NHO-seminar under EU Sustainable Energy Week i Brussel

På forrige ukes NHO-seminar More for less – the energy efficient European electricity network, stod behovet for økt utbygging av kraftnett i Europa på agendaen. NHO ønsket å formidle til Europa at det nordiske kraftsystemet gir oss stor energieffektivitets-, energisikkerhets- og klimagevinst, i samsvar med målene i den europeiske energi- og klimapolitikken.

Publisert 23.06.15

Energi og klima, NHO Brussel

Ved å samarbeide tett med sine naboer kan en klare seg med langt mindre kapasitet på grunn av økt fleksibilitet ved flere energikilder og -typer. Ved fysisk kraftutveksling mellom landene utnyttes kraftressursene langt bedre og en er mindre sårbar enn alene.

Fire eksperter drøftet sentrale problemstillinger knyttet til et mer integrert og mer markedsorientert marked for elektrisitet i EU. Utgangspunktet var det nordiske liberaliserte kraftmarkedet som eksempel på god praksis. For innlegg og i panel stilte Europakommisjonen, CEDREN (SINTEF), DONG Energi og Renewables Grid Initiative (RGI).

Ifølge Kommisjonen er det flere barrierer som må fjernes, blant annet i overføringssystemet. De største barrierene er nok imidlertid av politisk karakter, som følge av mange nasjonale særinteresser.

Ifølge Atle Harby fra CEDREN kan kapasiteten i norske vannreserver være et viktig bidrag til å balansere elektrisitetsforsyningen i EU, da fornybarressurser som vind er vanskelige å predikere og trenger backup. Samtidig er det et stort behov for investeringer i både infrastruktur og kapasitet. Deler av panelet uttrykte skepsis til størrelsen på potensialet, men Harby viste kart over den eksisterende infrastruktur for gassrør i Nordsjøen, og hevdet at det ikke er mer problematisk å legge tilsvarende kabler for el. Investeringen vil bli dekket inn raskt selv om den første er mer lønnsom en den siste. Kabelen til Holland ble nedbetalt på tre år.

Antina Sander fra RGI, mente på sin side at mye ny nettinfrastruktur (kraftlinjer) i Europa er problematisk, og understreket behovet for bedre kommunikasjon med, og nødvendigheten av aksept fra, opinionen for utbygging av infrastruktur.

Lasse Sundahl fra DONG Energi trakk fram utfordringer knyttet til den ustabile prissituasjonen for aktører som leverte varme og kraft kontinuerlig. Utgifter og kostnader er de samme for kraftvarmeverk uansett hvilket nivå el-prisene ligger på og kraftsystemet er helt avhengig av denne grunnlasten som ikke er påvirket av vind og vær.

Matti Supponen fra Kommisjonen uttalte at det nordiske kraftmarkedet var en god modell, men etterlyste også mer innovasjon fra norsk og nordisk hold. Han mente Norge hadde vært for fornøyd med ståa, istedenfor å videreutvikle seg. Dette var Cedren/Harby uenig i, og viste til eksempler på innovasjon på området.

Debatten trakk omtrent førti deltakere, som fikk en og en halv time med god faglig fordypning.