NHO Europanytt 28.03.2014

Næringslivets uttalelse om standarder i EU-USA-avtale | Innspill til EEAG-retningslinjene | Sikkerhet først med forenklet lovgivning | Store nasjonale variasjoner i arbeidskraftkostnader | Høring om investorbeskyttelse i TTIP | Nye retningslinjer for støtte til film | Tiltakspakke for investeringer på lang sikt | Nytt nettverk av MOOC-leverandører

Publisert 28.03.14

NHO Brussel

HANDEL: Næringslivets uttalelse om standarder i EU-USA-avtale
BUSINESSEUROPE sendte nylig en uttalelse om standarder i forbindelse med forhandlingene om en handels- og investeringsavtale mellom EU og USA (TTIP), til Europakommisjonen og amerikanske myndigheter. Organisasjonen trekker fram betydningen av felles standarder og utfordringen forbundet med ulik forståelse av hva en internasjonal standard er. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her og her

STATSSTØTTE: Innspill til EEAG-retningslinjene
BUSINESSEUROPE sendte nylig et brev til Europakommisjonen om de nye retningslinjene for statsstøtte innen miljø og energi, som en oppfølging av posisjonsdokumentet organisasjonen sendte i februar. Organisasjonen kommenterer gjenstående sensitive aspekter for industrien, blant annet unntak for energiintensiv industri. Les mer her

INDUSTRI: Sikkerhet først med forenklet lovgivning
Europakommisjonen foreslo i går å erstatte to direktiver om personlig sikkerhetsutstyr og taubaner med direkte gjeldende forordninger. Det betyr at 56 sett av nasjonal lovgivning vil erstattes med felles europeisk lovgivning, og er et konkret steg i arbeidet med å gjøre det enklere å drive virksomhet i EU. Les mer her

SYSSELSETTING: Store nasjonale variasjoner i arbeidskraftkostnader
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, varierte arbeidskraftkostnadene per time fra 3,7 euro til 40,1 euro i 2013. Gjennomsnittet i EU var 23,7 euro i timen. I Norge er kostnadene på 48,5 euro. Industrien har de høyeste arbeidskraftkostnadene per time, fulgt av tjenestesektoren og byggebransjen. Les mer her

HANDEL: Høring om investorbeskyttelse i TTIP
Europakommisjonen lanserte i går en offentlig høring på nett i forbindelse med forhandlingene om en handels- og investeringsavtale mellom EU og USA. Høringen omfatter investorbeskyttelse og tvisteløsning mellom investorer og stater (ISDS). Les mer her

STATSSTØTTE: Nye retningslinjer for støtte til film
EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vedtok nylig reviderte retningslinjer for støtte til film og andre audiovisuelle arbeider. De nye retningslinjene omfatter alle faser av prosessen, fra konsept til presentasjon for publikum. Les mer her

ØKONOMI: Tiltakspakke for investeringer på lang sikt
Europakommisjonen vedtok i dag en pakke med tiltak som skal stimulere til nye måter å åpne for finansiering på lang sikt og bidra til bærekraftig økonomisk vekst. Hovedelementene i pakken omfatter blant annet mobilisering av private kilder til finansiering, bedre bruk av offentlig støtte, utvikling av europeiske kapitalmarkeder og forbedring av SMB’ers tilgang på finansiering. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Nytt nettverk av MOOC-leverandører
Europakommisjonen lanserte i går et nettverk av tilbydere av MOOC-kurs om internett-relatert kunnskap. Nettverket skal kartlegge etterspørselen etter denne typen kunnskap og promotere bruken av MOOC-kurs for kapasitetsbygging. Les mer her

TALER:
Transportkommissær, Siim Kallas: Transport: driving Europe’s economy forward
Handelskommissær, Karel De Gucht: Improving ISDS to prevent abuse
Kommissær for Digital Agenda, Neelie Kroes: Photonics enabling the economy: from factories of the future to better broadband

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605