NHO Europanytt 29.10.2015

Et dypere og mer rettferdig indre marked | Støtteordning forlenges for sjøfolk | Nye ambisiøse grenser for luftforurensing | Ekstra finansiering til konkurransedyktighet og flyktninger

Publisert 29.10.15

NHO Brussel

HANDEL: Et dypere og mer rettferdig indre marked
Europakommisjonen la i går frem en ny strategi for å øke effektiviteten og fjerne eksisterende hindre i EUs indre marked. Hensikten er å realisere det fulle potensialet i det indre marked for å gjøre Europa sterkere og mer konkurransedyktig. BUSINESSEUROPE ser positivt på strategiens foreslåtte tiltak for å fjerne barrierer for fri flyt av varer og tjenester, samt fokuset på bedre anvendelse og sterkere håndheving av EU lovgivninger på bakken. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her og her

STATSSTØTTE: Støtteordning forlenges for sjøfolk
EFTAs overvåkningsorgan ESA publiserte i går deres beslutning om at den norske nettolønns- og refusjonsordningen for sjøfolk kan forlenges i seks måneder. Støtteordningen vil føre til at inntektsskatt og arbeidsgiveravgift blir tilbakebetalt til rederier, og er i tråd med ESAs retningslinjer for støtte til maritim næring. Sistnevnte tillater støtte til rederier som møter konkurranse fra skip registrert utenfor EØS-området. Les mer her

MILJØ: Nye ambisiøse grenser for luftforurensing
Europaparlamentet stemte i går for Kommisjonens forslag om langt mer ambisiøse nasjonale grenser for utslipp av seks nøkkel forurensere, inkludert NOx, partikler og svoveldioksid. Luftforurensing forårsaker årlig rundt 400 000 for tidlige dødsfall i EU, og lovforslaget kan spare opptil 40 milliarder euro i luftforurensingskostnader innen 2030. Parlamentet skal nå innlede forhandlinger med Rådet for å forsøke å komme til enighet ved første gangs behandling. Les mer her

STØTTE: Ekstra finansiering til konkurransedyktighet og flyktninger
Europaparlamentet stemte i går for å øke EUs budsjett med ekstra finansiering for å håndtere strømmen av flyktninger, både i og utenfor EU. Flere ressurser ble også lagt til for å finansiere hjelp til jobbskaping for unge, styrke EUs konkurransedyktighet og til å gjøre opp for ubetalte regninger. Parlamentet vil nå forhandle med Rådet om endelige rammer for neste års EU-budsjett. Les mer her

TALER:
Justiskommissær Věra Jourová: More than a "European" fundamental right, it is a right for "everyone"
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Inauguration of the European Interoperability Centre of Electric Vehicles and Smart Grids
Visepresident for bedre regulering Frans Timmermans: Presentation of the 2016 Commission Work Programme to the European Parliament Plenary

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382