenda for bærekraftig utvikling, og oppnå FNs bærekraftmål. Videre foreslår Kommisjonen et felleseuropeisk samarbeid innen utviklingssamarbeid, samt et fornyelse av partnerskapet med Afrika, Karribien og Stillehavslandene. Les mer her

JUSTIS: Godkjenner ny avtale om transatlantiske dataoverføringer
Komitéen for borgerrettigheter stemte i dag for å godkjenne den nye rammeavtalen om dataoverføringer mellom EU og USA i forbindelse med samarbeid mellom politi og politimyndigheter. Avtalen vil sikre høy, bindende databeskyttelsesstandarder for data som utveksles av politiet og politimyndigheter over Atlanteren. Europakommisjonen undertegnet avtalen med USA på vegne av EU i juni, men for at den skal kunne tre i kraft må den også godkjennes av Europaparlamentet. Les mer her

KLIMA: Vedtok ambisiøse mål mot luftforurensning
Europaparlamentet stemte i går for strengere nasjonale grenseverdier for utslipp av luftforurensende midler, inkludert NOx, partikler og svoveldioksid. Dårlig luftkvalitet i byer er en alvorlig helseutfordring som fører til omtrent 400 000 tidlige dødsfall årlig i EU. Det europeiske miljøbyrået anslår at kuttene i utslipp som følge av lovgivningen kan redusere helseskadene av luftforurensning med 50 prosent innen 2030. Les mer her og her

FISKERI: Tillater lengre fiskeritid til sjøs
Europaparlamentet vedtok nylig et lovendringsforslag som gir fiskere bedre tilgang til fiskebestander i EUs nordlige hav. Forslaget har som hensikt å oppdatere reguleringen som etablerer en langtidsplan for torskebestander i en rekke havområder, inkludert Kattegat, Nordsjøen, Skagerrak. Dermed vil den utvidede tiden som er tillat til sjøs ikke bare gjelde for fiske av torskebestander, men også en rekke andre arter. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss