NHO Europanytt 30.05.2017

Europeisk næringsliv om EUs industrielle strategi | Medlemslandene enig om forhandlingsposisjon på tjenestepakken | Denne uken i EU

Publisert 30.05.17

NHO Brussel

INDUSTRI: Europeisk næringsliv om EUs industrielle strategi
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, mener Rådet for konkurranse sin konklusjon vedrørende EUs strategi for industripolitikk er et sterkt politisk signal som kan være en milepæl i utviklingen av europeisk industri. BusinessEurope ser det som positivt at medlemslandene og det maltesiske formannskapet har fokusert på temaet og oppfordrer aktørene til å benytte sjansen til øke Europas globale produksjonsandel. Les mer her

INDRE MARKED: Medlemslandene enig om forhandlingsposisjon på tjenestepakken
Medlemslandene har kommet til enighet om en generell tilnærming til to av forslagene i tjenestepakken. Det skjedde ved et møte i Rådet for konkurranseevne i går. Tjenestepakken inkluderer bl.a. et utkast til et direktiv som fastsetter regler om meldeplikt til Europakommisjonen for medlemslandene ved innføring av nasjonale autorisasjonskrav i tjenestesektoren. Forhandlinger med Europaparlamentet før direktivene blir endelig vedtatt kan nå begynne. Les mer her 

TALER:
Presidenten for Det europeiske Råd, Donald Tusk: before the G7 summit in Taormina, Italy
Presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker: at the joint press briefing with European Council President Tusk ahead of the G7 Summit 

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for konkurranseevne og EU-Kina toppmøte. Rådet for konkurranseevne skal blant annet vedta en felles foreløpig posisjon til tjenestepakken som har som formål å bedre det indre marked. På det nittende bilaterale møtet mellom EU og Kina er målet å styrke det eksisterende strategiske partnerskapet.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken "EU Green Week 2017", og "Trade sustainability impact assessment" (SIA) i sammenheng med forhandlingene om EU-Kina investeringer og den foreløpige utredningen om ringvirkninger av investeringsavtalen.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssesjon og komitemøter i Brussel. I plenumssesjonen skal parlamentarikerne diskutere "Mobility package" med Europakommisjonen, som inneholder nye tiltak for å bedre transportsektoren. Ellers skal forslag om å tilby eldreomsorgstjenester på tvers av medlemslandene diskuteres, samt mistanke om mediemissbruk i Tsjekkia. Miljøkomiteen skal stemme over nye bindende utslippstak for landbruks-, transport-, avfall-, og anleggssektoren. Komiteene for juridiske saker samt økonomi- og valutasaker skal stemme over et lovforslag som forplikter multinasjonale selskaper til å oppgi hvor de profiterer og hvor mye skatt de betaler i EU. Spesialkomiteen for hvitvasking av penger og skatteunngåelse (PANA) skal utspørre Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, om Europakommisjonens tiltak for å forhindre hvitvasking av penger og skatteunngåelse.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss