NHO Europanytt 29.02.2016

Næringslivets innspill til Rådet for konkurranseevne | Oversikt over medlemslandenes økonomiske og sosiale utfordringer | Styrker matching av jobbsøkere og ledige jobber | Frihandelsavtale mellom EFTA og Georgia | Denne uken i EU

Publisert 29.02.16

NHO Brussel

KONKURRANSE: Næringslivets innspill til Rådet for konkurranseevne         
BUSINESSEUROPE sendte nylig sitt innspill til Rådet for konkurranseevne. Organisasjonen vektlegger behovet for å skape innovativ vekst og jobber, og trekker fram strategien for en sirkulær økonomi, indre markedsstrategien for varer og tjenester samt strategien for et digitalt indre marked som viktige verktøy for å styrke europeisk konkurranseevne. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

RAPPORT: Oversikt over medlemslandenes økonomiske og sosiale utfordringer
Europakommisjonen publiserte nylig sin årlige analyse av medlemslandenes økonomiske og sosiale utfordringer, de såkalte landrapportene. Rapportene er et virkemiddel i Det europeiske semester for å følge utviklingen av politiske reformer og tidlig kunne påpeke mulige utfordringer som bør tas tak i. Rapportene danner grunnlag for diskusjoner med medlemslandene om deres nasjonale tiltak, i forkant av de nasjonale programmene som legges fram i april. Diskusjonene bidrar videre til Kommisjonens landspesifikke anbefalinger som skal presenteres senere i år Les mer her

SYSSELSETTING: Styrker matching av jobbsøkere og ledige jobber
Europaparlamentet vedtok nylig å forbedre det europeiske arbeidsformidlingsnettverket (EURES), ved å etablere en felleseuropeisk database med både jobbsøkere og ledige arbeidsplasser. Formålet er å bekjempe arbeidsledighet ved å forbedre matching av tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet. Oppdaterte regler skal ta mer hensyn til unge mennesker og regioner på tvers av landegrensene. Les mer her

HANDEL: Frihandelsavtale mellom EFTA og Georgia
Forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA og Georgia ble nylig avsluttet. Avtalen skal dekke blant annet varehandel, regelverk for opphavsrett og tjenestehandel. Den totale verdien av varehandelen mellom EFTA-statene og Georgia har mer enn doblet seg siden 2009, og var i 2014 på 60 millioner dollar. Partene har som mål å signere avtalen under EFTAs ministermøte i juni 2016. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for konkurranseevne og i Rådet for klima og miljø. Rådet for konkurranseevne skal diskutere situasjonen for europeisk stålindustri og andre utsatte energiintensive industrier. Rådet skal også drøfte den nylige indre markedsstrategien for varer og tjenester, med vekt på de områdene som er kritiske for jobbskaping. Ministrene skal gjennomføre neste runde av sin rutinesjekk for konkurranseevne med vekt på små og mellomstore bedrifter. De skal også diskutere den nylige handlingsplanen for en sirkulær økonomi og utarbeide sine innspill til Rådet for klima og miljø og deres konklusjoner om strategien. Rådet for klima og miljø skal diskutere EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi. Ministrene skal debattere oppfølgingen av klimaavtalen i Paris (COP21). Det er også ventet at Rådet skal ta for seg en sak om hormonforstyrrende stoffer.
EUROPAKOMMISJONENs president skal møte Erna Solberg. Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete skal møte Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Helgesen møter også miljø- og fiskerikommissær Karmenu Vella fredag.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Komitéen for borgerrettigheter skal, sammen med Europakommisjonen, diskutere etableringen av en europeisk grensekontroll og kystvakt for å håndtere migrasjon ved EUs yttergrenser. De skal og se på utkast til lovgivning for økte kontroller ved EUs yttergrenser, samt reisedokumenter for returnering av immigranter som oppholder seg ulovlig i EU. Parlamentets undersøkelseskomité for måling av utslipp i bilsektoren skal holde sitt oppstartsmøte. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss