NHO Europanytt 28.04.2016

Styrker åpenhet om skattelegging av selskaper | Sysselsetting blant de mellom 20 og 64 år over 70 prosent | Økt andel mellom 30 og 34 år har høyere utdanning | Nye retningslinjer for statsstøtte til europeiske prosjekter | Forenkling av administrative rutiner i europeisk jernbanesektor | Regelverk for å sikre åpenhet om referanserenter | Ønsker å redusere utslipp fra ikke-veigående maskiner

Publisert 28.04.16

NHO Brussel

SKATT: Styrker åpenhet om skattelegging av selskaper
Europaparlamentets økonomikomité stemte nylig for et forslag fra Europakommisjonen om automatisk deling av informasjon om selskapsskatt mellom nasjonale skattemyndigheter. Parlamentarikerne omtaler forslaget som et steg i riktig retning for å redusere aggressiv skatteplanlegging. De tok samtidig til orde for å føye til ytterligere tiltak for å unngå konkurransevridning i det indre marked som følge av fordelaktige skatteavtaler med multinasjonale selskaper. Les mer her

SYSSELSETTING: Sysselsetting blant de mellom 20 og 64 år over 70 prosent
Ifølge tall publisert nylig av Eurostat var sysselsettingsraten for innbyggere mellom 20 og 64 år på 70,1 prosent i EU i 2015. Det er en økning på 0,9 prosentpoeng fra 2014. Andelen sysselsatte menn økte fra 75,0 prosent i 2014 til 75,9 prosent i 2015, mens andelen sysselsatte kvinner økte fra 63,5 prosent til 64,3 prosent i samme periode. Norge hadde en nedgang i sysselsettingen fra 79,6 prosent i 2014 til 79,1 prosent i 2015. Les mer her

UTDANNING: Økt andel mellom 30 og 34 år har høyere utdanning
Ifølge tall publisert av Eurostat i går har det vært en jevn økning de siste årene i andelen personer mellom 30 og 34 år som har fullført høyere utdanning i EU. Økningen har vært fra 23,6 prosent i 2002 til 38,7 prosent i 2015. EU har som mål at minst 40 prosent av 30-34-åringer har høyere utdanning innen 2020. I Norge hadde 50,9 prosent av denne aldersgruppen fullført høyere utdanning i 2015, mot 43,4 prosent i 2002. Les mer her

STATSSTØTTE: Nye retningslinjer for statsstøtte til europeiske prosjekter
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) vedtok i går nye retningslinjer som skal gjøre det lettere for EFTA-statene å kanalisere offentlig støtte til store prosjekter som gir et tydelig bidrag til økonomisk vekst, sysselsetting og europeisk konkurranseevne. Les mer her

TRANSPORT: Forenkling av administrative rutiner i europeisk jernbanesektor
Europaparlamentet stemte i dag for regler som skal redusere tekniske og administrative hindringer for europeiske jernbaneoperatører. Nåværende rutine er at operatører må søke om sertifisering i hvert enkelt land. Med nytt regelverk vil det europeiske jernbanebyrå (ERA) ha muligheten til å utstede sertifiseringen. Lovforslaget er første del av den fjerde jernbanepakken, som skal øke ytelsen og tiltrekke investeringer til jernbanesektoren. Les mer her

FINANS: Regelverk for å sikre åpenhet om referanserenter
Europaparlamentet stemte i dag for nytt regelverk som skal forbedre prosessen hvor referanserenter settes, sikre økt åpenhet, og forhindre interessekonflikter. Målet er mer pålitelige referanserenter i Europa. Les mer her  

MILJØ: Ønsker å redusere utslipp fra ikke-veigående maskiner
Europaparlamentets miljøkomité stemte nylig for planer om å oppdatere EUs regler for typegodkjenning og utslippsgrenser for ikke-veigående maskiner. Dette inkluderer gressklippere, bulldosere og diesellokomotiver, en gruppe som står for omtrent 15 prosent av alle NOx- utslipp i EU, og 5 prosent av partikkelutslipp. Les mer her

TALER:
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech at the Hannover Messe 2016
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks to the Committee on Federal and European Affairs of the Bavarian Parliament 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss