NHO Europanytt 25.01.2016

Forskningsfinansiering styrker konkurransekraft og vitenskapelig spisskompetanse | Redusert statsgjeld og offentlig underskudd | Åtte millioner IKT-eksperter i 2014 | Starter forhandlinger om å revidere frihandelsavtale

Publisert 25.01.16

NHO Brussel

FORSKNING: Forskningsfinansiering styrker konkurransekraft og vitenskapelig spisskompetanse
Europakommisjonen publiserte i dag evalueringen av EUs syvende rammeprogram for forskning (FP7). Ifølge evalueringen har investeringer i forskning og innovasjon i stor grad forbedret vitenskapelig spisskompetanse i Europa og styrket konkurranseevnen gjennom å forbedre industriens kapasitet til å være nyskapende. Les mer her

ØKONOMI: Redusert statsgjeld og offentlig underskudd
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, sank statsgjeldens andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) i EU til 86 prosent, en nedgang på 1,7 prosentpoeng, i tredje kvartal i 2015. Sammenlignet med tredje kvartal i 2014, var det en nedgang på 0,9 prosentpoeng. Offentlig underskudd som andel av BNP sank med 0,3 prosentpoeng til 2,3 prosent i tredje kvartal i 2015. Sammenlignet med tredje kvartal året før, var det en nedgang på 0,8 prosentpoeng. Les mer her og her

DIGITAL AGENDA: Åtte millioner IKT-eksperter i 2014
Eurostat skrev i en pressemelding nylig at nær åtte millioner personer var ansatt som informasjons- og kommunikasjonsteknologieksperter (IKT) i EU i 2014. Det utgjorde 3,7 prosent av samlet sysselsetting. Nær 40 prosent av selskaper med minst 10 ansatte, som rekrutterte eller forsøkte å rekruttere personell med spisskompetanse innenfor IKT hadde i 2014 vansker med å besette ledige stillinger. Les mer her 

HANDEL: Starter forhandlinger om å revidere frihandelsavtale
Ifølge en pressemelding fra EFTA-sekretariatet nylig, har EFTA-landene og Mexico blitt enige om å åpne forhandlinger om en revidering av frihandelsavtalen mellom de to partene. Hensikten er blant annet å styrke markedsadgangen for varer, tjenester, investeringer og offentlige innkjøp. Partene skal også se på områder som ennå ikke er dekket av den eksisterende avtalen. Les mer her 

TALER:
Transportkommissær Violeta Bulc: Speech at the Aviation Summit: "Time for delivery"

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN organiserer en konferanse om fremtidens innovasjon som oppsummerer de tre siste årene til Business Innovation Observatory. Kommisjonen organiserer også en konferanse om støtte til innovasjon og entreprenørskap, en konferanse om sirkulær økonomi i offentlig sektor og en konferanse om forskning og innovasjon i landbruk. Kommisjonens felles forskningssenter (JRC) legger fram en rapport om marin bærekraft ved store endringer i verdenshavene.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Justiskomitéen skal stemme over en avtale inngått med Rådet om nye regler for håndteringen av tyveri eller misbruk av handelshemmeligheter. Transportkomiteen skal stemme over nye regler som skal styrke kvaliteten på tjenester i havnene. Budsjettkontrollkomiteen skal stemme over forslag som skal styrke kontrollen med EUs utgifter. Utenrikskomitéen skal stemme over en resolusjon om Serbias framdrift på veien mot EU-medlemskap og en resolusjon om reformene i Kosovos statsbygging. Økonomikomitéen skal stemme over en rapport om Den europeiske sentralbankens aktiviteter i 2014 og organisere en høring med styrelederen for den felles kriseløsningsmekanismen, Single Resolution Board. Sysselsettingskomitéen skal få presentert et forslag om en forsikringsordning vedrørende arbeidsledighet. Industrikomitéen skal få presentert evalueringen av det syvende rammeprogrammet for forskning (FP7). Komitéen for internasjonal handel organiserer en workshop med Handelskommissær Malmstrøm om markedsøkonomistatus for Kina. Komiteen for borgerrettigheter skal drøfte et lovforslag i Danmark om flyktningers verdigjenstander kan konfiskeres for å betale for oppholdet mens de søker asyl i landet. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling.  

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss