Sterk felles nordisk stemme om EUs nye sosiale pilar og de nordiske arbeidsmarkedsmodeller

Den 17. oktober arrangerte NHO sammen med søsterorganisasjoner fra arbeidsgiversiden i Sverige, Danmark og Finland, et seminar i Brussel om forholdet mellom den nye europeiske pilaren for sosiale rettigheter som har blitt lansert av Europakommisjonen og dagens nordiske arbeidsmarkedsmodeller. Vil disse to kunne utfylle hverandre, eller er de motstridende?

#205

Fotograf: NHO Brussel

Publisert 23.10.17

NHO Brussel

Seminaret fant sted på Europaparlamentet, med deltagelse fra både europaparlamentarikere, nasjonale EU-delegasjoner og Kommisjonen. Arbeidsgiversiden var representert i diskusjonen ved Margrethe Husebø, direktør for arbeidslovgivning og arbeidstakerrelasjoner i Statoil, og fra arbeidstakersiden deltok Markus Penttinen fra Akava, akademikernes faglige landsorganisasjon i Finland.

Nordiske land har lav arbeidsledighet, god fleksibilitet i forhold til arbeidstid og gode muligheter for de ansatte til å påvirke det egne arbeidsmiljøet. Organiseringsgrad blant ansatte i fagforeninger er høy, og Norge ligger på topp når det gjelder tilfredstillelse med arbeidsvilkårene blant de ansatte.

Målet med den sosiale pilaren er å utfylle og identifisere de manglende delene i eksisterende regelverk for like muligheter og tilgang til arbeidsmarkedet, arbeidsvilkår og sosiale rettigheter. NHO og søsterorganisasjonene fra Sverige, Danmark og Finland støtter EUs arbeid for et grunnleggende godt sosialt nivå i arbeidsmarkedet i Europa, men er opptatt av at dette ikke må gå ut over og på bekostning av de allerede velfungerende arbeidslivsmodeller som er i landene i dag.

I Norden og i Statoil trenger vi arbeidskraft fra andre land i Europa, men for å kunne opprettholde de gode arbeidslivsmodellene vi har i våre land er det viktig at man ikke blir for detaljstyrt fra EU, herunder at man har stor fleksibilitet til å inngå avtaler på lokalt nivå.. Dette vil ikke si at vi er imot gode og fleksible insentiver som kommer fra EU, men vi trenger en åpen, fleksibel, innovasjonsrik og konkurransedyktig arbeidslivsmodell fra EU for å sikre best mulig rammebetingelser for bedriftene og arbeidstakernes vilkår i Norden, understreket Margrethe Husebø. Nordiske fagforeninger vil alltid støtte nødvendig reformer for å muliggjøre en fleksibel utvikling i arbeidsmarkedet, det er viktig for å sikre fremtidig økonomisk velstand, poengterte Markus Penttinen.

Også europaparlamentarikerne Gunnar Hökmark fra Sverige og Morten Løkkegaard fra Danmark stilte spørsmål til merverdien av en europeisk pilar for sosiale rettigheter fra et nordisk arbeidslivsperspektiv – nettopp fordi at det ikke vil være mulig i en felles pilar å ta hensyn til de ulike arbeidslivsmodeller som finnes i medlemslandene og de unike forutsetninger og tradisjoner som gjelder i hvert land. Det er viktig for å kunne sikre best mulig utvikling i hvert av EUs medlemsland. Kun fordi man har ulikt syn på og meninger om ideen med en europeisk sosial pilar, så betyr det ikke at man er mindre solidarisk. Men for å kunne være solidarisk så må ethvert enkelt land sørge for at deres affærer er i orden for å sikre at man har god nok økonomi til å kunne være solidarisk, påpekte Løkkegaard.

Ruth Paserman, leder av kabinettet til kommissær for arbeidsliv Marianne Thyssen som har ansvaret i Kommisjonen for den sosiale pilaren, presiserte at hensikten med den sosiale pilaren er nettopp det å supplere eksisterende regelverk og arbeidslivsmodeller, for å sikre at disse evner håndtere framtidens sosiale utfordringer. Det er ikke Kommisjonens intensjon at pilaren skal erstatte nasjonale modeller. Som et nordisk medlemsland i EU er vi enig at det er behov for reformer for å fremtidssikre arbeidsmarkedet, men tilnærmingen i de nordiske modellene er at staten trår tilbake og overlater dette arbeidet til de sosiale partene. EUs sosiale pilar spiller en viktig rolle for de politiske ambisjonsnivået i Europa, men Danmark mener derfor den ikke bør ha noen juridiske bindende effekter på medlemslandene, uttalte Danmarks ene EU-ambassadør Vibeke Pasternak Jørgensen.

Den 24. oktober arrangerer NHO i lag med LO også et særskilt seminar i Brussel om den norske arbeidslivsmodellen, hvor Kristin Skogen Lund og Hans Christian Gabrielsen vil møte statssekretær for arbeidsministeren, Christl Kvam, til samtaler og refleksjoner om trepartssamarbeid i en verden i endring og felles anbefalinger fra arbeidslivets parter om hvordan næringslivet og offentlig innkjøp kan brukes som instrumenter i norska klimapolitikk.

Kontakt oss

Henrik Munthe

Forhandler/Advokat

Lønn og tariff

henrik.munthe@nho.no
Mobil
95261914
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391