NHO Europanytt 29.09.2016

Strengere eksportkontroll av flerbruksvarer | Foreslår obligatorisk åpenhetsregister for EU-institusjoner | Halvparten av EUs varehandel foregår sjøveien | Ønsker større finansiering av krisehåndtering | Elbiler hjelper EUs grønne skifte

Publisert 29.09.16

NHO Brussel

HANDEL: Strengere eksportkontroll av flerbruksvarer
Europakommisjonen la fram i går et forslag om å styrke og modernisere eksportkontrollen av flerbruksvarer og teknologi som kan brukes til fredfulle og militære formål. Varer og teknologi som faller innenfor denne kategorien har ofte et lovlig bruksområde, men kan også misbrukes i handlinger som bryter menneskerettigheter eller har en terroristisk agenda. Hensikten med innstrammingen er å sikre at EUs handelspolitikk er i tråd med målet om å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Les mer her

INSTITUSJONELT: Foreslår obligatorisk åpenhetsregister for EU-institusjoner
Europakommisjonen la fram i går et forslag om å gjøre åpenhetsregisteret obligatorisk for Europaparlamentet og Det europeiske råd. Kommisjonen har allerede gjort det obligatorisk for alle eksterne interesseaktører å registrere seg hvis de vil møte ansatte i institusjonen. Hensikten med åpenhetsregisteret er å gjøre det mulig for offentligheten å se hvem som ønsker å påvirke politikkutforming i EUs institusjoner. Les mer her

TRANSPORT: Halvparten av EUs varehandel foregår sjøveien
Eurostat publiserte i går en rapport om bruken av maritim transport i EUs internasjonale varehandel. Rapporten viser at halvparten av handelen med tredjeland skjer via maritime handelsruter. Rotterdam, Antwerpen og Hamburg er EUs travleste havner og står for tilsammen 19,2 prosent av bruttovekten som passerer gjennom EUs havner. Les mer her

ØKONOMI: Ønsker større finansiering av krisehåndtering
Europaparlamentet stemte i går over endringsforslag til et utkast til EUs budsjett for 2017. Parlamentarikerne stemte for å øke midlene til håndteringen av migrasjonskrisen og lav økonomisk vekst. I tillegg stemte de for å øke finansieringen av sysselsettingsinitiativet for unge og å øke støtten til forsknings- og infrastrukturprosjekt. Les mer her

MILJØ: Elbiler hjelper EUs grønne skifte
Det europeiske miljøbyrået publiserte nylig en rapport om elbilers potensielle bidrag til EUs overgang til et grønnere og mer bærekraftig transportsystem. Rapporten viser at en storskala introduksjon av elbiler på veinettet vil betydelig redusere utslippet av klimagasser og andre luftforurensende stoffer. Imidlertid vil en drastisk økning av elbiler skape utfordringer for kraftnettets kapasitet, ifølge rapporten. Les mer her

TALER:
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech at FEPS event “The new social contract: A fair transition” – Launch of the report and discussion
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip: Speech at the Digital Assembly 2016 in Bratislava, Slovakia: “Europe should not be afraid of data”
Transportkommisær Violeta Bulc: Opening address to the Assembly of the International Civil Aviation Organisation (ICAO)
Justiskommisær Věra Jourová: Speech: Anti-money Laundering, European Public Prosecutors Office, Digital Contracts, and
Insolvency
 
Visepresident for bedre regulering Frans Timmermans: Opening remarks on the Commission proposal for a mandatory Transparency Register covering all EU institutions
Migrasjonskommisær Dimitris Avramopoulos: Remarks at the press conference following the College Meeting of 28 September

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss