Slovakisk arbeid for et sterkere EU

1. juli tar Slovakia over det roterende formannskapet i EU for første gang, 12 år etter landet ble fullverdig medlem. Overgangen kommer i en tid hvor Europa er preget av historiske endringer og stor usikkerhet, senest med Brexit.

Publisert 30.06.16

NHO Brussel

Slovakia har lagt frem sine prioriteringer for perioden, men resultatet av folkeavstemmingen i Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland vil nødvendigvis komme til å ta mye av oppmerksomheten til formannskapet, som må ta inn over seg den misnøyen som finnes i Europa og som resultatet av folkeavstemmingen kan ses som et uttrykk for.

Samtidig vil formannskapet måtte opprettholde kontinuiteten på de andre sakene som står og har stått på EUs agenda i lengre tid. De skal jobbe for å sikre et EU med jobbvekst og gode konkurransevilkår, et EU med muligheter for borgerne, et EU med en energiunion med en fremtidsrettet klimapolitikk, et EU med frihet, sikkerhet og rettferdighet, og et EU som er en sterk global aktør.

Formannskapet ønsker blant annet å sikre fortsatt økonomisk vekst, tilrettelegge for et godt digitalt indre marked og etablere en helhetlig energiunion.

Slovakia skal jobbe for å sikre en konkurransedyktig europeisk økonomi. Økt investeringsvilje er en viktig faktor i dette, og instrumenter som Det europeiske fond for strategiske investeringer (EFSI), og investeringsplanen for Europa er nøkkelelementer i arbeidet. Formannskapet skal jobbe for å forbedre og ferdigstille den europeiske monetære unionen. Dette skal også være en skatteunion med finansielle instrumenter som skal sørge for at Europa i større grad kan motstå økonomiske sjokk. Oppstartsselskaper og små og mellomstore bedrifter er viktige for vekst og jobbskapning, og Slovakia skal etterstrebe et bedre miljø for denne delen av næringslivet. 

Å utnytte potensialet i EUs indre marked står høyt på formannskapets agenda. I dette ligger tilpasning av det indre marked til den teknologiske og digitale utviklingen. Det digitale indre marked skal sikre fri flyt av digitale tjenester på tvers av landegrenser, og legitimerer den digitale økonomien som en fullverdig sektor. Slovakia ønsker å utvikle den digitale økonomien, bryte ned barrierer og reformere rammeverket for telekommunikasjon.

Slovakia skal videreføre arbeidet med å etablere en helhetlig europeisk energiunion, med sikker, konkurransedyktig og bærekraftig energitilgang for alle EUs borgere. Dette innebærer å integrere de nasjonale energimarkedene til et felles indre energimarked. I tillegg skal formannskapet jobbe i retning av et sterkere Schengen-samarbeid med styrket kontroll av EUs yttergrenser, og et tettere samarbeid med NATO. Det har vært et år med mange utfordringer knyttet til dette området. Et sterkere grensesamarbeid vil kunne gjøre det lettere å håndtere migrasjon fra land utenfor EU.

Slovakia skal også fortsette arbeidet med å motvirke uroligheter i og å opprettholde et godt forhold naboland, ved hjelp av tiltak som EUs nabolagspolitikk og EUs utvidelsespolitikk. I sitt formannskap vil de legge hovedvekt på utviklingen av den øst-europeiske partnerskapspolitikken, og relasjonene med andre partnerland til EU.

Europeisk næringsliv er avhengig av en sterk europeisk økonomi, og med det et fungerende og helhetlig indre marked, gode forutsetninger for digital økonomi, og konkurransevennlige politikk for å øke investeringsviljen. Stabilitet og trygghet i EUs markeder er av vesentlig betydning, og det vil kreve mye av Slovakia og resten av EU for å sikre dette fremover. Med de store endringer det europeiske samarbeidet står overfor i dag, er det å forvente at formannskapets arbeid i stor grad vil bestå i å måtte legge like mye arbeid i å håndtere situasjoner og hendelser som ikke umiddelbart er ment å være en del av deres prioriteringer. Det ser vi tydelig både med flyktningkrisen og resultatet av folkeavstemningen i Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland. Dette er situasjoner som påvirker hele Europa, og det vil ikke være noen rask eller enkel løsning å finne på flyktningenes situasjon eller en eventuell utmeldelse fra EU. Dette vil prege hele formannskapsperioden til Slovakia, og kreve mye ressurser av dem, og av resten av EU. Hvordan dette vil utvikle seg videre, er uvisst når formannskapet nå trår til i morgen.

Det Slovakiske formannskapets hjemmeside

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Rådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391