NHO Europanytt 27.04.2017

Ny europeisk pilar for sosiale rettigheter | Toppmøte i EU27 format om EUs posisjon i Brexitforhandlingene | Solidaritet og samarbeid skal sikre Europa gassleveranse | Medlemslandene enig om EUs første omfattende langtidsplan for Nordsjøen | Europaparlamentarikere vil se nye tiltak for å skjerme barn fra skadelig reklame |

Publisert 27.04.17

NHO Brussel

SOSIALT: Ny europeisk pilar for sosiale rettigheter
Europakommisjonen la i går frem forslag om etableringen av en ny europeisk pilar for sosiale rettigheter. Bakgrunnen for dette er at Kommisjonen, med Jean-Claude Juncker i spissen, ønsker å sette sosiale spørsmål i fokus for EU-samarbeidet fremover. Målet for den sosiale pilaren er tredelt: like muligheter for tilgang til arbeidsmarkedet, rettferdige arbeidsforhold og sosial beskyttelse. BusinessEurope, hvor NHO er medlem, gir sin fulle støtte til dette, men påpeker at Europakommisjonens tilnærming ikke nødvendigvis vil oppnå disse målene. Pilaren inkluderer blant annet et forslag om å oppheve en avtale mellom sosiale partnere på europeisk nivå om foreldrepermisjon som ble forhandlet mellom BusinessEurope og ETUC i 1995, og revidert i 2010. Dette vil kunne undergrave ansattes tillit til avtaler som inngås mellom partene i arbeidslivet i fremtiden, mener BusinessEurope. Les mer her og her

BREXIT: Toppmøte i EU27 format om EUs posisjon i Brexitforhandlingene
Kommende lørdag holdes det et ekstraordinært møte i Det europeiske råd for stats- og regjeringssjefene i EUs medlemsland unntatt Storbritannia (EU27). Møtet vil finne sted i Brussel og på agendaen står fastsetting av retningslinjene for EUs posisjon i de kommende Brexit-forhandlingene. Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker har uttalt at EU står samlet i forhandlingene og at det ikke skal forhandles om ny tilknytningsform før avtalen for uttreden er tilstrekkelig forhandlet. NHO påpeker at det vil være i både EU, Storbritannia og Norges interesser å sikre en gjensidig fordelaktig relasjon i fremtiden. Det er også viktig at norske myndigheter har vært tett på prosessen. Les mer her

ENERGI: Solidaritet og samarbeid skal sikre Europa gassleveranse
Rådet og Europaparlamentet har kommet til en foreløpig enighet om Storbritannia er det viktigste markedet for norsk petroleumsrettet leverandørindustri. Storbritannia er det viktigste markedet for norsk petroleumsrettet leverandørindustri. Eksisterende EU-regler for å garantere forsyningssikkerheten ved gassleveranser til EUs medlemsland. Forslaget går inn i arbeidet med en felles europeisk energiunion og skal styrke samarbeidet mellom medlemslandene for å minske sårbarheten av eksterne faktorer på energisikkerheten i EU. Les mer her

Norge er en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa og forsyner det europeiske markedet med om lag 20 prosent av deres gassbehov. Den foreløpige avtalen inngått i dag mellom Rådet og Parlamentet understreker viktigheten av pålitelige gassleveranser til EUs medlemsland, sier Ingebjørg Harto, leder av NHOs Brusselkontor.  

MARITIMT: Medlemslandene enig om EUs første omfattende langtidsplan for Nordsjøen
I Rådet kom medlemslandene nylig til enighet internt om et forslag fra Europakommisjonen til en ny flerårig plan for bunnfiskarter i Nordsjøen. Planen er den første omfattende langtidsstrategien for Nordsjøen og har som mål å håndtere en variasjon av arter, fiskefartøy og interessepartier på en bærekraftig måte. Så snart Europaparlamentet stemmer over sin rapport kan forhandlingene mellom institusjonene starte. Les mer her

MEDIA: Europaparlamentarikere vil se nye tiltak for å skjerme barn fra skadelig reklame
Europaparlamentets kulturkomite kom nylig med forslag om strengere regler for å beskytte barn mot støtende reklame både på TV og internett. Det nye forslaget bygger på Europakommisjonen forslag for revidering av dagens EU-direktiv om audiovisuelle medietjenester fra mai 2016. I tillegg til å beskytte barn mot reklame som fremstår som voldelige, hatefulle eller i sammenheng med terrorisme, foreslår kulturkomitéen i sitt utkast til Parlamentets innstilling i saken også å forby produktplasseringer av tobakk, elektroniske sigaretter og alkohol i barneprogrammer på TV. Videre foreslås det å sette en maksimalgrense for daglig reklame på 20%. Les mer her 

TALER:
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: on the European Pillar of Social Rights
Justiskommisær Vera Jourová: on Law Enforcement Challenges in the Online Context

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss