NHO Europanytt 28.02.2014

Svak gjennomføring av EØS-regler | Innspill til pakkereisedirektivet | Stemte for økt konkurranse i jernbanesektoren | Foreløpig avtale om offentlig-private innovasjonspartnerskap | Innsynsregler for store selskapers samfunnsansvar | Godkjenner planer mot røyking | Bedre beskyttelse for forsikringstakere | Støtter nødanropssystem i biler

Publisert 28.02.14

NHO Brussel

INDRE MARKED: Svak gjennomføring av EØS-regler
EFTAs overvåkingsorgan publiserte i dag resultattavlen for det indre marked. Ifølge tavlen har Norge og Island det høyeste gjennomføringsunderskuddet av alle EØS-landene i det indre marked. I de tre EØS EFTA-landene er gjennomføringsunderskuddet 2,0 prosent, mens det i EU er 0,7 prosent. Ifølge Europakommisjonens resultattavle for det indre marked, også publisert i dag, er EUs medlemsland blitt tregere til å gjennomføre indre markedsregelverk i nasjonal lov, mens antall brudd på EU-regelverk holder seg stabilt. Les mer her og her 

REISELIV: Innspill til pakkereisedirektivet
EØS EFTA-landene sendte nylig sine kommentarer til direktivforslaget om pakkereiser. Landene anerkjenner behovet for harmonisert lovgivning på området. For å sikre sterkere forbrukerbeskyttelse anbefaler de imidlertid at det skal være mulig med unntak for flere områder enn det forslaget legger opp til. Les mer her 

TRANSPORT: Stemte for økt konkurranse i jernbanesektoren
Europaparlamentet stemte nylig for regelverk som skal bidra til økt konkurranse i jernbanesektoren. Ifølge lovforslaget må nasjonale myndigheter sette jernbanetjenester ut på anbud eller rettferdiggjøre det hvis de velger å ikke gjøre det. Nye og mindre operatører skal gis bedre adgang til jernbaneinfrastruktur og godkjenningsprosedyrene skal forenkles. Les mer her 

INNOVASJON: Foreløpig avtale om offentlig-private innovasjonspartnerskap
EUs medlemsland støttet nylig en avtale inngått mellom Rådets formannskap og Europaparlamentet om en ny generasjon offentlig-private partnerskap. Partnerskapene skal legge til rette for gjennomføring av langsiktige stor-skala innovasjonsprosjekter under Horisont 2020. Partnerskapene må formelt godkjennes av Rådet og Parlamentet før de kan settes i verk. Les mer her 

SOSIALE SAKER: Innsynsregler for store selskapers samfunnsansvar
EUs medlemsland støttet nylig en avtale inngått mellom Rådets formannskap og Europaparlamentet om et direktivforslag om offentliggjøring av ikke-finansiell informasjon. Forslaget innebærer at visse større selskaper i EU årlig vil måtte utarbeide en uttalelse om en rekke ikke-finansielle forhold og en beskrivelse av selskapets politikk, resultater og risikoer knyttet til disse forholdene. Les mer her 

HELSE: Godkjenner planer mot røyking
Europaparlamentet stemte nylig for regelverk som skal gjøre det mindre attraktivt for unge å røyke. Lovforslaget, som allerede er uformelt klarert med EUs medlemsland, vil innebære at alle tobakkspakker må ha advarsler som dekker 65 prosent av overflaten, og at elektroniske sigaretter skal reguleres. Les mer her 

FINANS: Bedre beskyttelse for forsikringstakere
Europaparlamentet stemte nylig for oppdatering av regelverket for forsikringer. Endringene skal gjøre det enklere og tryggere å kjøpe forsikringer. Les mer her 

TRANSPORT: Støtter nødanropssystem i biler
Europaparlamentet stemte nylig for lovforslag som etablerer eCall, nødanropssystem for biler. Ifølge lovforslaget må nødanropssystem tilpasses alle nye biler og lette varebiler i EU innen oktober 2015. Les mer her 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645