NHO Europanytt 31.03.2016

Tiltak for å øke handelen med India | Styrker det strategiske partnerskapet med India | India EUs niende viktigste handelspartner | EUs viktigste handelspartnere for varehandel | Redusert bruk av statsstøtte

Publisert 31.03.16

NHO Brussel

INTERNASJONAL HANDEL: Tiltak for å øke handelen med India
BUSINESSEUROPE sendte nylig et innspill til Europakommisjonen i forkant av EU-India-toppmøtet som fant sted i går. Organisasjonen uttaler at dersom India ønsker økte utenlandske investeringer i landet, må de eksisterende handelsbarrierene håndteres, fortrinnsvis gjennom en ambisiøs frihandelsavtale. BUSINESSEUROPE trekker fram en rekke områder som de ber Kommisjonen arbeide for i forholdet til India, i påvente av at forhandlingene om en frihandelsavtale skal kunne videreføres. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

INTERNASJONAL HANDEL: Styrker det strategiske partnerskapet med India
På gårsdagens EU-India-toppmøte, gav de to partene sin støtte til veikartet som skal styrke det strategiske partnerskapet mellom India og EU de neste fem årene, EU-India-handlingsplanen for 2020. Handlingsplanen omfatter et bredt spekter av samarbeidsområder, som utenriks- og sikkerhetspolitikk, handel og investeringer, økonomi, globale spørsmål og kontakt mellom mennesker. De to partene vedtok også en partnerskapserklæring om ren energi og klima. Les mer her 

INTERNASJONAL HANDEL: India EUs niende viktigste handelspartner
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, var India EUs niende viktigste handelspartner i 2015. EU hadde et underskudd i handelsbalansen med varer med India på 1,3 milliarder euro i fjor og et overskudd i handelen med tjenester på 0,3 milliarder euro. EU er også en netto investor i India. Les mer her 

INTERNASJONAL HANDEL: EUs viktigste handelspartnere for varehandel
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, var USA EUs viktigste internasjonale handelspartner for eksport av varer i 2015, mens Kina var største partner for vareimport. EUs handel med Russland har falt kraftig siden 2013. Handel mellom EUs medlemsland utgjorde størsteparten av varehandelen. De fleste EU-landene hadde Tyskland som viktigste eksportdestinasjon, med unntak av Sverige som hadde Norge som viktigste eksportland. Les mer her 

STATSSTØTTE: Redusert bruk av statsstøtte
Ifølge resultattavlen for statsstøtte publisert av EFTAs overvåkingsorgan, ESA, igår, reduserte Norge støtten til næringslivet noe i 2014, mens Island og Liechtenstein økte sin støtte. Samlet sett er bruken av statsstøtte i EFTA-landene redusert. Mesteparten av støtten gikk til regional utvikling, etterfulgt av miljø- og energisparetiltak. Mindre enn en prosent av støtten gikk til sektorspesifikke tiltak. Les mer her 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss