NHO Europanytt 28.09.2015

Alle politikkområder må vektlegge konkurranseevne | EU-Kina partnerskapsavtale om 5G | Høring om forenkling av momsregler | Strengere regler for industriutslipp | Ønsker nye test-protokoller | EØS EFTA-landenes innspill til bedre regulering | Denne uken i EU

Publisert 28.09.15

NHO Brussel

KONKURRANSEEVNE: Alle politikkområder må vektlegge konkurranseevne
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, sendte nylig sitt innspill til Rådet for konkurranseevne. Organisasjonen støtter Rådets initiativ for å sikre at konkurransekraftaspektet blir tatt hensyn til på alle politikkområder. BUSINESSEUROPE oppfordrer Rådet til å vise at de tar konkurranseevne på største alvor når de skal drøfte reformen av EUs kvotehandelssystem og ber ministrene om raskt å vedta forslaget om en inter-institusjonell avtale for å styrke regelverksutformingen og redusere byrder. Les mer her 

DIGITAL AGENDA: EU-Kina partnerskapsavtale om 5G
EU og Kina undertegnet i dag en partnerskapsavtale om utviklingen av 5G-nettverk. Avtalen innebærer økt samarbeid mellom de to partene for en global forståelse av begrepet, funksjoner og tidsplan for 5G, for å vurdere muligheter for felles forskningsinnsats, fremme global standardisering, identifisere de mest lovende frekvensene for 5G og samarbeid innenfor tingenes internett. Les mer her 

DIGITAL AGENDA: Høring om forenkling av momsregler
Europakommisjonen lanserte nylig en offentlig høring for å identifisere måter å forenkle merverdiavgiftsbetalinger på grensekryssende e-handelstransaksjoner i EU. Innspillene skal brukes i arbeidet med å utforme lovforslag på området som del av strategien for det digitale indre marked. Les mer her

EØS: Strengere regler for industriutslipp
På møtet i EØS-komitéen nylig ble 69 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. To sentrale EU-direktiver som introduserer nye og reviderte regler for håndtering av industriutslipp og animalske biprodukter, var blant direktivene som ble innlemmet. Les mer her 

MILJØ: Ønsker nye test-protokoller
Europaparlamentets miljøkomité vedtok nylig en oppdatering av EUs regler for utslipp fra biler. Reglene setter grenser for visse forurensende stoffer, inkludert NOx. Parlamentarikerne etterlyser nye prosedyrer, basert på reelle situasjoner, for utslippstester innen 2017. De ønsker også at det skal monteres drivstoffmåler og girskifteindikatorer i alle nye biler innen 2019. Forhandlinger kan nå innledes med Rådet. Les mer her 

EØS: EØS EFTA-landenes innspill til bedre regulering
EØS EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge leverte i dag en felles kommentar til Europakommisjonens meddelelse om EUs dagsorden for bedre regulering for bedre resultater. I innspillet vektlegges EØS-dimensjonen av det indre marked. Statene uttaler også at ettersom borgere og selskaper i EØS EFTA-landene blir underlagt de samme betingelser som motpartene i EU, er det viktig at interessenter i EØS EFTA-landene har de samme muligheter til å bidra til politikkutformingen gjennom EUs forbedrede høringsprosesser. Les mer her 

TALER:
Visepresident for bedre regulering Frans Timmermans: 'A World to Transform' Post-2015 Development Summit - The 2030 Agenda for Sustainable Development
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: EU funds in support of the refugee crisis

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for konkurranseevne. Ministrene skal drøfte tiltak på tvers av alle politikkområder for å skape bedre konkurranseforhold for næringslivet og dagsordenen for bedre regulering. Implementeringen av den felles patentbeskyttelsesordningen står også på agendaen.
EUROPAKOMMISJONEN deltar på FNs Hovedforsamling. Kommisjonen skal legge fram forslag på kapitalmarkedsunionen.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Borgerrettighetskomitéen skal stemme over en resolusjon om elektronisk masseovervåking av EU-borgere. Budsjettkomitéen skal stemme over sine endringsforslag til EUs budsjett for 2016. Utenrikskomitéen skal drøfte situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika med en representant fra Saudi-Arabia. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling. Parlamentets Digital Agenda Task Force har også møte.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss