NHO Europanytt 26.02.2015

Strategi for en sterk energiunion | Energiunionen må passe med Europas industrielle ambisjoner | Vektlegger de nasjonalt bestemte bidragene | Ønsker tidlig oppstart av den markedsstabiliserende reserven | Frykter ekstra byrder for næringslivet | Oversikt over hvor digitalt Europa er | Ønsker overgang til alternative former for biodrivstoff | Innlemmet rettsakter i EØS-avtalen

Publisert 26.02.15

NHO Brussel

ENERGI: Strategi for en sterk energiunion
Europakommisjonen lanserte i går sin strategi for en sterk energiunion med en framtidsrettet klimapolitikk. Kommisjonen vil redusere avhengighet av enkeltleverandører av energi, etablere en fri flyt av energi over landegrensene, fremme energieffektivisering og sikre en varig overgang til lavkarbonsamfunnet. Les mer her 

ENERGI: Energiunionen må passe med Europas industrielle ambisjoner
BUSINESSEUROPE gav i en pressemelding om Energiunionen i går sin støtte til Europakommisjonens forsøk på å revitalisere energipolitikken og å styrke EUs handlingskraft. Organisasjonen vil nøye følge beslutningene som fattes i EU framover og forventer blant annet konkret innsats mot de høye energiprisene, som undergraver industriens konkurranseevne. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

KLIMA: Vektlegger de nasjonalt bestemte bidragene
BUSINESSEUROPE og den europeiske arbeidstakerorganisasjonen ETUC publiserte nylig et felles innspill til klimaforhandlingene i Paris. De to organisasjonene uttaler at forhandlingene må føre til en ambisiøs og bindende avtale. De uttrykker imidlertid bekymring for at flere avgjørende elementer ved oppbygningen av en ny global avtale fortsatt er uklare, og understreker hvilken informasjon de mener at de nasjonalt bestemte bidragene må inkludere. Les mer her 

KLIMA: Ønsker tidlig oppstart av den markedsstabiliserende reserven
Europaparlamentets miljøkomité stemte nylig for et lovforslag som skal reformere EUs kvotehandelssystem. Forslaget innebærer å redusere overskuddet av karbonkreditter som er tilgjengelig i markedet, for å støtte opp om kvoteprisen. Komiteen tok også til orde for å fremskynde introduksjonen av den markedsstabiliserende reserven til 2018 i stedet for i 2021 slik Europakommisjonen opprinnelig hadde foreslått. Les mer her 

KLIMA: Frykter ekstra byrder for næringslivet
BUSINESSEUROPE publiserte nylig en pressemelding om avstemmingen i Europaparlamentets miljøkomité om den markedsstabiliserende reserven (MSR). Ifølge organisasjonen vil lovforslaget innebære ekstra byrder for energiintensive og handelsutsatte næringer uten at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til de skadelige virkningene det vil ha for deres konkurranseevne. BUSINESSEUROPE uttaler at oppstartdato for MSR må kobles tett med bestemmelser om karbonlekkasje både for direkte og indirekte kostnader. Les mer her 

DIGITAL AGENDA: Oversikt over hvor digitalt Europa er
Europakommisjonen lanserte nylig en ny indeks om den digitale økonomi og det digitale samfunn. Indeksen viser at mange digitale muligheter venter på å bli benyttet til fordel for europeiske borgere og virksomheter. Tallene viser at det er forskjeller mellom EUs medlemsland i hvor langt de har kommet i digitaliseringen, og at landegrensene fremdeles utgjør det største hinderet for et fullstendig digitalt indre marked. Les mer her 

KLIMA: Ønsker overgang til alternative former for biodrivstoff
Europaparlamentets miljøkomité stemte nylig for et lovforslag som setter tak på produksjonen av tradisjonelt biodrivstoff og setter fortgang i overgangen til alternative kilder, som sjøgress og avfall. Formålet er å redusere utslipp av drivhusgasser som skyldes økt bruk av jordbruksarealer for å produsere biodrivstoffavlinger. Les mer her 

EØS: Innlemmet rettsakter i EØS-avtalen
På gårsdagens møte i EØS-komiteen ble 49 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant rettsaktene var hitteverkdirektivet, om visse tillatte anvendelser av hitteverk. Komiteen vedtok også en forordning om informasjon om gluten i mat og en revidert forordning om traktorer for å styrke sikkerhet og redusere administrative byrder. Les mer her 

TALER:
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Decision adopted on a Strategic framework for the Energy Union
Finanskommissær Jonathan Hill: Presentation of Green Paper on Capital Markets Union
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Corporate debt bias: Economic Insights and Policy Options
Handelskommissær Cecilia Malmström: TTIP: Freedom and Responsibility
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Statement at European Semester 2015 press conference

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss