Lovende rapport om finansering av utdanning

– Mye er bra, men det er fortsatt en vei å gå når det gjelder forskning, sier Svein Oppegaard om rapporten fra ekspertgruppen. Gruppen har sett på finansieringen av universiteter og høyskoler.

Publisert 12.01.15

– Ekspertgruppen kommer med mange interessante forslag til hvordan finansieringssystemet kan bidra til å fremme kvaliteten i utdanningen, men er i liten grad nytenkende om forskning. Forslagene om SkatteFUNN må avvises, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Onsdag overleverte ekspertgruppen sin rapport til Kunnskapsministeren.

Ekspertutvalgets rapport

Høyere utdanning

NHO har tidligere foreslått virkemidler for å fremme samarbeid mellom
universitet- og høyskoler (UH-sektoren) og næringslivet, blant annet gjennom utviklingskontrakter mellom departementet og lærestedene og nasjonale konkurranser om utdanningstilbud. 

– Det er svært positivt at begge forslagene er tatt med av finanseringsutvalget. Særlig positivt er det at måloppnåelse i utviklingskontraktene skal vurderes av en uavhengig komite i samråd med NOKUT og Forskningsrådet, mener Oppegaard.

Tema for kontraktene er blant annet det enkelte læresteds samspill med samfunns- og næringsliv.

 – Dette vil forhåpentligvis bringe UH-sektoren et steg i riktig retning når det gjelder samarbeid med næringslivet.

Utvalget åpner også for å vurdere åpnere konkurranse ved tildeling av nye studieplasser, der lærestedene må orientere om søkergrunnlag, faglige kvalifikasjoner og arbeidslivsrelevans. NHO støtter dette forslaget som vil bidra til å heve utdanningskvaliteten.

Insentiver for forskning

NHO har foreslått at en del av basisbevilgningen til forskningen bør overføres til en egen pott kalt Vitenskapelig konkurransearena, som forskere ved akademiske institusjoner kunne konkurrere om innen brede fagområder.

 – Det er skuffende at ekspertgruppen ikke har våget å gå inn på en slik modell. Vi stiller oss noe undrende til at de begrunner dette med at en slik overføring vil redusere institusjonenes handlingsrom. Vi tror faktisk en slik konkurransepott kunne bidratt til det motsatte, ved at institusjonene blir oppmuntret til å handle mer strategisk, sier Svein Oppegaard. 

Det er imidlertid positivt at ekspertgruppen foreslår insentiver for deltagelse i EU-programmer, ikke minst European Research Council. 

SkatteFUNN

– Ønsket om å stimulere til samarbeid mellom UH-sektoren og næringslivet er bra, men ekspertgruppen velger seg feil virkemidler, sier Svein Oppegaard. 

Gruppen foreslår å skille ut den delen av SkatteFUNN som dreier seg om samarbeid mellom næringsliv og FoU-institusjoner (institutter, universiteter og høyskoler), og gjøre om denne delen fra en fradragsordning til en rammestyrt tilskuddsordning på utgiftssiden på statsbudsjettet. 

Dette går NHO imot. SkatteFUNN er blitt en meget vellykket ordning for å fremme bedriftenes forskning og innovasjon av to grunner. For det første fordi ordningen er forutsigbar ved å være en del av skattesystemet. En rammestyrt ordning vil lettere bli gjenstand for kutt og omprioriteringer. For det andre er SkatteFUNN blitt en populær ordning blant bedriftene fordi ordningen omtrent er det eneste virkemiddelet som tar bedriftenes egne prioriteringer på alvor ved å støtte bedriftenes egenutførte FoU. Det incentivet ekspertgruppen ønsker seg gjennom SkatteFUNN, er allerede innbakt i ordningen. I dag er beløpsgrensen for bedriftenes samarbeid med institutter, universiteter og høyskoler betydelig høyere (33 mill. kr) enn for egenutført FoU (15 mill.). 

– Dersom de ønsker å stimulere til økt forsknings- og utviklingssamarbeid mellom bedrifter og UH-sektoren, bør dette skje gjennom andre virkemidler, som for eksempel brukerstyrte programmer og sentre for forskningsdrevet innovasjon, sier Svein Oppegaard. 

Forslagene fra ekspertutvalget som NHO stiller seg positive til er:

  • Avtaler- Utviklings- kvalitets og profilavtale (UKP-avtale) mellom departementet og institusjon. Denne avtalen gir hver institusjon rom for å utvikle son profil og kvalitet i utdanning og forskning.
  • Konkurransearenaer - konkurranse ved tildeling av studieplasser vil være viktig for å heve statusen til utdanning internt ved institusjoner, og for å spre best practice på utdanningssiden.
  • Justering av studiefinansieringen ved at det etableres et insentiv for fullføring av hele grader. Et slikt insentiv vil gjøre det mer attraktivt for studentene å gjennomføre
  • En felles informasjonsportal som gir studiesøkende og andre interesserte lett tilgjengelig informasjon om studietilbudene, inkludert innhold, arbeidslivsrelevans og arbeidsmarkedssituasjon for ferdige kandidater.
  • Insentiver for å delta i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer.