Reformen av EUs kvotehandelssystem

I forbindelse med den pågående reformen av EUs kvotehandelsregime EU-ETS, organiserte BusinessEurope nylig en høynivåkonferanse om hvilken virkning det nye systemet vil ha på selskapers investeringsbeslutninger.

#205

Markus Beyrer, BusinessEurope Fotograf: BusinessEurope

Publisert 17.10.16

Energi og klima, NHO Brussel

Ifølge en studie BusinessEurope har gjennomført blant 120 europeiske selskaper, forventer nær 90 prosent av de spurte at karbonprisen vil øke, og 71 prosent forventer at dette vil påvirke deres investeringsbeslutninger negativt.

Markus Beyrer, administrerende direktør i BusinessEurope, innledet konferansen med å understreke viktigheten av å tiltrekke mer investeringer til Europa. Investeringsnivået i verden har økt etter finanskrisen i verden, det vil si i USA og i Asia, men ikke i Europa. Ifølge BusinessEurope er karbonkostnader blant faktorene som påvirker selskapenes strategier for investeringer i nye eller eksisterende installasjoner. Selv om bedriftene ikke flytter produksjonsanleggene ut fra EU over natten (karbonlekkasje), kan de fremdeles vurdere å investere utenfor EU avhengig av karbonprisen (investeringslekkasje).

På panel deltok Hydro, representert ved Kathrine Fog. Fog trakk fram viktigheten av at installasjoner får de indirekte CO2-kostnadene kompensert også i neste auksjonsfase. Fravær av kompensasjon kan, som BusinessEurope også frykter, føre til redusert konkurranseevne og negativ innvirkning på investeringsbeslutningene til selskapene, hevdet Fog.

Kathrine Fog, Hydro Fotograf: Aurélie Pattyn, Hydro

#205

Reformen av kvotehandelsregimet skal berede grunnen for neste auksjonsfase, fase fire, som gjelder perioden 2021-2030. Forslaget fra Europakommisjonen er til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Forslaget innebærer en forpliktelse om å redusere utslippene i kvotepliktig sektor med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990.

Industrikomiteen i EP stemte 13. oktober over sitt forslag til lovtekst, der de stemte for å øke, under visse betingelser, andelen frikvoter fra 43 prosent til 48 prosent. De refererer også til problemstillingen investeringslekkasje og bruk av mer nøyaktige produksjonsdata når benchmarks skal fastsettes.

Imidlertid er det en rekke svakheter i forslaget, og europeisk næringsliv kommer til å arbeide aktivt opp mot EU-institusjonene i tiden framover for å sikre et forslag som ikke fører til utflagging av verken industri eller investeringer til land eller regioner med svakere regelverk enn Europa.

Etter NHOs syn, er det særlig viktig at den norske ordningen med kompensasjon for indirekte CO2-kostnader kan videreføres i fase 4, og at ETS ikke undermineres av andre overlappende tiltak. Neste avstemming er i Miljøkomiteen i Europaparlamentet 8. desember. Rådet skal også behandle forslaget. Deres neste møte er idag, 17. oktober.

Kontakt oss