NHO Europanytt 27.02.2017

Rådet diskuterer reformen av EUs kvotesystem | Denne uken i EU

Publisert 27.02.17

NHO Brussel

MILJØ: Rådet diskuterer reformen av EUs kvotesystem
Rådet for miljøsaker diskuterer i morgen reformen av EUs kvotesystem (EU- ETS) med formål om å etablere en felles posisjon i saken blant EUs medlemsland. Europaparlamentet stemte tidligere denne måneden over sin posisjon, og så snart medlemslandene har kommet til enighet internt så vil Parlamentet og Rådet innlede forhandlinger om endelig endringer i EUs kvotesystem. Les mer her

En viktig del i reformen av EUs kvotesystem handler om mulighetene for enkeltland å kompensere kraftkrevende industri for indirekte CO2-kostnader som videreføres i kraftprisen. Parlamentet anerkjenner risikoen for karbonlekkasje som følge av økte CO2-kostnader som tas ut i kraftprisen, men vil av konkurransehensyn begrense mulighetene for enkelte land til å kompensere industrien for slike indirekte CO2-kostnader. I stedet vil Parlamentet bruke deler av inntektene fra kvoteauksjoner til å etablere et felles europeisk fond for delvis kompensasjon av indirekte CO2-kostnader. Norge har nesten 100% utslippsfri kraftproduksjon, og har en etablert kompensasjonsordning. Parlamentets posisjon kan begrense muligheten til å videreføre ordningen etter 2020, og forslaget om et felles europeisk fond vil i seg selv ikke kunne sikre gode nok kompensasjonsmuligheter for kraftkrevende industri. Dette vil være meget uheldig både for miljøet og kraftintensiv industri i Norge og Europa for øvrig. Rådets kommende posisjon på reformen av EUs kvotesystem vil derfor være svært viktig for norske interesser.

ANDRE SAKER I EU DENNE UKEN:
RÅDSMØTE i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi, og i Rådet for arbeid, sosialpolitikk, helse og forbrukerpolitikk. Rådet for transport skal diskutere pakken for rene energikilder og de fremskritt som ble gjort i arbeidet med energiunionen i 2016. Rådet for arbeid skal diskutere et reguleringsforslag for å oppdatere og modernisere koordineringen av europeiske system for sosiale sikkerhet. Kommisjonen og Presidentskapet skal også informere Rådet for arbeid om forberedelsene til det sosiale trepartstoppmøtet som holdes i starten av mars på temaet "The Future of Europe: charting the cours towards growth, employment and fairness".
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken European Industry Day, samt en konferanse om europeisk jernbaneindustris konkurranseevne.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komitéuke, inkludert en miniplenumssesjon i Brussel fra onsdag ettermiddag til torsdag formiddag. De politiske gruppene skal diskutere det kommende EU toppmøtet, hvor temaene blant annet er veksttiltak, strategier for det indre marked, samt intern og ekstern sikkerhet. Parlamentet skal diskutere med Kommisjonen hvordan rettighetene til EUs statsborgere blir håndtert i Storbritannia. Under miniplenumssesjonen skal parlamentarikerne stemme over en anmodning til Kommisjonen om mulig midlertidig gjeninnførelse av visumkrav for amerikanske statsborgere som svar på visumrestriksjonene for noen europeiske statsborgere ved innreise til USA. Parlamentet skal også diskutere og stemme over anmodninger til Kommisjonen om forbedring av tilgang på medisiner til overkommelige priser. Spesialkomitéen for overvåking av utslippsmålinger i bilindustrien skal stemme over forslag til anbefalinger til Kommisjonen om hvordan EU standarder på dette området kan anvendes bedre. Komitéen for økonomi- og valutasaker skal sammen med komitéen for borgerrettigheter stemme over endringer i EU-reglene for bekjempelse av hvitvasking av penger, finansiering av terror og skatteunngåelse. Komitéen for borgerrettigheter skal også diskutere menneskerettighetssituasjonen i Ungarn.

TALER:
Kommissærfor migrasjon- og innenrikssaker Dimitris Avramopoulos: on the adoption by the Council of the strengthened visa suspension mchanism 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss